NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

Til
Orienteringsklubberne i
Region Nordjylland
Nordjyllands Skovkarleklub
Terminslistefører Keld Gade                                                                                     Januar 2013  

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 14. JANUAR 2013:

 Deltagere:

Nordvest OK, Aalborg OK, AKIF, AaPI OK, Mariager Fjord OK, Rold Skov OK, OK Vendelboerne og NOU- forretningsudvalg. Mødet afholdt i Aalborg OK`s klubhus.

 Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretning fra NOU-formand

3.      Regnskab 2012 for NOU og for Emit-kontoen

4.      Startafgifter, kortpriser, transportgodtgørelse, EMIT-udlejning 2013.

5.      Valg til FU (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2013.

8.      Terminsliste år 2014.

9.      Terminsliste år 2015.

10.  Eventuelt. 

ad 1) Dagsorden

NOU`s formand bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for hinanden.

Egon Sloth valgtes til dirigent med applaus. Han kunne konstatere mødet lovligt indkaldt, og dagsordenen godkendt.

 ad 2) Beretning:

Udsendt med indkaldelsen. Jes Mose supplerede den skriftlige beretning kort mht. til deltagelsen, hvilket gav anledning til en god udveksling af erfaringer om at skabe synlighed og medlemstilgang for sporten.

 Der gøres en ihærdig indsats på flere planer, hvilket dog ikke altid afspejles i en her og nu medlemstilgang. Aalborg har stor succes med familieorientering, som afholdes 3 søndage i januar måned i Lundby Bakker. Arrangementet tiltrækker primært almindelige motionister. God omtale i medierne har medvirket til en deltagelse på ca. 200 bare en enkelt dag. Mariager Fjord beder medlemmer invitere 10, som de kender, til noget tilsvarende. Annoncer i de store dagblade har ofte ikke nogen virkning. Lokalaviser og ugeblade anbefales i stedet. Den bedste virkning er omtale suppleret med billeder. 

Beretningen og debatten herefter godkendt.

 ad 3) Regnskab:

Revideret regnskab uddelt på mødet for NOU og for EMIT-kontoen.

Jens Christensen fremlagde de 2 regnskaber.

 Begge regnskaber udviste tilfredsstillende resultater. Det er glædeligt, at vi kan holde startafgifterne på et meget lavt niveau og stadig opnå balance.  

Emit-kontoen giver os mulighed for at foretage løbende nyinvesteringer i fælles materiel.

Søren Theilgaard gjorde imidlertid opmærksom på, at vi på et tidspunkt må forvente, at samtlige NOU`s postenheder skal udskiftes samtidigt. Det kan blive aktuelt inden for de nærmeste par år. Denne investering vil være så stor, at den nuværende kapital ikke vil række dertil. Dette blev drøftet med den konklusion, at man forventer, at det er muligt, at skaffe den resterende finansiering via tilskud fra fonde mv.

 Regnskaberne godkendt.

ad 4) Startafgifter, Transportgodtgørelse, Udleje og Adfærd 2013.

Følgende blev godkendt:

 Løbs-arangementer 2013:   

·         Startafgifter: 50 kr. fra 21 år. 40 kr. indtil 20 år.

·         Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik:   15 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A4 format:   10 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A3 format:   15 kr.

·         Transportudgifter til løbsarrangører ved bilkørsel refunderes med statens laveste kilometertakst. Taksten er 2,13 kr. i 2013. Det omfatter Banelægger og Banekontrol, samt Stævneleder og Stævnekontrol og kørsel til evt. hentning af udstyr i depot. Der ydes ikke godtgørelse til hjælpere på stævnedagen.

·         Opkrævning af startafgifter er lagt ud til arrangørklubben.

·         Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt en regnskabsopstilling, opgørelser og bilag.

 Der er tale om helt uændrede startafgifter siden 2004. Det er meget flot, men det indebærer naturligvis en risiko for underskud, - men med en større deltagelse i disse gode arrangementer håber vi at opnå balance til den gode side. Der er tale om virkeligt attraktive satser i forhold til andre arrangementer.

 Specielt vedr. NJM-Stafet:

Udgifter ved og startafgifter til NJM-Stafet afregnes ikke over NOU`s konto. Nordjyllands Skovkarleklub har fastsat startafgifterne til stafetten til 50 kr. for ungdom – dvs. indtil H/D 20 og 60 kr. for seniorer – dvs. fra H/D 21.

VI OPFORDRER KRAFTIGT KLUBBESTYRELSERNE TIL, AT DERES MEDLEMMER MOTIVERES TIL AT BAKKE OP OM DE NORDJYSKE ARRANGEMENTER.

 

FU-administration 2013:   

·         Dokumenterede udgifter refunderes efter regning.

·         Transportudgift til FU-møder refundres  med statens laveste kilometertakst, som er 2,13 kr. i 2013.

 

EMIT-udlejning 2013:   

ØKONOMI:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.

 

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.

 

v  Stort Fremkaldeur:

o   Det store fremkaldeur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Søren Theilgaard er dog altid bemyndiget til at opkræve ”markedspris”.)

 

v  Emit-Startur:

o   Emit-startur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 100 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 100 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Søren Theilgaard er dog altid bemyndiget til at opkræve en ”markedspris”.)

 

v  Højtaler-anlæg:

o   Højtaleranlægget er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt.

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit.

  

v  Investeringsbehov:

·         Skal tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Søren Theilgaard vurderer løbende behovet.
(se herom kommentarer under regnskab)

v  Indkøb:

§  Søren Theilgaard har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.

 

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret af Aalborg OK. Søren Flytkær sikrer, at forsikringsdækningen altid er opdateret.

 

ADFÆRD:

v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  De enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september)

 

Søren Theilgaard uddelte stor ros til klubberne for det hidtidige samarbejde. Han opfordrede også til, at klubberne foretog optælling/registrering af brikker ved afhentning og aflevering. Det vil gøre det lettere både for klubberne og for Søren at have overblik over, om der mangler brikker.

 

v  Bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Søren Theilgaard kontaktes.

§  Han bestiller nyt og fakturerer klubben for udgiften.

 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Alle stativer og brikker skal være tydeligt mærket med navnet: NOU.

 v  Talent-centret (TC-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TC-Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TC-Nord skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne.

 ad 5) Valg

Alle i forretningsudvalget (jf. dokumenthovedet) blev valgt. Derudover valgt en suppleant (Leif Damborg), samt en revisor (Keld Østergaard, Mariager Fjord OK).

  ad 6) Indkomne forslag

På repræsentantskabsmødet i januar 2012 blev gennemført en lang række ændringer vedrørende bl.a. Nordjysk Stafet, Nordjysk Lang, Nordjysk Dag, samt ændringer i terminslisten for natløbene.

 Virkningen heraf blev drøftet og det blev vedtaget, at virkningerne af ændringerne bliver vurderet af NOU`s FU over en længere statistisk periode.

 Der var indkommet et forslag fra Mariager Fjord OK om en opjustering af længderne på natbanerne til de ældre herreklasser. Efter en drøftelse heraf blev følgende VEDTAGET vedr. Nordjysk Nat:

·         H50, H60 og H70 udgår.

·         Erstattes med H55, H65 og H75. Det indebærer, at H45, som med uændret banelængde på 6 km fremover dækker op til og med 54 år.

·         Banelængderne for H55, H65 og H75 bliver 5 km, 4 km og 3,5 km.

  

ad 7) Terminsliste år 2013 (iflg. kendte oplysninger på udsendelsestidspunktet)

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

26.4.2013

Nordjysk-Lang

Rold Skov OK

Rebild Bakker, Rold Vælderskov

9.5 .2013

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/ St. Binderup

Vesterris

18.9.2013

Nordjysk -Nat 1

OK Vendelboerne

Lilleheden Klitplantage

25.9.2013

Nordjysk -Nat 2

Mariager Fjord OK

Alstrup Krat

2.10.2013

Nordjysk -Nat 3

AKIF/ÅPI

Rold Nørreskov

9.10.2013

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

 ??

27.10.2013

Nordjysk - Dag

Aalborg OK

Bulbjerg

10.11.2013

Nordjysk KLUB-Dag

OK Vendelboerne

Tversted Klitplantage

  

ad 8) Terminsliste år 2014

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

16.5.2014

Nordjysk-Lang

Rold Skov OK

Rold Nørreskov

29.5.2014

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/ Mariager Fjord OK

?

17.9.2014

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

?

24.9.2014

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

Ålbæk

1.10.2014

Nordjysk -Nat 3

Aalborg OK

Hvorup

8.10.2014

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

?

19.10.2014

Nordjysk - Dag

Nordvest OK

Nystrup Plantage

2.11.2014

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg Ok (forslag)

Vester Aslund

  

 

 

ad 9) Terminsliste år 2015

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

16.5.2015

Nordjysk-Lang

OK Vendelboerne

 

.2015

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/ Nordvest OK

 

.2015

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

 

.2015

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

 

.2015

Nordjysk -Nat 3

AKIF / AaPI O-afd.

 

.2015

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

 

.2015

Nordjysk - Dag

Aalborg OK

 

.2015

Nordjysk KLUB-Dag

Rold Skov OK

 

 ad 10) Eventuelt

 En del snak på kryds og tværs. Følgende noteret herfra:

·         Aalborg Ok indkøber et større lager af back-upkort. Deltagelse heri er mulig, Henvendelse till Søren Theilgaard

·         Søren Flytkær opfordrede klubberne til at anvende hjemmesiden ”Træningsløb i Nordkredsen”.http://www.aalborgorienteringsklub.dk/php/loeb/loeb.php?cssurl=http://www.aalborgorienteringsklub.dk/php/loeb/default-aalborgok.css

·         Skovkarlene opfordres til at indkøbe et parti brystnumre til stafetten. Genbrug er vanskeligt, idet nogle numre er gået i stykker og andre simpelthen er blevet væk.

·         Jes takkede for fremmødet og god drøftelse og ønskede folk god tur hjem.

  

Mødet sluttede kl. ca. 21.20 i god ro og orden.

 Referent

Ole Nielsen

(referat udsendt 15. januar 2013)

 

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. JANUAR 2012:

 Deltagere:

Nordvest OK, Aalborg OK, AKIF,  St. Binderup OK, MariagerFjord OK, Skovkarleklubben og NOU- forretningsudvalg. Imod sædvane var hverken OK Vendelboerne eller Aalborg Politis O-afd. repræsenteret.

Mødet afholdt i Aalborg OK`s klubhus.

 

Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretning fra NOU-formand

3.      Regnskab 2011 for NOU og for Emit-kontoen

4.      Startafgifter, kortpriser, transportgodtgørelse, EMIT-udlejning 2012.

5.      Valg til FU (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2012.

8.      Terminsliste år 2013.

9.      Terminsliste år 2014.

10.  Eventuelt.

 

ad 1) Dagsorden

NOU`s formand bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for hinanden.

Orla Kastrup Kristensen valgtes til dirigent med applaus. Han kunne konstatere mødet lovligt indkaldt, og dagsordenen godkendt.

 

 

ad 2) Beretning:

Udsendt med indkaldelsen.

Jes Mose supplerede den skriftlige beretning bl.a. med en efterlysning af  O-klubbernes engagement i Friluftsrådet. Forsamlingen var enige i, at det også er vigtigt for os at være synlige i disse fora og få vore interesser varetaget. Friluftsrådet er lokalt organiseret i kredse, som i NOU`s område er:

 

Kreds Vendsyssel omfatter følgende kommuner:

Kreds Nordvest omfatter følgende kommuner:

Kreds Himmerland-Aalborg omfatter følgende kommuner:

 

Kontakt til Friluftsrådets lokale kredse findes på denne hjemmesideadresse:

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsraadet-lokalt/find-din-kreds.aspx

 

 

Det blev på mødet opfordret til, at O-klubber inden for disse kredse gør en indsats for at være repræsenteret. De 2 første kredse giver nærmest sig selv, at det må være Vendelboerne og Nordvest OK. Den sidste kreds vil være mulig for Mariager Fjord, Aalborg OK, Rold Skov OK og St. Binderup OK at deltage i. Vi opfordrer klubberne til at aftale dette indbyrdes.

 

Beretningen og debatten herefter godkendt.

 

 

ad 3) Regnskab:

Revideret regnskab uddelt på mødet for NOU og for EMIT-kontoen.

Jens Christensen fremlagde de 2 regnskaber.

 

Begge regnskaber udviste tilfredsstillende resultater. Det er især glædeligt, at vi kan holde startafgifterne på et meget lavt niveau, og at Emit-kontoen giver os mulighed for at foretage de nødvendige nyinvesteringer i fælles materiel. Revisoren havde dog en kommentar til NOU-regnskabet, som gik på, at der var meget stor variation i udgifterne til kørsel for de enkelte arrangementer.

 

Regnskaberne godkendt.

 

 

ad 4) Startafgifter, Transportgodtgørelse, Udleje og Adfærd 2012.

Følgende blev godkendt:

 

Løbs-arangementer 2012:   

·         Startafgifter: 50 kr. fra 21 år. 40 kr. indtil 20 år.

·         Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik:   15 kr. (bemærk ændring i.f.t. 2011)

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A4 format:   10 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A3 format:   15 kr.

·         Transportudgifter til løbsarrangører refunderes med 1,50 kr. pr. km. Det omfatter Banelægger og Banekontrol, samt Stævneleder og Stævnekontrol og kørsel til evt. hentning af udstyr i depot. Der ydes ikke godtgørelse til hjælpere på stævnedagen.

·         Opkrævning af startafgifter er lagt ud til arrangørklubben.

·         Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt en regnskabsopstilling, opgørelser og bilag.

 

Der er tale om helt uændrede startafgifter siden 2004. Det er meget flot, men det indebærer naturligvis en risiko for underskud, - men med en større deltagelse i disse gode arrangementer håber vi at opnå balance til den gode side. Der er tale om virkeligt attraktive satser i forhold til andre arrangementer.

 

Specielt vedr. NJM-Stafet:

Udgifter ved og startafgifter til NJM-Stafet afregnes ikke over NOU`s konto. Nordjyllands Skovkarleklub har fastsat startafgifterne til stafetten til 50 kr. for ungdom – dvs. indtil H/D 20 og 60 kr. for seniorer – dvs. fra H/D 21.

 

 

FU-administration 2012:   

·         Dokumenterede udgifter refunderes efter regning.

·         Transportudgift til FU-møder refundres med 1,50 kr. pr. km.

 

EMIT-udlejning 2012:   

ØKONOMI:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.

 

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.

 

v  Stort Fremkaldeur og Emit-Startur:

o   Udgangspunkt 500 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

§  Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Søren Theilgaard er dog altid bemyndiget til at opkræve ”markedspris”.)

o   Emit-startur er altid gratis for NOU-klubber.

 

v  Højtaler-anlæg:

o   Der opkræves 500 kr. pr. stævnedag  i leje ved følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt.

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit.

 

v  Investeringsbehov:

·         Skal tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Søren Theilgaard vurderer løbende behovet.
Besluttet, at der skal investeres i løbende fornyelser til erstatning af slidte/skadede enheder, samt tidligere nævnte Emit-Startur.

 

v  Indkøb:

§  Søren Theilgaard har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.

 

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret af Aalborg OK.

 

ADFÆRD:

v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  De enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september)

 

v  Bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Søren Theilgaard kontaktes.

§  Han bestiller nyt og fakturerer klubben for udgiften.

 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Per Korsbæk mærker alle stativer og brikker tydeligt med navnet: NOU.

 

v  Talent-centret (TC-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TC-Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TC-Nord skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne.

 

 

ad 5) Valg

Alle i forretningsudvalget (jf. dokumenthovedet) blev valgt. Derudover valgt en suppleant (Leif Damborg), samt en revisor (Keld Østergaard, Mariager Fjord OK).

 

 

ad 6) Indkomne forslag

Der var – jf. indkaldelse til mødet - indkommet en række forslag til behandling. Der var ikke efter mødeindkaldelsen fremkommet yderligere forslag. Følgende er nu VEDTAGET:

 

 

·         De Nordjyske natløb udvides med 2 klasser, H70 og D60 på hver 3,5 km.
Banerne eksisterer i forvejen.

·         De Nordjyske natløb flyttes allerede fra 2012 til onsdage i ugerne 38, 39, 40 og 41 med Klub-nat i de sidste uge. Det er en forskydning på 2 uger i.f.t. hidtil. Formålet er at fremrykke start- og sluttidspunkter.

·         Startinterval pr. bane/klasse til NAT-løbene henstilles at blive på minimum 3 minutter fremover.

·         Nordjysk-Lang gøres mere attraktiv ved at tilpasse banelængderne til det aktuelle nordjyske niveau. Det betyder:

o   At herre-klasserne fra H15-20 og til H45 samt dame-klasserne D15-20 og D21 generelt nedsættes med gennemsnitlig 2 km.

o   At D35 nedsættes med 1 km til et interval mellem 7 og 9 km.

o   At de øvrige eksisterende D- og H-klasser ikke ændres.

o   At ændringen af D35 giver den mulighed, at banen til D45 – afhængig af terræn – udmærket kan deles med enten D35 eller D55, som fastholdes på 5-7 km.

o   Der oprettes en ny H75 og en ny D65 klasse på 4-5 km

o   Der oprettes en ekstra FRI-klasse på 5-7 km svær bane.

Nordjysk-Lang udvides hermed reelt kun med en ekstra bane på 4-5 km.

·         Nordjysk-Dag udvides med en H75 og D65 klasse på hver 4 km.
Banerne eksisterer i forvejen.

 

·         NOU`s nordjyske mesterskabsløb ændrer alle generelt navn til ”Nordjysk”. Dvs.: Nordjysk Lang, Nordjysk Stafet, Nordjysk Nat, Nordjysk KlubNat, Nordjysk Dag, Nordjysk Klub-Dag. Således vil ordet mesterskab ikke være indeholdt i navnet, men der vil fortsat blive uddelt præmier til de bedste inden for NOU-området.

 

Nordjysk Stafet

Nordjyllands Skovkarleklub har besluttet at gøre stafetten mere attraktiv. Der var udarbejdet en grundig analyse af Skovrådets banegubbe, og der blev behandlet 2 forslag. Efter visse justeringer blev det vedtaget at indstille til Skovrådet, at der udskrives følgende klasser:

 

H/D-16: Ungdomsklasse under 16 år.

2,5  km let

2,5 km mellemsvær.

2,5 km let.

 

H 17-49: Herreklasse for alle.

3x5 km

 

D 17-49: Dameklasse for alle.

3x3,5 km svær

 

H50 / Damer: dvs. kun herrer fra 50 år, men åben for alle damer.

For alle damer og for herrer over 50 år.

3x3,5 km svær

 

H70 / D50: dvs. kun for herrer og/eller damer fra henholdsvis 70 år og 50 år.

3x2,5 km svær

 

Fri-klasse: (ikke mesterskab).

2,5 km let

2,5 km mellemsvær.

4 km mellemsvær.

 

 

Årsagerne til, at deltagelse ved Nordjysk Stafet ikke har været tilfredsstillende blev drøftet grundigt. Fra nogle sider blev det fremført, at 4 sammenhængende fridage ved Kr. Himmelfartsdag for mange nu har gjort det mere oplagt at tage på en miniferie, hvilket kan bevirke svigt i deltagelsen.

 

En anden årsag kunne også være, at der var for mange klasser og for svært at samle hold til disse, hvorfor det er blevet mindre interessant at konkurrere måske mod blot 1 andet hold  - eller i værste fald, at der slet ingen konkurrence har været i klassen.

 

De klasser, som nu er indstillet til gennemførelse i 2012 er derfor et forsøg. NOU ønsker i samarbejde med Skovrådet at evaluere årets deltagelse derefter for at beslutte, om de nye klasser er vejen frem og/eller stafetten bør flyttes, f.eks. til 3. weekend i juni.

 

 

ad 7) Terminsliste år 2012 (iflg. kendte oplysninger på udsendelsestidspunktet)

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

4.5.2012

Nordjysk-Lang

Aalborg OK

Blokhus

17.5.2012

Nordjysk -Stafet

Skovkarle / Rold Skov OK

Rold Vælderskov

19.9.2012

Nordjysk -Nat 1

Vendelboerne

Bøgsted?

26.9.2012

Nordjysk -Nat 2

Mariager OK

Hou skov

3.10.2012

Nordjysk -Nat 3

Rold Skov OK

Rold N/V ?

10.10.2012

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

Søttrup Plantage

21.10.2012

Nordjysk - Dag

Nordvest OK

Vandet Plantage

4.11.2012

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

Blokhus

 

ad 8) Terminsliste år 2013

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

26.4.2013

Nordjysk-Lang

Rold Skov OK

Rebild Bakker, Rold Vælderskov

??Kr. Him. / Juni .2013

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/ St. Binderup

Hjedsbæk ??

18.9.2013

Nordjysk -Nat 1

OK Vendelboerne

 

25.9.2013

Nordjysk -Nat 2

Mariager Fjord OK

 

2.10.2013

Nordjysk -Nat 3

AKIF/ÅPI

 

9.10.2013

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

 

27.10.2013

Nordjysk - Dag

Aalborg OK

Oksholm ?

10.11.2013

Nordjysk KLUB-Dag

OK Vendelboerne

 

ad 9) Terminsliste år 2014

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

16.5.2014

Nordjysk-Lang

Rold Skov OK

 

.2014

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/ Nordvest OK

 

.2014

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

 

.2014

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

 

.2014

Nordjysk -Nat 3

Aalborg OK

 

.2014

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

 

.2014

Nordjysk - Dag

Nordvest OK

 

.2014

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg Ok (forslag)

 

 

 

 

ad 10) Eventuelt

 

En del snak på kryds og tværs. Følgende noteret herfra:

·         Enighed om, at Ungdomspokaler skal bibeholdes, men vi indkalder dem til gravering lidt tidligere eller hidtil.

·         Søren Flytkær orienterede om, at der nu var et nyt og ekstra depotrum til det mere værdifulde og sårbare udstyr som starture og højtalere. Nøgle og vejledning hertil i Nordkredsens depotrum.

·         Formanden for NOU, Jes Mose Jensen, ønsker tilsendt alle klubblade.

·         Henrik Houmøller foreslår, at der gøres reklame for de nordjyske arrangementer i O-posten.

·         Jane takker FU for gode møder og håndtering af samarbejdet.

·         Jes takker for fremmødet og opfordrer til, at der reklameres i klubberne for alle løb og især stafetten.

 

 

Mødet sluttede kl. 21.20 i god ro og orden.

 

 

 

Referent

Ole Nielsen

(referat udsendt 17. januar 2012)