NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

 

 

 Tidligere års beretninger er længere nede på denne side...

 

 Årsberetning vedr. arbejdet i Friluftsrådet, Nordjyllands Amt, 2003.

Arbejdet i Friluftsrådets amtsbestyrelse i 2003 har været meget omfattende. Selv suppleanterne til amtsbestyrelsen var været involveret i arbejdet.

Gennem år 2003 har de væsentlige ting set fra orienteringsmæssige forhold været, at der foreligger udkast til en ny skovlov og naturbeskyttelseslov. Kommentarer vedr. disse udkast kan ses på Friluftsrådets hjemmeside: www.frilufsrådet.dk

I marts måned udnævnte Miljøministeren de første pilotprojekter til kommende nationalparker. Et af disse pilotprojekter er beliggende i Lille Vildmose. Forhåbentligt bliver pilotprojekt nr. 2 i Nordjyllands amt udnævnt indenfor kort tid – nemlig Marinprojekt Læsø.

Pilotprojekter til kommende nationalparker bevirker, at der fra amtsbestyrelsen Nordjyllands bruges enorme ressourcer for at følge udviklingen  - set med Friluftsrådets briller. Hvis vi fra Friluftsrådet skal være med i udviklingen , kræver det indsigt, og indsigt kræver tid.

Jeg er selv Friluftsrådets repræsentant i styregruppen, Pilotprojekt nationalpark Ll. Vildmose. Dette bevirker, at jeg også indgår i forskellige arbejdende undergrupper. Det kræver nok 15-20 møder på årsplan.

Endvidere er  Lille Vildmose nok det pilotprojekt, som er længst fremme, så forskellige modeller m.v. bruges i Friluftsrådet centralt i forbindelse med de andre pilotprojekter.

I anledning af Friluftsrådets jubilæum fik Friluftsrådet overdraget en ejendom: Mosely ved Mariager af Skov- og Naturstyrelsen. Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper i forbindelse med udformningen af området i Friluftslivets interesser. Det ses med tilfredshed, at flere personer fra DOF.s kreds deltager i udformningen af dette område.

 

År 2003 bød også på en nedslående meddelelse.  En af pionererne gennem tiderne i Friluftsrådets amtsbestyrelse: Hjalmar Kristoffersen er død.

Efter min erfaring i Friluftsrådet har Hjalmar ydet et kolossal stykke arbejde i Friluftsrådets regi. Det er enormt, hvad Hjalmar har brugt af timer, dage og overskud til dette arbejde. Lige til det sidste var Hjalmar aktiv, da han ofte blev brugt til at deltage i ”dagmøder” som repræsentant for Friluftsrådet.

Hjalmar har om nogen været en meget god mand til at varetaget orienteringssportens interesser i Friluftsrådets regi. Han var oppe på mærkerne, når bare snakken faldt omkring forringelser for adgang til skovene.

Æret være hans minde.

Noget af det vi følger i øjeblikket er strukturændringerne omkring Skov- og Naturstyrelsen. Der bliver ikke Statsskovdistrikter i fremtiden – de bliver udnævnt til Egnscentre. Strukturændringerne i vores områder bevirker, at Hanherred Statsskovdistrikt nedlægges. Tranum-Blokhus området lægges ind under Egnscenter Nordjylland og resten ind under Egnscenter Thy. Omlægningen bevirker endvidere, at den enkelte skovfoged ikke har sit distrikt mere, men bliver funktionsrelateret.

Til sidst vil jeg opfordre jer til at følge arbejdet på Friluftsrådets hjemmeside. Der er mange spændende ting.

 

Med venlig hilsen  Karl Johan Clemmensen, Friluftsrådets amtsbestyrelse.

 

Årsberetning vedr. arbejdet i Friluftsrådet 2002.

 Friluftsrådet, Nordjyllands Amt, består af en bestyrelse på 7 personer, som varetager alt af interesse for 90 organisationer ude i naturen. Arbejdet i en amtsbestyrelse er enormt og amtsbestyrelsens medlemmer deltager i ca. 100 møder om året. Amtsbestyrelsen er tildelt 2 pladser i ”Det Grønne Råd”, hvor mange forskellige ting set ud fra Friluftsrådets interesser bliver behandlet.

Af store opgaver i øjeblikket kan nævnes etablering af ”Naturparker” . Miljøministeren har udsendt meddelelse om, at han gerne ser ”Naturparker” etableret i Danmark. Et af de første steder en ”Naturpark” vil komme er Ll. Vildmoseområdet. Ll. Vildmose kan være stedet, som danner pilotprojekt for øvrige ”Naturparker” i Danmark, hvorfor vi fra amtsbestyrelsens side vægter dette projekt meget højt. Dog er vi visionsmæssigt længere fremme end andre organisationer, som samarbejder om dette projekt, idet vi gerne ser, at en ”Naturpark” er væsentlige større. Vi ser gerne, at en ”Naturpark” i dette område også indeholder Rold Skov området og Lindenborg ådal. En naturparks opbygning bør indeholde forskellige hensyn til dyreliv og friluftsliv, så det ikke kommer til at gå ud over adgangen, som f.eks. orienteringsløb i en ”Naturpark”. Jeg følger tæt sammen med Amtsbestyrelsen og Friluftsrådet centralt opbygningen af sådanne ”Naturparker” og bliver Friluftsrådets repræsentant i et forhåbentligt kommende råd vedr. en ”Naturpark” i Himmerland.

I Friluftsrådets amtsbestyrelse følger vi konstant alt vedr. skovrejsning og evt. ophævelser af fredsskovspligter. Vi har indsigelsesret mod ophævelser af fredsskove. I herværende periode har der ikke været noget, som har indvirkning på orienteringsløb.

Foruden ovennævnte ting deltager jeg også i styregruppen omkring Vilsted Sø, som fritidsbrugernes garant for stisystemer og andre ting. Heldigvis er Løgstør kommune på linie med Friluftsrådet i visionerne på dette område.

I perioden 2002 har der ikke været sager el. lign. , som direkte har påvirket vores idrætsanlæg i negativ retning.

Der har heller ikke været henvendelser fra orienteringsklubber til mig om nogen form for problematik, som vi kan være behjælpelig med.

Hvis i får problemer, som i kan se, vi kan være behjælpelig med, så håbet jeg, at jeg vil høre fra jer.

 

Friluftsrådet repræsentant

 Karl Johan Clemmensen, Smedevej 2,  9520 Skørping .

 

Årsberetning vedr. arbejdet i Friluftsrådet 2001.

Generelt kan siges, at amtsbestyrelsen i Friluftsrådet, Nordjyllands Amt er en meget hårdt arbejdende bestyrelse. Amtsbestyrelsen har i alt i 2001 deltaget i over 100 møder.

Undertegnede sidder i arbejdsgrupperne omkring Halkær å, Halkær Mølle, Vilsted Sø

Viborg-Løgstørbanens fremtid. Jeg har også  haft en del med Ll. Vilmoseprojektet, som er udpeget af Wilhjelm udvalget til at være kommende Naturpark. Der er en stor mødeaktivitet i ovennævnte forhold, hvor Friluftslivets interesser skal tilgodeses.

Af forskellige interessante ting i forbindelse med vores sport, orienteringsløb har vi i amtsbestyrelsen behandlet flere forskellige interessante ting.

·     Salg af Rubjerg Plantage, hvor  vi har lagt et vist pres på Hjørring Byråd for at Plantagen kunne sælges til Skov- og Naturstyrelsen. Det lykkedes.

·     Frembragt punkter til ”Det Grønne Råd” i Nordjyllands Amt med henblik på en diskussion vedr. udlejning af jagten i amtets skove og bæredygtig drift af de samme skove.

·        Ligeledes har Friluftsrådet på landsplan været repræsenteret i Adgangsudvalget. Rapporten fra Adgangsudvalget foreligger nu, og vi er nødt til at følge dette arbejde i fremtiden meget nøje. Det kan have stor indflydelse på vores sport i fremtiden.

 I Friluftsrådets regi findes der mange forskellige projekter på landsplan – kun fantasien sætter næsten grænser.

Dog vil jeg her slå et slag for Friluftsrådets ”Småprojektpulje” Der er mulighed for at søge midler til projekter, som via vores klubber kan køres sammen med klubber i østeuropæisk regi. Dette vil være en kærkommen anledning til at styrke orienteringen i Østeuropa. Vedr. sidstnævnte er Henning Enemark på Friluftsrådets kontor meget behjælpelig med forklaringer på dette område. 

Karl Johan Clemmensen,Smedevej 2,9520 Skørping ,E-mail: karl.johan@adr.dk