NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

Til
Orienteringsklubberne i
Region Nordjylland
Nordjyllands Skovkarleklub                                                                                      Januar 2011                 

 

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 10. JANUAR 2011, KL. 19.00:

 Deltagere:

Nordvest OK, Vendelboerne OK, Aalborg OK, Aalborg Politis O-afd., AKIF,  St. Binderup OK, MariagerFjord OK, Skovkarleklubben og NOU- forretningsudvalg.

Mødet afholdt i Aalborg OK`s klubhus.

Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretning fra NOU-formand

3.      Regnskab 2010 for NOU og for Emit-kontoen

4.      Startafgifter, kortpriser, transportgodtgørelse, EMIT-udlejning 2011.

5.      Valg til FU (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2011.

8.      Terminsliste år 2012.

9.      Terminsliste år 2013.

10.  Eventuelt.

 ad 1) Dagsorden

NOU`s formand bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for hinanden.

Lars Bjørn valgtes til dirigent med applaus. Han kunne konstatere mødet lovligt indkaldt, og dagsordenen godkendt.

 ad 2) Beretninger:

Udsendt med indkaldelsen.

Jes Mose supplerede den skriftlige beretning bl.a. med ros til JWOC-arrangørerne. Søren Flytkær, AOK, takkede for klubbernes hjælp til JWOC.

Enighed om, at NOU-arrangementerne generelt er rigtig gode, men at der kommer for få deltagere. Klubberne også enige om, at der skal gøres mere for at skubbe folk af sted til disse løb, idet det også er gode sociale arrangementer for nye medlemmer. 

Beretningen herefter godkendt.

 ad 3) Regnskab:

Revideret regnskab uddelt på mødet for NOU og for EMIT-kontoen.

Jens Christensen fremlagde de 2 regnskaber.

NOU-regnskabet viste plus på ca. 4.000 kr. Emit-regnskabet vise minus på ca. 11.000, hvilket tilskrives indkøb af højtalerudstyr til 20.000 kr. Ellers en meget fornuftig udlejning – også af højtaleudstyr, som allerede havde indbragt 4.000 kr. Det blev aftalt, at der over Emit-kontoen indkøbes aflæsere og printere. Derimod aftaltes, at AOK og Vendelboerne selv indkøber ekstra PC-udstyr til afvikling af Nordjysk 2-dgs.

 Regnskaberne godkendt hver for sig. 

ad 4) Startafgifter/kursusgebyr og -transport 2011.

På mødet blev følgende godkendt:

 Løbs-arangementer 2011:   

·         Startafgifter: 50 kr. fra 21 år. 40 kr indtil 20 år.

·         Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik:   10 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A4 format:   10 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A3 format:   15 kr.

·         Transportudgifter til løbsarrangører refunderes med 1,50 kr. pr. km. Det omfatter Banelægger og Banekontrol, samt Stævneleder og Stævnekontrol og kørsel til evt. hentning af udstyr i depot. Der ydes ikke godtgørelse til hjælpere på stævnedagen.

·         Opkrævning af startafgifter er lagt ud til arrangørklubben.

·         Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt en regnskabsopstilling, opgørelser og bilag.

Der er tale om helt uændrede takster i forhold til de senere år. Det indebærer risiko for underskud, men med en større deltagelse i disse gode arrangementer håber vi at opnå balance til den gode side. Der er tale om virkeligt attraktive satser i forhold til andre arrangementer. 

Specielt vedr. NJM-Stafet:

Udgifter ved og startafgifter til NJM-Stafet ikke afregnes over NOU`s konto. Nordjyllands Skovkarleklub har for 2011 fastsat startafgifterne til stafetten til 50 kr. for ungdom – dvs. indtil H/D 20 og 60 kr. for seniorer – dvs. fra H/D 21.

 FU-administration 2011:   

·         Dokumenterede udgifter refunderes efter regning.

·         Transportudgift til FU-møder refundres med 1,50 kr. pr. km.

 EMIT-udlejning 2011:   

ØKONOMI: -Der er tale om uændrede takster:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed, når udlejning sker til klubber uden for NOU-området.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.
 

v  Stort Fremkaldeur og Emit-Startur:

Takst pr. stævnedag:

§  Udgangspunkt 500 kr. pr. ur, når udlejning sker til klubber uden for NOU-området. Søren Theilgaard bemyndiges dog til at opkræve ”markedspris”.

§  NOU-klubbers løbsarrangementer: 100 kr. for stort fremkaldeur. Emit-startur er gratis. 

v  Højtaler-anlæg:

o   Der opkræves 500 kr. pr. stævnedag  i leje ved følgende O-arrangementer mv.:

§          A-stævner

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag  i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit. 

v  Investeringsbehov:

·         Skal tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Søren Theilgaard vurderer løbende behovet.
Besluttet, at der skal investeres i løbende fornyelser til erstatning af slidte/skadede enheder, samt tidligere nævnte Emit-Startur.
 

v  Indkøb:

§  Søren Theilgaard har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret. Aalborg OK, ved Søren Flytkjær oplyser, at der er tegnet øget dækning.

ADFÆRD:

v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  De enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september)
 

v  Bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Søren Theilgaard kontaktes.

§  Han bestiller nyt og fakturerer klubben for udgiften.
 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Per Korsbæk mærker alle stativer og brikker tydeligt med navnet: NOU. 

v  Talent-centret (TC-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TC-Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TC-Nord skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne. 

ad 5) Valg

Alle er på valg hvert år.

Forsamlingen genvalgte formand, kasserer og sekretær, samt suppleant Leif Damborg og revisor Keld Østergaard, Mariager Fjord OK – alle uden modkandidater. 

ad 6) Indkomne forslag

FU stiller forslag om, at der gives præmier til alle mestre i voksenklasserne – uanset deltagerantal i den enkelte klasse. DETTE VEDTAGET.

Der var ikke indkommet yderligere skriftlige forslag. 

ad 7) Terminsliste år 2011 (iflg. kendte oplysninger på udsendelsestidspunktet)

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

20.5.2011

NJM-Lang

Vendelboerne

Uggerby Klitplantage

2.6.2011

NJM-Stafet

Skovkarle / Aalborg

Blokhus

7.9.2011

NJM-Nat 1

Rold skov OK

Skindbjerg

16.9.2011

NJM-Nat 2

Mariager Fjord OK

Hanehøj

21.9.2011

NJM-Nat 3

Aalborg OK

Drastrup

28.9.2011

KLUB-Nat

St. Binderup OK

Vesterris

30.10.2011

NJM- Dag

Vendelboerne

Tversted Klitplantage

13.11.2011

KLUB-Dag

AKIF (i samarbejde med ÅPI , Egon Sloth)

Rold

 

 

ad 8) Terminsliste år 2012

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

4,5.2012

NJM-Lang

Aalborg OK

Blokhus

17.5.2012

NJM-Stafet

Skovkarle / Rold Skov OK

Rold N/V

5.9.2012

NJM-Nat 1

Vendelboerne

Bøgsted?

12.9.2012

NJM-Nat 2

Mariager OK

Mariager By, Byskov

19.9.2012

NJM-Nat 3

Rold Skov OK

Rold N/V

26.9.2012

KLUB-Nat

St. Binderup OK

? vender tilbage

21.10.2012

NJM- Dag

Nordvest OK

Vandet Plantage

4.11.2012

KLUB-Dag

Aalborg OK

Kongshøj

 

ad 9) Terminsliste år 2013

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

.2013

NJM-Lang

Rold Skov OK

 

.2013

NJM-Stafet

Skovkarleklubben/ St. Binderup

 

.2013

NJM-Nat 1

OK Vendelboerne

 

.2013

NJM-Nat 2

Mariager Fjord OK

 

.2013

NJM-Nat 3

AKIF/ÅPI (forslag)

 

.2013

KLUB-Nat

St. Binderup OK

 

.2013

NJM- Dag

Aalborg OK

 

.2013

KLUB-Dag

OK Vendelboerne

 

 ad 10) Eventuelt

 Nordvest havde et overskud af postenheder nr. 31-39. Der var imidlertid ikke umiddelbart aftagere.

Intet i øvrigt til referat.

Afslutning

Formand Jes takkede for aftenens forløb.

Mødet sluttede kl. ca. 21.00.

 referent

Ole Nielsen

 Referat udsendt den 16. januar 2011.

 

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 11. JANUAR 2010:

 Deltagere:

Nordvest OK, Vendelboerne OK, Aalborg OK, Aalborg Politis O-afd., AKIF,  St. Binderup OK, MariagerFjord OK, Skovkarleklubben og NOU- forretningsudvalg.

Mødet afholdt i Aalborg OK`s klubhus.  

Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretning fra NOU-formand

3.      Regnskab 2009 for NOU og for Emit-kontoen

4.      Startafgifter, kortpriser, transportgodtgørelse, EMIT-udlejning 2010.

5.      Valg til FU (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2010.

8.      Terminsliste år 2011.

9.      Terminsliste år 2012.

10.  Skovtilladelser – aktuel status og drøftelse af tiltag

11.  Eventuelt.

 ad 1) Dagsorden

NOU`s formand bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for hinanden.

Lars Bjørn valgtes til dirigent med applaus. Han kunne konstatere mødet lovligt indkaldt, og dagsordenen godkendt.

  

ad 2) Beretninger:

Udsendt med indkaldelsen.

Jes Mose supplerede den skriftlige beretning bl.a. med oplysning om løsning af skovtilladelser omkring NJm-lang i Vester Torup 30.4.2010.

 Beretningen herefter godkendt.

 ad 3) Regnskab:

Revideret regnskab uddelt på mødet for NOU og for EMIT-kontoen.

Jens Christensen fremlagde de 2 regnskaber. 

Begge regnskaber viste stabil drift. Emit kontoen havde givet et pænt overskud, da der ikke var investeret nævneværdigt i 2009. Den kapital, som nu er til rådighed var opgjort til knap 38.000 kr. Derfor ingen problemer i at disponere ca. 14.000 kr. i 2010 til køb af nyt og meget mere præcist startur. 

Regnskaberne godkendt hver for sig.

 ad 4) Startafgifter/kursusgebyr og -transport 2010.

På mødet blev følgende godkendt: 

Løbs-arangementer 2010:   

·        Startafgifter, grundtakst: 50 kr. fra 21 år. 40 kr indtil 20 år.

·        Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik:        10 kr.

·        Enhedsprisen for et printet kort  i A4 format:        10 kr.

·        Enhedsprisen for et printet kort  i A3 format:        15 kr.

·        Transportudgifter til løbsarrangører refunderes med 1,50 kr. pr. km. Det omfatter Banelægger og Banekontrol, samt Stævneleder og Stævnekontrol og kørsel til evt. hentning af udstyr i depot. Der ydes ikke godtgørelse til hjælpere på stævnedagen.

·        Opkrævning af startafgifter er lagt ud til arrangørklubben.

·        Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt en regnskabsopstilling, opgørelser og bilag.

Der er tale om helt uændrede takster i forhold til de senere år. Det indebærer risiko for underskud, men med en større deltagelse i disse gode arrangementer håber vi at opnå balance til den gode side. Der er tale om virkeligt attraktive satser i forhold til andre arrangementer.

 FU-administration 2010:   

·        Dokumenterede udgifter refunderes efter regning.

·        Transportudgift til FU-møder refundres med 1,50 kr. pr. km.

  

EMIT-udlejning 2010:   

ØKONOMI: -Der er tale om uændrede takster:

v  Brikleje:

§  5 kr. pr. brik ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.
 

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed, når udlejning sker til klubber uden for NOU-området.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·        250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·        500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.
 

v  Stort Fremkaldeur og Emit-Startur:

Takst pr. stævnedag:

§  Udgangspunkt 500 kr., når udlejning sker til klubber uden for NOU-området. Søren Theilgaard bemyndiges dog til at opkræve ”markedspris”.

§  NOU-klubbers løbsarrangementer: 100 kr.
 

v  Investeringsbehov:

·        Skal tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Søren Theilgaard vurderer løbende behovet.
Besluttet, at der skal investeres i løbende fornyelser til erstatning af slidte/skadede enheder, samt tidligere nævnte Emit-Startur.
 

v  Indkøb:

§  Søren Theilgaard har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.
 

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret. Aalborg OK, ved Søren Flytkjær oplyser, at der er tegnet øget dækning.
 

ADFÆRD:

v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  De enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september)
 

v  Bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Søren Theilgaard kontaktes.

§  Han bestiller nyt og fakturerer klubben for udgiften.
 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Per Korsbæk mærker alle stativer og brikker tydeligt med navnet: NOU. 

v  Talentkraftcentret (TKC)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TKC har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TKC skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne.

 

ad 5) Valg

Alle er på valg hvert år.

Forsamlingen genvalgte formand, kasserer og sekretær, samt suppleant Leif Damborg og revisor Keld Østergaard, Mariager Fjord OK – alle uden modkandidater. 

 

ad 6) Indkomne forslag

Skal være indsendt til formanden - senest 1 uge før mødet.Der var ikke indkommet skriftlige forslag.

 

ad 7) Terminsliste år 2010 (iflg. kendte oplysninger)

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

30.4.2010

NJM-Lang

St. Binderup OK

Vester Torup

13.5.2010

NJM-Stafet

Skovkarle / Vendelboerne

Bøgsted

1.9.2010

NJM-Nat 1

Aalborg Politi

Blokhus

8.9.2010

NJM-Nat 2

Mariager Fjord OK

Alstrup Krat

15.9.2010

NJM-Nat 3

Rold Skov OK

Rebild Bakker

22.9.2010

KLUB-Nat

St. Binderup OK

Uhrehøj Myrhøj

24.10.2010

NJM- Dag

Nordvest OK

Tvorup Øst

7.11.2010

KLUB-Dag

Aalborg OK

Lundby Bakker

 

ad 8) Terminsliste år 2011

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

20.5.2011

NJM-Lang

Vendelboerne

? vender tilbage

2.6.2011

NJM-Stafet

Skovkarle / Aalborg

? vender tilbage

7.9.2011

NJM-Nat 1

Rold skov OK

Skindbjerg

16.9.2011

NJM-Nat 2

Mariager Fjord OK

Hanehøj

21.9.2011

NJM-Nat 3

Aalborg OK

Drastrup

28.9.2011

KLUB-Nat

St. Binderup OK

? vender tilbage

23.10.2011

NJM- Dag

Vendelboerne

? vender tilbage

13.11.2011

KLUB-Dag

Aalborg Politi O-afd / AKIF (evt. samarbejde, da ÅPI ikke har kapacitet nok)

Rold

? vender tilbage

 

ad 9) Terminsliste år 2012

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

.2012

NJM-Lang

Aalborg OK

 

.2012

NJM-Stafet

Skovkarle / Rold Skov OK

 

.2012

NJM-Nat 1

Vendelboerne

 

.2012

NJM-Nat 2

Mariager OK

 

.2012

NJM-Nat 3

Rold Skov OK (forslag)

 

21.10.2012

KLUB-Nat

St. Binderup OK

 

.2012

NJM- Dag

Nordvest OK

 

.2012

KLUB-Dag

Aalborg OK

 

 

Ad 10) Skovtilladelser – aktuel status og drøftelse af tiltag

Jane fra Nordvest oplyste, at der tilsyneladende er nogen opblødning fra Statsskovvæsenet, men i Thy er der usikkerhed omkring mulige begrænsninger i den nye nationalpark, som reelt omfatter det halve Thy, og hvor der ifølge et materiale, hun havde anskaffet, var en del rødt markerede områder.

Det kom endvidere frem, at flere vildtundersøgelser, som evt. kunne stille O-sporten i et gunstigere lys, ikke var blevet offentliggjort de rette steder. DOF skal nødvendigvis være på tæerne mht. at sikre, at sådanne relevante oplysninger kommer beslutningstagerne til kendskab.Jes anbefalede generelt klubberne, at være aktive i skovbrugerrådene.

 

ad 11) Eventuelt 

Intet til referat. 

Afslutning

Formand Jes takkede for aftenens forløb.

Mødet sluttede kl. ca. 21.30.

 referent

Ole Nielsen 

Referat udsendt lidt sent 21. februar 2010.