NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

Til
Orienteringsklubberne i
Region Nordjylland
Nordjyllands Skovkarleklub

                                                                 Januar 2015

 

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 13. JANUAR 2015:

 

Deltagere:

Nordvest OK, Aalborg OK, AKIF, Mariager Fjord OK, Rold Skov OK, OK Vendelboerne, St. Binderup OK, Skovkarleklubben og NOU- forretningsudvalg.

Mødet blev afholdt i Aalborg OK`s klubhus.

 Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretning fra NOU-formand

3.      Regnskab 2014 for NOU og for Emit-kontoen

4.      Startafgifter, kortpriser, transportgodtgørelse, EMIT-udlejning 2015.

5.      Valg til FU (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2015.

8.      Terminsliste år 2016.

9.      Terminsliste år 2017.

10.  Eventuelt.

 

ad 1) Dagsorden

NOU`s formand bød velkommen og deltagerne var kendte og havde præsenteret sig for hinanden.

Søren Beukel Bak valgtes til dirigent med applaus. Han kunne konstatere mødet lovligt indkaldt, og dagsordenen godkendt. 

ad 2) Beretning:

Udsendt med indkaldelsen. Jes Mose supplerede den skriftlige beretning kort bl.a. om den vigende deltagelse og natbanekvalitet. Det affødte debat om mulige årsager, fx tidspunkter, andre konkurrerende arrangementer, og evt. for få klasser med passende antal baner. Konklusionen var imidlertid, at det er meget svært at pege på noget entydigt, når man sammenligner med tidligere år. Enighed om, at vi generelt laver nogle kvalitetsløb for hinanden til lave omkostninger. Vi skal blot motivere flere til at støtte op, og naturligvis er andre klubbers løbere også meget velkomne.
Beretningen og debatten godkendt.

 

ad 3) Regnskab:

Regnskaber for NOU og for EMIT-kontoen var medbragt af kassereren og blev uddelt. 

EMIT-kontoen udviste et lille overskud på 2.659 kr, og kapitalen er nu oppe på knap 55.000 kr., hvilket anses for tilfredsstillende. Der er således altid penge til de løbende udskiftninger af elektronisk udstyr på Emit-kontoen. Stor tilfredshed med den konstruktion til sikring af, at NOU-klubberne altid råder over funktionsdygtigt elektronisk udstyr. 

NOU-kontoen udviste et beskedent underskud, men kassereren kunne oplyse, at der angiveligt manglede at blive anmeldt refusion for ca. 2.500 kr. vedr. kort mv for Aalborgs seneste 2 løb. Det betyder, at regnskabet ender i minus med ca. 3.000 kr., hvor den væsentligste årsag er et underskud på ca. 3.100 kr. for NJ-Lang i Rold Nørreskov. Regnskaberne blev godkendt. 

ad 4) Startafgifter, Transportgodtgørelse, Udleje og Adfærd 2015.

Følgende blev godkendt: 

Løbs-arangementer 2015:   

·         Startafgifter: 60 kr. fra 21 år. 50 kr. indtil 20 år.

·         Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik:   15 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A4 format:   10 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A3 format:   15 kr.

·         Transportudgifter til løbsarrangører ved bilkørsel refunderes med statens laveste kilometertakst. Taksten er 2,05 kr. i 2015. Det omfatter Banelægger og Banekontrol, samt Stævneleder og Stævnekontrol og kørsel til evt. hentning af udstyr i depot. Der ydes ikke godtgørelse til hjælpere på stævnedagen.
Vi henstiller, at man ikke anmelder refusion for unødig mange kørselsture til skoven !

·         Opkrævning af startafgifter er lagt ud til arrangørklubben.

·         Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt en regnskabsopstilling, opgørelser og bilag. 

Der er tale om en generel forhøjelse på 10 kr. af startafgifterne. Det er første gang disse er ændret siden 2004. Nordjyllands Skovkarleklub har samme niveau for NJ-Stafet. 

VI OPFORDRER KRAFTIGT KLUBBESTYRELSERNE TIL, AT DERES MEDLEMMER MOTIVERES TIL AT BAKKE OP OM DE NORDJYSKE ARRANGEMENTER. 

FU-administration 2015:   

·         Dokumenterede udgifter refunderes efter regning.

·         Transportudgift til FU-møder refundres  med statens laveste kilometertakst, som er 2,05 kr. i 2015.
 

EMIT-udlejning 2015 (uændret fra 2014):   

ØKONOMI:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.
 

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.
 

v  Stort Fremkaldeur:

o   Det store fremkaldeur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve ”markedspris”.) 

v  Emit-Startur:

o   Emit-startur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 100 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 100 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve en ”markedspris”.) 

v  Højtaler-anlæg:

o   Højtaleranlægget er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt.

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit. 

v  Investeringsbehov:

·         Skal tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Egon Sloth vurderer løbende behovet.
(se herom kommentarer under regnskab)

v  Indkøb:

§  Egon Sloth har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.
 

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret af Aalborg OK. Søren Flytkær sikrer, at forsikringsdækningen altid er opdateret.
 

ADFÆRD:

v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  De enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september) 

v  Bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Egon Sloth kontaktes.

§  Han bestiller nyt og fakturerer klubben for udgiften.
 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Alle stativer og brikker skal være tydeligt mærket med navnet: NOU. 

v  Talent-centret (TC-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TC-Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TC-Nord skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne. 

ad 5) Valg

Alle i forretningsudvalget (jf. dokumenthovedet) blev valgt.

Søren Beukel Bak, Aalborg OK, genvalgtes som suppleant. Som revisor blev Keld Østergaard, Mariager Fjord OK, også genvalgt.

 ad 6) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra klubberne. 

ad 7) Terminsliste år 2015

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

1.5.2015

Nordjysk-Lang

OK Vendelboerne

Bunken Klitplantage

14.5.2015

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/ Nordvest OK

Vilsbøl Plantage

16.9.2015

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Hobro Østerskov

23.9.2015

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

Uggerby

30.9.2015

Nordjysk -Nat 3

Rold Skov OK

Mosskov

7.10.2015

Nordjysk KLUB-Nat

St. Binderup OK

Vesterris

25.10.2015

Nordjysk - Dag

Aalborg OK

Blokhus

       8.11.2015

Nordjysk KLUB-Dag

AKIF/AaPI O-afd.

Blokhus indtil videre

 

ad 8) Terminsliste år 2016

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

22-4.2016

Nordjysk-Lang

Nordvest OK

Bøgsted Rende

5-5.2016

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
OK Vendelboerne

Børglum Klosterskov

21.9.2016

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Alstrup Krat

28.9.2016

Nordjysk -Nat 2

Aalborg OK

Drastrup, evt Hammer Bk

5.10.2016

Nordjysk -Nat 3

OK Vendelboerne

?

12.10.2016

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

Søttrup/Jenle

30.10.2016

Nordjysk - Dag

Rold Skov OK

Rold Nørreskov

13.11.2016

Nordjysk KLUB-Dag

AKIF / AaPI O-afd

?

ad 9) Terminsliste år 2017

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

12-5.2017

Nordjysk-Lang

OK Vendelboerne

 

25-5.2017

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Aalborg PI /Aalborg OK

Rebild-Rold skovområdet

20.9.2017

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

 

27.9.2017

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

 

4.10.2017

Nordjysk -Nat 3

AKIF/AaPI/AOK ????

 

11.10.2017

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

 

.2017

Nordjysk - Dag

Rold Skov OK

 

5-11.2017

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

Drastrup el Hammer Bk.

 ad 10) Eventuelt

 Snak på kryds og tværs. Følgende noteret herfra:

·         Ole Jensen, Rold skov OK, oplyste, at der nu var etableret en lille udlejer af toiletvogne i Skørping. Af en mail, som er modtaget efterfølgende fra Ole, oplyses, at: 

Han har 2 enkeltvogne, der er forskellige, men når det bliver aktuelt kan man jo bare kontakte ham:www.brandtsudlejning.dk

Det er depositum der kr. 500. Lejeprisen er kr. 200 for en weekend incl. tømning. – Ja, det lyder næsten for godt til at være sandt, men vi kan jo prøve det ved et mindre NJ-løb.

  

Det officielle møde sluttede kl. 20.36 i god ro og orden.  

Referent

Ole Nielsen

(referat udsendt 14. januar 2015) 

BILAG:

1.      Orla Kastrup Kristensen vejledning (1983) i natbanelægning. LÆS DEN, for bortset fra, at vi ikke længere bruger klippetænger, så er den reelt EVIGGYLDIG !!! 

2.      Arrangørvejledninger 2015. 

3.      EMIT-BRIK, skitse over pengestrømme

OK Vendelboernes formand, Kjeld Arildsen, som nu er ned- og hjemkommet fra de norske fjelde, rejste dette forståelsesmæssige spørgsmål over for forsamlingen – uden at der reelt var nogen, som lykkedes med at forklare det. Derfor denne illustration, der viser, hvorledes 2 slags arrangementsregnskaber afregnes: 

 

Ellipse: O-løb arrangeret af NOU-klub
 (fx. NJ2dages)
Ellipse: Nordjyske Mesterskaber – (bortset fra NJ-stafet til NSKK)
 
Afrundet rektangel: KLUB-KASSE
Reserveret: EMIT-KASSE
Reserveret: NOU-KASSE
Tekstboks: 5 kr som udgift pr udlejet brik, max for 100 stk.
Tekstboks: Alle netto indtægter og udgifter.
Tekstboks: Netto indtægter og udgifter – bortset fra kiosk.
 

  

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 13. JANUAR 2014:

 Deltagere:

Nordvest OK, Aalborg OK, AKIF, AaPI OK, Mariager Fjord OK, Rold Skov OK, OK Vendelboerne, St. Binderup OK, Skovkarleklubben og NOU- forretningsudvalg.

Mødet blev afholdt i Aalborg OK`s klubhus.

 Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretning fra NOU-formand

3.      Regnskab 2013 for NOU og for Emit-kontoen

4.      Startafgifter, kortpriser, transportgodtgørelse, EMIT-udlejning 2014.

5.      Valg til FU (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2014.

8.      Terminsliste år 2015.

9.      Terminsliste år 2016.

10.  Eventuelt.

 ad 1) Dagsorden

NOU`s formand bød velkommen og deltagerne var kendte og havde præsenteret sig for hinanden.

Søren Flytkær valgtes til dirigent med applaus. Han kunne konstatere mødet lovligt indkaldt, og dagsordenen godkendt.

 ad 2) Beretning:

Udsendt med indkaldelsen. Jes Mose supplerede den skriftlige beretning kort bl.a. om tilfredshed

mht. stigende deltagelse.

 Ole Nielsen supplerede med oplysning om, at valg af terræn og deltagelse fra klubber uden for NOU-området har haft betydning herfor. Denne statistik er indsat under pkt. 10 Herefter en god udveksling af erfaringer i øvrigt.

 Der blev også udtrykt stor tilfredshed med, at Søren Theilgaard havde fundet en kompetent afløser i Egon Sloth til Emit-administrationen. Jes Mose vil på et senere tidspunkt overrække Søren Theilgaard en gave for sin store indsats.

 Beretningen og debatten godkendt.
 

ad 3) Regnskab:

Regnskaber for NOU og for EMIT-kontoen forelå med kassererens dybe beklagelse fortsat på egen matrikel.

Den tilstedeværende revisor kunne imidlertid oplyse, at han havde revideret, fundet alt i orden samt underskrevet begge regnskaber.

 Jens Christensen havde imidlertid et talepapir i form af et foreløbigt regnskab fra FU-mødet i oktober 2013, og resten blev oplyst efter hukommelsen.

 I begge regnskaber er der en kapital på omkring 50.000 kr., hvilket må anses for tilfredsstillende.

 Der er således altid penge til de løbende udskiftninger af elektronisk udstyr på Emit-kontoen, som i 2013 udviste en lille positiv balance mellem indtægter og udgifter. Der blev fra flere sider udtrykt stor tilfredshed med den konstruktion til sikring af, at NOU-klubberne altid råder over funktionsdygtigt elektronisk udstyr.

 NOU-kontoen udviste et underskud på ca. 4.000 kr. efter præmier, gravering mv. Arrangementerne havde bortset fra Nordjysk Dag i Bulbjerg givet overskud. Til Bulbjerg var der store transportudgifter. Reglerne var dog fulgt, men der blev dog opfordret til altid at søge størst mulig samkørsel for den del af transporten, som er refunderbar i NOU-regi.

 Et andet punkt, som blev taget op, var udgifter til forplejning af hjælpere ved Nou-arrangementerne. Disse udgifter er ikke refunderbare. Tidligere er det bestemt, at kiosksalg holdes uden for NOU-regnskaberne. Det kan være en mulighed for evt. finansiering af crew-bespisningen. Argumenterne for ikke at refundere flere udgifter end højst nødvendige var bl.a. at fastholde de lave startafgifter og de sociale arrangementer udgiftsneutralt til gavn for alle nordjyske klubbers medlemmer.

 Regnskaberne blev ikke godkendt på mødet, men er nu - efter udsendelse på mail – klappet godkendt af de tilstedeværende.

  

ad 4) Startafgifter, Transportgodtgørelse, Udleje og Adfærd 2014.

Følgende blev godkendt (en videreførsel af 2013 reglerne):

 Løbs-arangementer 2014:   

·         Startafgifter: 50 kr. fra 21 år. 40 kr. indtil 20 år.

·         Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik:   15 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A4 format:   10 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A3 format:   15 kr.

·         Transportudgifter til løbsarrangører ved bilkørsel refunderes med statens laveste kilometertakst. Taksten er 2,10 kr. i 2014. Det omfatter Banelægger og Banekontrol, samt Stævneleder og Stævnekontrol og kørsel til evt. hentning af udstyr i depot. Der ydes ikke godtgørelse til hjælpere på stævnedagen.

·         Opkrævning af startafgifter er lagt ud til arrangørklubben.

·         Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt en regnskabsopstilling, opgørelser og bilag.

 Der er tale om helt uændrede startafgifter siden 2004. Det er meget flot, men det indebærer naturligvis en risiko for underskud, - men med en større deltagelse i disse gode arrangementer håber vi at opnå balance til den gode side. Der er tale om virkeligt attraktive satser i forhold til andre arrangementer.  

Specielt vedr. Nordjysk Stafet:

Udgifter ved og startafgifter til NJM-Stafet afregnes ikke over NOU`s konto. Nordjyllands Skovkarleklub har fastsat startafgifterne til stafetten til 50 kr. for ungdom – dvs. indtil H/D 20 og 60 kr. for seniorer – dvs. fra H/D 21.

 VI OPFORDRER KRAFTIGT KLUBBESTYRELSERNE TIL, AT DERES MEDLEMMER MOTIVERES TIL AT BAKKE OP OM DE NORDJYSKE ARRANGEMENTER.

 FU-administration 2014:   

·         Dokumenterede udgifter refunderes efter regning.

·         Transportudgift til FU-møder refundres  med statens laveste kilometertakst, som er 2,10 kr. i 2014.

EMIT-udlejning 2014:   

ØKONOMI:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.

 

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.

 

v  Stort Fremkaldeur:

o   Det store fremkaldeur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve ”markedspris”.)

 

v  Emit-Startur:

o   Emit-startur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 100 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 100 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve en ”markedspris”.)

 

v  Højtaler-anlæg:

o   Højtaleranlægget er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt.

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit.

 

 

v  Investeringsbehov:

·         Skal tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Egon Sloth vurderer løbende behovet.
(se herom kommentarer under regnskab)

v  Indkøb:

§  Egon Sloth har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.

 

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret af Aalborg OK. Søren Flytkær sikrer, at forsikringsdækningen altid er opdateret.

 

ADFÆRD:

v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  De enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september)

 

v  Bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Egon Sloth kontaktes.

§  Han bestiller nyt og fakturerer klubben for udgiften.

 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Alle stativer og brikker skal være tydeligt mærket med navnet: NOU.

 

v  Talent-centret (TC-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TC-Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TC-Nord skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne.

  

ad 5) Valg

Alle i forretningsudvalget (jf. dokumenthovedet) blev valgt.

Hidtil er som suppleant valgt Leif Damborg (uden modkandidat og uden at han var blevet spurgt). Søren Bak, Aalborg OK, tilbød denne gang at påtage sig dette tunge ansvar, og han blev derfor valgt med applaus. Tilsvarende blev som revisor, Keld Østergaard, Mariager Fjord OK, valgt.

  

ad 6) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra klubberne, men følgende, som FU havde fremlagt blev VEDTAGET:

a)      Natløb: Ændret inddeling af dameklasser: D17-20: 4 km, D21: 5km, D40: 4 km, D55: 3 km, D 65: 3 km. Herved udgår 3,5 km banen, hvilket også vil gælde for H75, som nu bliver 3 km.

b)      En præcisering af natløbsvejledningens 4 løb i ugerne 38, 39, 40 og 41, hvor starttiderne fastsættes til henholdsvis kl. 20.15, 20.00, 19.30 og 19.00.

c)      En præcisering af natløbsvejledningen om, at en nordjysk mester i en klasse kun kan kåres, når pågældende har deltaget i mindst 2 af mesterskabsløbene.

d)     Opfordring til kort i målestoksforhold 7.500 i visse tilfælde (både nat og dag ved stor detaljerigdom, og specielt af hensyn til løbere +50 år).
Det skal oplyses, at Søren Bak, Aalborg OK, vil indsende forslag til DOF om at legitimere anvendelsen af 1:7.500 kort til alle terminslisteløb.

 

ad 7) Terminsliste år 2014

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

16.5.2014

Nordjysk-Lang

Rold Skov OK

Rold Nørreskov

29.5.2014

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/ Mariager Fjord OK

Hobro Østerskov

17.9.2014

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Hanehøj

24.9.2014

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

Ålbæk

1.10.2014

Nordjysk -Nat 3

Aalborg OK

Hvorup

8.10.2014

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

Søttrup - Jenle

19.10.2014

Nordjysk - Dag

Nordvest OK

Nystrup Plantage

2.11.2014

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg Ok (forslag)

Vester Aslund

 

ad 8) Terminsliste år 2015

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

1.5.2015

Nordjysk-Lang

OK Vendelboerne

Tolne

14.5.2015

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/ Nordvest OK

?

16.9.2015

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Hobro Østerskov

23.9.2015

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

Uggerby

30.9.2015

Nordjysk -Nat 3

AKIF / AaPI O-afd.

evt. Blokhus

7.10.2015

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

Vesterris

25.10.2015

Nordjysk - Dag

Aalborg OK

Hammer Bakker, evt. Blokhus

                      8.11.2015

Nordjysk KLUB-Dag

Rold Skov OK

Mosskov

 

 

ad 9) Terminsliste år 2016

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

.2016

Nordjysk-Lang

Nordvest OK

 

.2016

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
OK Vendelboerne

 

.2016

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

 

.2016

Nordjysk -Nat 2

Aalborg OK

 

.2016

Nordjysk -Nat 3

OK Vendelboerne

 

.2016

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

 

.2016

Nordjysk - Dag

Rold Skov OK

 

.2016

Nordjysk KLUB-Dag

AKIF / AaPI O-afd

 

 

ad 10) Eventuelt

Snak på kryds og tværs. Følgende noteret herfra:

·         Egon Sloth oplyser, at der er muligt at flere idrætsorganiseringer fremover kan få adgang til brugerråd for skovene i Himmerland efter ønske fra DIF. Det kan risikere at begrænse  O-sportens indflydelse.

·         Der blev udtrykt stor tilfredshed med de frembragte boller og kage. Det var ikke en huskekage, men en drømmekage, som kassereren havde medbragt, og som hans dygtige hustru skal tilskrives æren for.

 Analyse af statistik for 2013, jf. pkt 2:

   

heraf uden for NOU

 

 

2013

2013

i pct.

 

NJ-LANG

116

61

52,6%

Rold Vælderskov

NJ-STAFET

150

6

4,0%

Vesterris

NJ-NAT ( 3 løb)

190

26

13,7%

Lilleheden, Mariager, Rold N

KLUBMESTER-NAT

55

11

20,0%

Vesterris

NJ-DAG

155

52

33,5%

V.Thorup/Bulbjerg

KLUBMESTER-DAG

105

14

13,3%

Tversted Klitplantage

SAMLET DELTAGELSE

771

170

22,0%

 

  

Mødet sluttede kl. ca. 21 i god ro og orden.

 

Referent

Ole Nielsen

(referat udsendt 16. januar 2014)