Dansk Orienteringsforbund NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

Vedtægter for Nordjysk Orienteringsudvalg

1.    Det er udvalgets formål at virke for orienteringssportens beståen og udvikling i Nordjylland, at være bindeled mellem nordjyske orienteringsklubber og herved støtte samarbejdet samt at foranledige afholdelse af diverse nordjyske mesterskaber og andre fælles arrangementer.

2. Udvalget består af en repræsentant fra hver af de tilsluttede klubber.

3. Alle nordjyske orienteringsklubber kan opnå repræsentation i udvalget. Udelukkelse kan ske, såfremt 2/3 af udvalgets medlemmer går ind herfor.

4. Udvalget kan på det årlige udvalgsmøde fastsætte et klubbidrag til dækning af administrationsudgifter m.m.

5. Det daglige arbejde varetages af et forretningsudvalg på 3 medlemmer. Forretningsudvalget udpeges på det årlige udvalgsmøde i januar måned.

6. Forretningsudvalget indkalder til det årlige udvalgsmøde i januar måned og fastlægger dagsorden for dette møde. I øvrigt indkaldes der efter de almindelige udvalgsmøder efter behov, samt når mindst to af de repræsenterede klubber udtrykker ønske herom.

7. På udvalgsmøderne fastlægges de opgaver, der ønskes løst i fællesskab, samt efter hvilke retningslinjer forretningsudvalget skal arbejde. Ved eventuelle afstemninger på udvalgsmøder er simpelt stemmeflertal afgørende, dog kan vedtægtsændringer samt ophævelse af udvalget kun ske på januarmødet, og kun såfremt 3/4 af repræsentanterne stemmer herfor, og at disse 3/4 udgør mindst 2/3 af alle udvalgets medlemmer. På udvalgsmøderne kan en klub kun repræsenteres ved et medlem fra egen klub.

Vedtaget på stiftende udvalgsmøde i Aalborg den 14. marts 1973.

NOU-Forretningsudvalg - Arbejdsfordeling, senest fastlagt fra 2007

Formand, Jes Mose Jensen
Ansøgninger om støtte til materiel og lignende
Pokaler og præmier - anskaffelse, gravering og udlevering ved stævnerne
Udfærdige årsberetning
Indkalde til forretningsudvalgsmøde(r) - normalt 1-2 om året
Modtage forslag til rep.møde
Tage endelige "hovsa-beslutninger" og helst med hele FU`s accept

Kasserer, Jens Christensen
Udfærdige regnskaber (EMIT-konto og løbsarrangementerkonto)
(Arrangørklubber sender deres samlede regnskaber for løb og Søren Thielgaard
sender kopi af EMIT-fakturaer)
Kontrollere ind- og udbetalinger i henhold til ovennævnte
Sørge for godkendelse ved revisor
Sørge for "interne" betalinger (f.eks. formandens køb af præmier)
Fremlægge regnskab på rep.møde (husk rigeligt med kopier)

Sekretær, Ole Nielsen
Lave indkaldelse til repræsentantskabsmøde
Lave referat af repræsentantskabsmøde og udsende dette til NOU-klubber
Vedligeholde NOU hjemmeside
Ind i mellem "praktiske gris"
Tovholder på EMIT-problematikker

Alle tre udvalgsmedlemmer
Komme med forslag til årets banelægger og årets leder i NOU

På skift forretningsudvalgets tre medlemmer
Lægge hus til forretningsudvalgsmøde, turnus Ole, Jes og Jens (2008, 2009 og
2010)
Boller og/eller kagebagning til rep.møde, turnus Ole, Jes og Jens (2009,
2010 og 2011)
Ovennævnte turnus kan selvfølgelig ændres, hvis en mere åbenlys løsning
ligger lige for
Overtage hinandens opgaver i tilfælde af kortvarige fravær efter indbyrdes