NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

TIDLIGERE FU-MØDER - SE LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN

Til                                              

    Klubberne i den Nordjyske Region         
   
Nordjyllands Skovkarleklub 
                                        

 

Referat: FU-møde hos Jes d. 22. oktober 2018 

1. Afholdte arrangementer

Alle planlagte arrangementer blev gennemført i år. De forløb godt uden store problemer. Kvaliteten har generelt også været god. Vi har heldigvis flere spændende terræner, som også tiltrækker en del løbere bosat uden for Region Nordjylland. Det var især Nordjysk Lang og Nordjysk Dag i klit-terræn, som mange ”udenbys” deltog i, men også de åbne natløb har deres interesse. 

En særlig ros skal lyde til natløbsarrangørerne, der alle havde sørget for ly og læ til omklædning og til løbernes efterfølgende snak med godmodig mobning over de medbragte drikkevarer, kaffe og kager. Da natløbene nu foregår i ugerne 37,38,39,40, skal vi påregne 15 minutters senere start end tidligere udmeldt. 

I skrivende stund mangler vi 1 løb i år, så vi kender ikke den samlede deltagelse endnu, men den forventes at ligge en smule over gennemsnittet for se seneste 10 år. En generel tendens over mange år har været, at klasserne for ældre løbere fylder mere. Kun Rold Skov OK har de senere år haft markant succes med at tiltrække ungdomsløbere, hvor særligt pigerne har været fint repræsenteret ved flere løb. Vi håber naturligvis at det kan medvirke til at inspirere andre klubber til at fylde disse klasser yderligere ud. 

2. Økonomi, NOU

Der mangler af naturlige årsager afregning for sæsonens 2 seneste løb. Vi forventer dog, at NOU`s økonomi vil gå nogenlunde i balance efter at der også afholdes udgifter til en del præmier. Så det må betegnes som tilfredsstillende, efter at vi ved repræsentantskabsmødet besluttede at fordoble standardtilskuddet i 2018 til arrangørklubberne fra 1.000 kr. til 2.000 kr., og samtidigt øgede godtgørelsen for løbskort.  

Fra NOU`s kasserer og fra klubkassererne er meldt om tilfredshed med den forenklede afregning. Modellen smidiggør kasserernes arbejde, så afregning kan ske hurtigere end tidligere. Klubberne tilskyndes til en hensigtsmæssig adfærd, og samtidig sikrer det klubberne en økonomisk gevinst, særligt når der arrangeres små løb i nærområdet, hvortil der ofte er ret begrænsede udgifter. 

3. Økonomi, EMIT ordningen

Lejeordningerne med EMIT-udstyr mv. fungerer fortsat godt. Dette år lidt færre indtægter fra bl.a. Påskeløb og NJ-2dgs. En sund økonomi til vedligehold og udskiftninger af udstyret. Højtaleranlægget skal dog ses nærmere efter i sømmene, da det skal undersøges, om det alt for ofte bliver anvendt forkert (fejl 40), eller der kan foretaget tekniske forbedringer. 

4. Terminslister de kommende år

 I FU har vi en naturlig forventning til, at alle klubber byder ind og er med til at løfte i flok efter evne og muligheder. Det må være forudsætningen, hvis der skal være mening i fællesskabet og samarbejdet i Region Nordjylland. Alle arrangementer har reelt en størrelse, at de kan håndteres af ganske få personer til bemanding af samtlige funktioner uden at belaste klubben økonomisk. DOF`s medlemstal 2018, samt oplysning fra Nordjyllands Skovkarleklub viser følgende medlemstal over klubbernes aktive medlemmer, (heraf er de 8-20 årige vist i parentes):

 

Aalborg Politi O-afd.

Skagen OK - Motion

 

AKIF

St. Binderup OK

Nordvest OK

Mariager Fjord OK

Nordjyllands Skovkarleklub

Rold Skov OK

OK Vendelboerne

Aalborg OK

5

8

17

25 (4)

73 (11)

66 (8)

94

121 (37)

122 (24)

129 (14)

 

Terminsliste, aftalt for år 2019

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

*)12-5.2019

Nordjysk-Lang

Nordvest OK

Bøgsted Rende

30-5.2019

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
St. Binderup OK

?

11-9.2019

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

?

18-.9.2019

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

Bøgsted?

25-9.2019

Nordjysk -Nat 3

St. Binderup OK

?

3-10.2019

Nordjysk -Nat 4

Aalborg OK overvejer

?

27-10.2019

Nordjysk - Dag

OK Vendelboerne

?

10-11.2019

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

Tranum?

*) Nordvest OK har tilbudt at flytte løbet fra 17.maj til 12. maj 2019, da det ellers ville ligge alt for tæt på Wild Vest d 19. maj 2019. Nu kan NJ-Lang reelt tjene som en slags fortræning til Wild West.

 

Terminsliste, aftalt for år 2020

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

8-5.2020

Nordjysk-Lang

Tilbuddet åbent

 

21-5.2020

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Nordvest OK

 

16-9.2020

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

 

23-9.2020

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

 

30-9.2020

Nordjysk -Nat 3

St. Binderup OK

 

7-10.2020

Nordjysk -Nat 4

Aalborg OK

 

.2020

Nordjysk - Dag

Tilbuddet åbent

 

.2020

Nordjysk KLUB-Dag

OK Vendelboerne

.

  

Terminsliste, for år 2021 til udfyldning senest på januar mødet

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

30.4.2021

Nordjysk-Lang

 

 

13.5.2021

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Mariager Fjord OK

 

15.9.2021

Nordjysk -Nat 1

 

 

22.9.2021

Nordjysk -Nat 2

 

 

29.9.2021

Nordjysk -Nat 3

 

 

6.10.2021

Nordjysk -Nat 4

 

 

.2021

Nordjysk - Dag

 

 

.2021

Nordjysk KLUB-Dag

 

.

 Vi opfordrer klubberne til at melde deres tilbud og ønsker ind i så god tid som muligt.

 5. Udmærkelser, som uddeles ved KLUB-DAG, 4. november 2018 i Rold N.

Forretningsudvalget modtager bidrag fra klubber og enkeltpersoner med forslag til udmærkelser for ledelse og banelægning. Det er vi glade for til at supplere de indtryk, som vi selv har dannet os hen ad vejen.  De løb, som kan komme på tale til Banelæggerprisen, fordeles af praktiske grunde hen over 2 år, nemlig perioden 1/10-30/9. Det er muligt for samme banelægger at vinde prisen flere gange.

Hver klub kan komme med forslag til prisen, når man finder, at en anden klub har leveret et stævne med en særlig god banelægning.  

For Lederprisen har vi fastlagt det princip, at den kun kan erhverves af samme person 1 gang. Årsagen er, at der er mange personer, som fortjener et skulderklap for deres store og mangeårige frivillige arbejde i klubberne. Klubberne kan til lederprisen foreslå mange emner, såvel fra egen som fra andre klubber. 

Banelæggerpris 2018: 
Årets banelæggerpris 2018 går til Steffen Alm, Nordvest OK
for banelægning ved Klitløbet 17/6-2018 i Hvidbjerg Klit og Klithede.

Selvom langt hovedparten af posterne var placeret i rene klitter, var det alligevel fremragende banelægning. Terrænet - Lyngby klitter - blev udnyttet på bedste vis, ved at man som deltager konstant skulle vurdere kurvebilledet og underbevoksning. Spændende korte og lange stræk og mange retningsskifter. Fine og reelle spredningsordninger undervejs, gjorde at man ikke blot kunne løbe efter hinanden trods rigtig god sigt i klitterne.

En velfortjent hæder til Steffen.

 Lederpris 2018:
Årets leder
i nordjysk orientering tilfalder Susanne Karlshøj fra Nordvest OK.

Susanne har bestridt næstformandsposten i Nordvest OK´s bestyrelse siden 2007 på meget tilfredsstillende vis. Siden 2010 har hun været redaktør på klubbladet ”Opfanget”, og senere også på klubbens facebookprofil. Hun har siden 2014 været eneansvarlig for ”Find Vej” i Thy, som hun også tidligere havde et ansvar for. Susanne giver ofte en hånd med ved klubbens sociale klubtiltag og ved forskellige løb, senest som stævneleder ved et velgennemført Nordjysk Dag arrangement.

En velfortjent hæder til Susanne. 

6. Initiativ ”TOP Nord”, træningsmiljø for NOU-ungdomsløbere

Rold Skov OK har, som nævnt, og som det fremgår af medlemstallene ovenfor, haft stor succes med rekruttering af ungdomsløbere. Det har naturligt været en god tilskyndelse til at udvikle TOP-Nord konceptet, som vi forstår også er tænkt som en forløber for et egentligt talentkraftcenter i Nordjylland.

De øvrige klubber inden for NOU-området er tilbudt deltagelse i projektet mod kontingent- og deltagerbetaling og dermed også mulighed for repræsentation i styregruppe og i træningsorganiseringen. 

Den resterende og væsentligste finansieringskilde til opstarten er fremskaffet dels fra DOF centralt og regionalt, samt fra hjemkommunen, Rebild. Derudover er bl.a. NOU ansøgt om et støttebeløb på 5.000 kr. FU har kvitteret for denne ansøgning og har meddelt Rold Skov OK, at vi vil lade NOU`s repræsentantskab i januar 2019 tage stilling til, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes med midler fra NOU`s kassebeholdning, som er tilvejebragt af overskud fra klubbernes NOU-arrangementer i de tidligere år. 

Som det hidtil har været gældende i en anden tilsvarende sammenhæng, står NOU`s udstyr naturligvis vederlagsfrit til rådighed i det omfang TOP Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger dog for terminslisteløb, og TOP Nord skal også efterleve adfærdsreglerne m.h.t. aftaler om udlån, samt tider for afhentning og returnering mv. 

7. Repræsentantskabsmøde 2019 og EVT.

Som traditionen byder afholdes mødet den 2. mandag i januar måned.

Dvs. mandag den 14. januar 2019, kl. 19.00 i Aalborg OK`s klubhus

Vi skal opfordre klubberne til snarest muligt at indmelde til NOU-formanden, hvilke ønsker og forslag, som man ønsker at få behandlet på dette repræsentantskabsmøde!

Vi udsender indkaldelse til dette møde medio december 2018 og vil derfor gerne modtage forslagene så betids, at de også kan nå at blive udsendt samtidig. 

Ole Nielsen (23.10.2018).                                                                                                                           

                                                                                                                                   

Referat: FU-møde hos Ole d. 12. oktober 2017

 1. Afholdte arrangementer

Alle planlagte arrangementer blev gennemført i år. De fleste forløb godt uden de store problemer, dog måtte natløbet i Skat Skov desværre annulleres på grund af et par forbyttede poststativer. Det var ærgerligt, da det for stort set alle deltagere ellers var et lille spændende og jomfrueligt område.

 De åbne Nordjyske Natløb holder tidligere års niveau takket være øget tilslutning fra løbere uden for NOU-området. Vi har imidlertid en stor udfordring i at få de nordjyske kvinder samt ungdomsløbere generelt til at deltage i natløbene. Skovkarlenes Stafet havde i år ekstra stor deltagelse, hvilket må tilskrives, at der i dagene umiddelbart efter helligdagen blev afholdt et Alting i Rebild for nordiske skovkarle. Nordjysk Lang i Tornby Klitplantage kunne derimod godt fortjene større deltagelse.  

I skrivende stund mangler vi 2 løb i år, så vi kender ikke den samlede deltagelse endnu. 

2. Økonomi, NOU

Sidste etape af de 4 natløb blev gennemført d. 11. oktober 2017, så derfor var der kun indkommet resultater fra de første løb til vores møde. Vi har således på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig overblik over, hvordan årets resultat ender. I løbet af årets løb er der afholdt udgifter til montre for vandrepræmier, til præmier samt et særtilskud på 4.000 kr. til Rold Skov OK`s jubilæumsbog.

Vi forventer dog fortsat en solid kassebeholdning ved årets udgang. 

Det nye afregningssystem: Fra såvel klubkasserere som fra NOU`s kasserer er der meldt om tilfredshed med den ændrede model for afregning, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i januar 2017. Modellen smidiggør kasserernes arbejde, så afregning også sker hurtigere end tidligere. Klubberne tilskyndes til en hensigtsmæssig adfærd, og samtidig er der en lille gulerod for klubberne til at arrangere de små løb i nærområdet, - løb som ikke altid belønnes med den deltagelse, som det store forarbejde fortjener.

 3. Økonomi, EMIT ordningen

Lejeordningerne med EMIT-udstyr mv. fungerer fortsat godt. NJ-2dgs og Påskeløb kaster en del penge af sig. Så også her har vi en sund økonomi og et udstyr, som langt hen ad vejen nu er blevet renoveret. 

4. Terminslister de kommende år 

Terminsliste, aftalt for år 2018

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

27-4.2018

Nordjysk-Lang

Aalborg OK

Kollerup Klitplantage

10-5.2018

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Rold Skov OK

 

Rold Vælderskov

12-9.2018

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Alstrup Krat

19-.9.2018

Nordjysk -Nat 2

St. Binderup OK

Vesterris Plantage

26-9.2018

Nordjysk -Nat 3

Tilbuddet åbent

 

3-10.2018

Nordjysk -Nat 4

OK Vendelboerne

?

21-10.2018

Nordjysk - Dag

Nordvest OK

Tvorup Klitplantage

4-11.2018

Nordjysk KLUB-Dag

Rold Skov OK

Hesselholt Nord

 

Terminsliste, aftalt for år 2019

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

17-5.2019

Nordjysk-Lang

Nordvest OK overvejer

 

30-5.2019

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
St. Binderup OK

 

11-9.2019

Nordjysk -Nat 1

OK Vendelboerne

 

18-.9.2019

Nordjysk -Nat 2

Mariager Fjord OK

 

25-9.2019

Nordjysk -Nat 3

St. Binderup OK

 

3-10.2019

Nordjysk -Nat 4

Tilbuddet åbent

 

27-10.2019

Nordjysk - Dag

OK Vendelboerne

 

10-11.2019

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

.

 Som det ses, mangler terræner for alle løb i 2019 og på enkelte i 2018. Vi forventer, at disse huller bliver lukket senest under januar-mødet.  

Endelig skal vi opfordre klubberne til at byde ind på afvikling af Nordjysk Nat 4 både i 2018 og 2019, så disse huller kan blive lukket før udsendelse af indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Send gerne snarest en mail til NOU-sekretær herom! 

År 2020-arrangementer skal fordeles på januar-mødet 2018. 

Terminsliste år 2020 til udfyldning

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

8-5.2020

Nordjysk-Lang

 

 

21-5.2020

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Nordvest OK

 

16-9.2020

Nordjysk -Nat 1

 

 

23-9.2020

Nordjysk -Nat 2

 

 

30-9.2020

Nordjysk -Nat 3

 

 

7-10.2020

Nordjysk -Nat 4

 

 

.2020

Nordjysk - Dag

 

 

.2020

Nordjysk KLUB-Dag

 

.

 5. Udmærkelser, som uddeles ved KLUB-DAG, 5. november 2017 i Drastrup.

Forretningsudvalget modtager bidrag fra klubber og enkeltpersoner med forslag til udmærkelser for ledelse og banelægning. Det er vi glade for til at supplere de indtryk, vi selv har dannet os hen ad vejen.

De løb, som kan komme på tale til Banelæggerprisen, fordeles af praktiske grunde hen over 2 år, nemlig perioden 1/10-30/9. Det er muligt for samme banelægger at vinde prisen flere gange. Hver klub kan komme med forslag til prisen, når man finder, at en anden klub har leveret et stævne med en særlig god banelægning.

For Lederprisen har vi fastlagt det princip, at den kun kan erhverves af samme person 1 gang. Årsagen er, at der er mange personer, som fortjener et skulderklap for deres store og mangeårige frivillige arbejde i klubberne. Klubberne kan til lederprisen foreslå mange emner, såvel fra egen som fra andre klubber.

 Banelæggerpris 2017: 
Årets banelæggerpris 2017 går til John Dalsgaard Sørensen fra St. Binderup OK
for banelægning ved DM-ultralang i Rold Vælderskov arrangeret af Rold Skov OK den 23. april 2017.

John fik kreeret super gode baner trods udfordringer med det meget kuperede terræn.Mange deltagere havde frygtet at de ikke skulle ud i Rebild bakker, men her fik John drejet banerne omkring på fornemste vis. Banerne havde det hele; Retningsskifte, finorienteringsstræk og udfordrende langstræk.En meget velfortjent hæder til John.

 Lederpris 2017:
Årets leder
i nordjysk orientering tilfalder Kirsten og Poul Bobach fra Aalborg OK.

Kirsten og Poul har nærmest i menneskealdre været væsentlige aktører i Aalborg OK. Særligt har de sammen og hver især udmærket sig med at tage ansvar for ledelse, logistik, banelægning mv. for større 2-3 dages løb og mange andre arrangementer. Kirsten har ofte stået for klubture med overnatning og bespisning. Derudover har de givet god vejledning og instruktion til nye medlemmer, og herunder ydet et stort bidrag med at udbrede kendskabet til O-sporten gennem bl.a. skoleorienteringsprojekter.En stor og velfortjent hæder til Kirsten og Poul.

6. Repræsentantskabsmøde 2018

Som traditionen byder afholdes mødet den 2. mandag i januar måned. Dvs. mandag den 8. januar 2018, kl. 19.00 i Aalborg OK`s klubhus (BEMÆRK TIDSPUNKT!).

Vi skal opfordre klubberne til at indmelde til NOU-formanden senest 1 uge før, hvilke ønsker og forslag, som man måtte ønske at få behandlet på dette repræsentantskabsmøde!

 Ole Nielsen (16.10.2017).

 

Referat: FU-møde hos Jens d. 31. oktober 2016

1. Afholdte arrangementer
Alle planlagte arrangementer blev gennemført i år. Det er vores opfattelse, at de også er forløbet godt uden de store problemer. I skrivende stund mangler vi 2 løb i år, så vi kender ikke den samlede deltagelse endnu. Dog ser det ud til, at natløbene holder tidligere niveau, stafetten lidt bedre end sidste år. Lang var lidt speciel i år, da løbet blev koblet med Klitløbet. 

2. Økonomi, NOU
De fleste poster til årets resultat mangler af naturlige grunde fortsat. Vi har dog omkring 50.000 kr. at gøre godt med.

3. Økonomi, EMIT ordningen
Lejeordningerne med EMIT-udstyr mv. fungerer fortsat godt. Også her har vi en sund økonomi og et udstyr, som langt hen ad vejen er blevet renoveret. Vi vil gerne have alt udstyr ud i marken og gøre nytte, så et forslag kan komme på tale om at nedsætte lejepris for det dyreste udstyr.

 4. Terminslister de kommende år 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

12-5.2017

Nordjysk-Lang

OK Vendelboerne

?

25-5.2017

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Aalborg PI /Aalborg OK

Rebild-Rold skovområdet

20.9.2017

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Hanehøj

27.9.2017

Nordjysk -Nat 2

St. Binderup OK

Uhrehøje Myrhøj

4.10.2017

Nordjysk -Nat 3

AaPI/AOK

?

11.10.2017

Nordjysk -Nat 4

OK Vendelboerne

?

29.10.2017

Nordjysk - Dag

Rold Skov OK

Hesselholt

5-11.2017

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

Drastrup

Skemaet foran viser aftalerne fra januar 2016. Der skal udfyldes de manglende, og måske er der også ændringer hertil 

År 2018 mangler arrangør til:

26-9.2018

Nordjysk -Nat 3

?

 

Derudover ønskes så mange terræner som muligt også besat.

År 2019-arrangementer skal fordeles på januar-mødet 2017.

 5. Udmærkelser, som uddeles ved KLUB-DAG, 13. november 2016 i Hammer Bakker.

Forretningsudvalget har løbende modtaget bidrag fra klubber og enkeltpersoner med forslag til udmærkelser for ledelse og banelægning. Det er vi meget glade for til at supplere de indtryk, vi selv har dannet os hen ad vejen. De løb, som kan komme på tale til Banelæggerprisen, fordeles af praktiske grunde hen over 2 år, nemlig perioden 1/10-30/9. Hver klub kan komme med forslag til prisen, når man finder, at en anden klub har leveret et stævne med en særlig god banelægning. Det er muligt for samme banelægger at vinde prisen flere år. For Lederprisen har vi derimod principielt besluttet, at den kun kan erhverves af samme person 1 gang. Årsagen er, at der er mange personer, som fortjener et skulderklap for deres store frivillige lederrolle i klubberne. Klubberne kan foreslå mange emner fra såvel egen som andre klubber. 

Banelæggerpris 2016: 
Årets banelæggerpris 2016 går til Thomas Lindschouw fra Aalborg OK
for banelægning ved Divisionsmatchen i Kollerup den 17. april 2016. Thomas udnyttede det spændende terræn på bedste vis. De svære baner var særdeles krævende hele vejen igennem, og samtidig havde han fundet et fint niveau for mellemsvære og lette baner.En velfortjent banelæggerpris til Thomas.

 

Lederpris 2016:
Årets leder
i nordjysk orientering tilfalder Ulf Mogensen fra Aalborg OK.
Ulf har i mange år siddet og sidder stadig i AOK`s bestyrelse, hvor han har bestridt den krævende post som klubbens kasserer. Ulf er meget aktiv i såvel planlægning som udførelse ved stort set alle de stævner, som klubben har stået for gennem tiderne - enten alene eller sammen med andre klubber. Det være sig Nordiske Mesterskaber, Junior WM, Danske Mesterskaber, 2 og 3. dages arrangementer samt mange andre terminslisteløb. Ulf henter også inspiration og erfaring fra deltagelse i mange internationale stævner. En velfortjent hæder til Ulf.

 6.  Forslag og eventuelt
Hvad skal vi så gøre ved de inddragne pokaler?

Et forslag herfra er, at NOU bekoster et lille vitrineskab, hvori de opbevares på et sted, hvor NOU-klubberne jævnligt mødes. Det må meget gerne være i Aalborg OK`s klubhus. Alternativt kan pokalskabet udlånes til ophæng i de enkelte klubber for en nærmere aftalt periode.  

7. Repræsentantskabsmøde 2017

Som traditionen byder afholdes mødet den 2. mandag i januar måned. Dvs. mandag den 9. januar 2017, kl. 19.00 i Aalborg OK`s klubhus (BEMÆRK TIDSPUNKT!).

Vi skal opfordre klubberne til at indmelde til NOU-formanden, hvilke ønsker og forslag, som man ønsker behandlet på dette repræsentantskabsmøde!

 Ole Nielsen (4.11.2016).

 

Referat: FU-møde hos Jes d. 26. oktober 2015

1. Afholdte arrangementer

Alle planlagte arrangementer blev gennemført i år. Det er vores opfattelse, at alle klubber har taget varetaget opgaven på en seriøs måde, således at ingen arrangementer dette år har været skæmmet af nogen graverende fejl.Geografi og andre klubbers tilbud kan altid have indflydelse på deltagelsen i de enkelte løb, men   den samlede deltagelse efter Klub-Dag forventes at ligge på niveau med flere tidligere år.

Lige bortset fra stafetten, så er det meget glædeligt, at de øvrige kvalitetsløb har tiltrukket et pænt antal løbere fra klubber uden for NOU-området. De udgør således over 20% af den samlede deltagelse. Også glædeligt, at der til Nordjysk Dag dette år var reel konkurrence i de fleste ungdomsklasser.

 

2. Økonomi, NOU

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning for de fleste løb. Der forventes et regnskabsresultat med et mindre overskud, primært som følge af, at det har været muligt at spare toiletvogne ved flere løb 

3. Økonomi, EMIT ordningen

Lejeordningerne med EMIT-udstyr mv. fungerer fortsat godt. En stor tak til Egon for indsatsen.

De gamle postenhederne er nu alle blevet opdateret med nye batterier. Stor tak til Søren Theilgaard, som har ordnet dette, så vi kun har en udgift hertil på ca. 20.000 kr. Årets kasse-resultat bliver et mindre underskud, som følge af denne forbedring. Vi kan imidlertid glæde os over, at økonomien i Emit-ordningen forsat er sund samtidig med, at vort udstyr til stadighed er vedligeholdt. 

4. Terminslister de kommende år

År 2017 er formentlig OK m.h.t. arrangørklubber. Bekræftelse må følge på januar 2016 mødet.Der må meget gerne komme oplysninger frem om skovområder. Særligt vil vi opfordre til, at der er fokus på brugbare terræner til natløbene! Særlig vejledning herom er udsendt og ligger også på vores hjemmeside.År 2018-arrangementer skal fordeles på januar-mødet 2016.

Terminslisten 2016 indeholder enkelte ændringer og udfordringer, som nærmere bliver beskrevet nedenfor. Endvidere ønskes skovområder bekræftet / endelig fastlagt på januar mødet.

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

**19.6.2016

Nordjysk-Lang

Nordvest OK

Bøgsted Rende

5.5.2016

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
OK Vendelboerne

Børglum Klosterskov

21.9.2016

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Alstrup Krat

28.9.2016

Nordjysk -Nat 2

Aalborg OK

Drastrup, evt Hammer Bk

5.10.2016

Nordjysk -Nat 3

OK Vendelboerne

?

12.10.2016

Nordjysk  KLUB-Nat

St. Binderup OK

Søttrup/Jenle

30.10.2016

Nordjysk - Dag

Rold Skov OK

Rold Nørreskov

**13.11.2016

Nordjysk KLUB-Dag

 ?

?

 **Klub-Dag er i bekneb for en arrangørklub og et terræn. 

**Nordjysk-Lang var oprindeligt fastlagt til St. Bededag den 22.4.2016. Imidlertid er det nu besluttet, at der denne dag afholdes et DM i det sydlige Jylland. Derfor har Nordvest OK henvendt sig til NOU med et forslag om at gennemføre NJ-Lang og Klitløbet som èt arrangement.  

Forretningsudvalget har godkendt dette forslag, hvilket indebærer, at Nordvest OK skal indpasse NJ-lang klasserne til de relevante baner i Klitløbsregi. Dvs., at flere af de svære baner kun vil blive tilbudt på det særlige klitløbskort. Ungdomsklasser, mellemsvære og lette baner forventes dog udbudt på almindelig O-kort.Nordvest OK vil senere helt konkret fremlægge deres klasse-/bane koordineringsplan. Økonomisk har vi aftalt, at arrangementet falder helt uden for NOU-regi, dog med en opfordring til, at gebyr for tilmelding ikke bliver uforholdsmæssigt højt i forhold til de nordjyske arrangementer.

 5. Udmærkelser, som uddeles ved KLUB-DAG, 8. november 2015 i Blokhus.

Banelæggerpris 2015: 
Årets banelæggerpris 2015 går til Jørn Bachmann fra OK Vendelboerne
for banelægning ved Nordjysk-Lang i Bunken Klitplantage. Deltagerne fik alle skovens finurligheder at føle; tæt bjergfyr, åbne klitter, større og mindre stier, åben skov, indlandsklitter og ikke mindst Råbjerg mile.En naturoplevelse af de store, men altså også en orienteringsmæssig udfordring i de nævnte terræntyper. Det krævede mod og is i maven til temposkift og god kondition i de mere åbne dele af skoven. En velfortjent banelæggerpris til Jørn.

 Lederpris 2015:
Årets leder
i nordjysk orientering tilfalder Lone Bernth Jensen fra Nordvest OK. Lone har i mange år siddet og sidder stadig i NVOK bestyrelse og har her været med til at planlægge alle klubbens Find vej dage. Lone er meget aktiv i f. m. klubbens egne og ikke mindst klubbens åbne løb og har meget ofte en rolle i stævneledelsen. Lone repræsenterer endvidere jævnligt klubben på diverse klubledermøder, ligesom hun er initiativtager til indhentning af sponsorpræmier og indkøb af gaver til medlemmers markeringsdage. Lone er også altid klar til at give hånd med i planlægning af klubture/-weekends. En velfortjent hæder til Lone.

 6.  Forslag og eventuelt

Ændring i klasser og baner:

Vi har noteret, at der foreligger et par forslag til bane- og klasseændringer ved forskellige løb.I indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, vil disse forslag og eventuelle andre tilkomne blive fremlagt med FU`s kommentarer og indstillinger. 

Vi har på FU-mødet aftalt, at vi forinden selv laver en grundig analyse over behov og deltagelse på tværs af alle arrangementer. Vore forslag og indstillinger om ændringer kan derfor på dette grundlag blive både rimeligt og sagligt underbygget. 

Vandrepokaler, forslag om udfasning:

Det er vores oplevelse, at vandrepokaler for mange ikke ligefrem er noget hit at have stående fremme i reolsystemet, men at de i stedet ofte gemmes væk i skabe og tasker.Vi har faktisk også hvert eneste år en masse bøvl med at få dem fremskaffet til ny gravering.Gravering koster en del, og dertil kommer, at vi nu står i den situation, at der snart skal anskaffes 6 helt nye pokaler til ungdomsklasserne. Det er investeringer på omkring 2000 kr. pr stk. Nye pokaler vil også indebære, at både gamle og nye skal uddeles pr. klasse, hvilket der også skal holdes styr på med uddeling og senere hjemtagelse. Vi foreslår derfor, at vandrepokalerne for ungdomsklasserne inddrages fra næste år. Nr. 1, 2 og 3 i hver af disse klasser modtager i forvejen medaljer til varig personlig opbevaring. Samtidig kan hele historikken over alle vindere i årenes løb altid aflæses på vores hjemmeside: http://web.gvdnet.dk/GVD001395/NOU.html

 Vi antager, at vandrepokalerne til årets leder og årets banelægger sikkert har en lidt anden vægt og værdi for modtageren. Modtagerne af disse hædersbevisninger modtager ikke andre varige gaver, og da pokalerne ikke står til fornyelse, forslår vi, at disse pokaler indtil videre bibeholdes og uddeles. Det samme vil være tilfældet for Gevir-præmierne, som er til vandring mellem klubberne.Hvad skal vi så gøre ved de inddragne pokaler?

Et forslag herfra er, at NOU bekoster et lille vitrineskab, hvori de opbevares på et sted, hvor NOU-klubberne jævnligt mødes. Det kan være i Aalborg OK`s klubhus. Alternativt kan pokalskabet udlånes til ophæng i de enkelte klubber for en nærmere aftalt periode.  

7. Repræsentantskabsmøde 2016

Som traditionen byder afholdes mødet den 2. mandag i januar måned. Dvs. mandag den 11. januar 2016, kl. 19.00 i Aalborg OK`s klubhus (BEMÆRK TIDSPUNKT!). 

Vi skal opfordre klubberne til at indmelde til NOU-formanden, hvilke ønsker og forslag, som man gerne ser behandlet på dette repræsentantskabsmøde!

 Ole Nielsen (28.10.2015).

 

                                                                                                                                   25. oktober 2014

Referat: FU-møde hos Ole d. 23. oktober 2014

1. Afholdte arrangementer
Alle planlagte arrangementer blev gennemført i år. Nogle med bedre held end andre. De 3 natløb om mesterskabet vil vi af forskellige årsager forbigå i stilhed, men med henblik på fremtidige forbedringer er det nu aftalt med Orla Kastrup Kristensen, at hans rigtig gode vejledning om natbanelægning udsendes direkte til næste års banelæggere i en ny og opdateret version. Den oprindelige og velskrevne skriftlige udgave fra 1983 (uden billeder af korteksempler) har i flere år været tilgængelig på NOU`s hjemmeside:

http://web.gvdnet.dk/GVD001395/Nou-5%20hjs-njmNat-vejledn.htm

 Deltagelsen har været faldende i forhold til 2013 på stort set alle løb. Især har stafetten 2014 været ramt af en nærmest katastrofal dårlig deltagelse. Stafetten er dog også det løb, som tiltrækker færrest deltagere fra klubber uden for det nordjyske område.

Derimod har der til Nordjysk Lang og til Nordjysk Dag været fremmed deltagelse på henholdsvis 60% og 32% af det samlede antal løbere. Det sætter jo den rene nordjyske deltagelse i et noget vagt lys, når der også til disse 2 løb har været faldende deltagelse. Er det måske tegn på, at sofaen er faldet Nordjyderne i ryggen? Vi mangler desværre også løbere i ungdomsklasserne. Kan det virkelig passe, at der i Nordjylland kun er 3 løbere (2 drenge og 1 pige) til at kæmpe om de Nordjyske Dag-mesterskaber inden for i alt 8 klasser med vandrepokaler for under 21 år?

 2. Økonomi, NOU
Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning for de fleste løb. Der forventes et regnskabsresultat næsten i balance. 

3. Økonomi, EMIT ordningen
Lejeordningerne med EMIT-udstyr mv. fungerer fortsat godt. En stor tak til Egon for indsatsen.

Postenhederne er efterhånden af ældre dato, og vi kan forudse, at de hen ad vejen vil gå døde – måske de fleste inden for en kort periode. Vi lægger derfor op til, at vi på repræsentantskabsmødet tager en seriøs drøftelse af, hvorledes vi tackler denne udfordring. Skal vi udskifte til nyt eller reparere? En reparation er billigere end udskiftning, men hvor længe forventes en reparation at holde? Det er de spørgsmål og den afvejning, som vi skal tage stilling til. 

4. Terminslister de kommende år
År 2015 håber vi på er på plads. Vi mangler at få oplyst og bekræftet enkelte skovområder, men det forventes endeligt på plads inden januar.

År 2016 er OK m.h.t. arrangørklubber. Der må meget gerne komme oplysninger frem om skovområder. Særligt vil vi opfordre til, at der er fokus på brugbare terræner til natløbene!

År 2017-arrangementer skal fordeles på januar-mødet 2015.

 

5. Udmærkelser, som uddeles ved KLUB-DAG, 2. november 2014 i Vester Aslund.

Banelæggerpris 2014: 
Årets
banelæggerpris 2014 går til Helge Poulsen fra Mariager Fjord OK for banelægning ved Divisionsmatchen i Uhrehøje-Myrhøj.Det forholdsvis begrænsede skovområde, som der er O-kort for, blev udnyttet til det yderste. Der var en god stævneplads med rimelig afstand til et velvalgt startområde for alle baner. Baneforløbene var afvekslende og til stadighed udfordrende for løbernes tekniske og fysiske færdigheder og endvidere var postplaceringerne reelle. Alt sammen forudsætninger for en god og fair konkurrence.

 En meget velfortjent banelæggerpris til Helge.

 Lederpris 2014:
Årets leder
i nordjysk orientering tilfalder Kjeld Arildsen fra OK Vendelboerne. Kjeld har i en årrække været formand for OK Vendelboerne. Han har bestridt formandsposten på fin vis trods store personlige udfordringer i de senere år. Kjeld er en særdeles vellidt formand både blandt egne medlemmer og blandt de øvrige NOU klubber.

Kjeld er også meget aktiv ved klubbens arrangementer i stævneledelsen samt i forskellige andre funktioner, ligesom han med sin erfaring også gerne bidrager som rådgiver og kontrollant ved andre klubbers arrangementer.                                                          

En særdeles velfortjent hæder til Kjeld.

6.  Eventuelt
Vi har noteret, at ikke alle klubber lægger en samlet resultatliste ud i pdf-format. Det vil vi opfordre til sker fremover. Der skulle være mulighed for en sådan udskrift fra Emit. 

På repræsentantskabsmøderne har vi ofte besluttet tilpasninger til vore regler, klasseinddelinger og banelængder mv. Deltagelsen i de nordjyske arrangementer påkalder sig naturligvis en vis interesse m.h.t., om inddeling og regler i øvrigt er skruet rigtigt sammen. Det vil derfor være velkomment med forslag, som kan bidrage til at vende den nuværende udvikling.

Vi skal opfordre klubberne til at indmelde til Nou-formanden, hvilke ønsker og forslag, som man gerne ser behandlet på repræsentantskabsmødet i januar 2015. Frist 23. November 2014 ! 

7. Repræsentantskabsmøde 2015
Som traditionen byder afholdes mødet den 2. mandag i januar måned.

Dvs. mandag den 12. januar 2015, kl. 19 i Aalborg OK`s klubhus (BEMÆRK TIDSPUNKT!).

 Ole Nielsen (25.10.2014).

                                                        

 

Referat: FU-møde hos Jens d. 24. oktober 2013 og minimøde 10.november 2013

1. Afholdte arrangementer

Alle planlagte arrangementer blev gennemført i år.

Positivt, at deltagelsen har været stigende i.f.t. de senere år. Geografisk placering og mulig deltagelse fra klubber uden for NOU-området kan være en del af forklaringen.  

Efter nogle år med faldende deltagelse i natløb er der vel anledning til optimisme. Endvidere opfordrer vi fortsat til, at alle arrangører så vidt muligt anvender 3 minutters startinterval pr. bane til natløbene. Anvendelse af kort i målestoksforhold 7.500 synes også at være en god løsning – især ved detaljerige kort.

 2. Økonomi, NOU

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning for de fleste løb og faktureringer for udlejning af udstyr. Der forventes dog et positivt regnskabsresultat for NOU-arrangementerne. 

3. Økonomi, EMIT ordningen

Lejeordningerne med EMIT-udstyr mv. synes vi fortsat er en rigtig stor succes. Vi oparbejder løbende en kapital, så vi har mulighed for at udskifte og forny materiellet, så vi altid har det bedste udstyr til rådighed.

Søren Theilgaard har ydet en rigtig god indsats med at holde styr på materiellet og få sendt regninger ud på lejeaftalerne. Stor tak til Søren! Desværre har Søren bedt om, at vi nu finder en afløser. Søren har lavet en arbejdsbeskrivelse og anbefalet kvalificerede arvtagere, som Nou-formand kontakter. 

4. Terminslister de kommende år

År 2014 håber vi på er på plads. Vi mangler at få oplyst og bekræftet enkelte skovområder, men det forventes endeligt på plads inden januar. 

År 2015 er OK m.h.t. arrangørklubber. Der må meget gerne komme oplysninger frem om datoer og skovområder. År 2016-arrangementer skal fordeles på januar-mødet 2014. 

5. Udmærkelser, som er uddelt ved KLUB-DAG, 10. november 2013 i Tversted 

Banelæggerpris 2013: 
Årets
banelæggerpris 2013 går til Vivi og Peter Arildsen fra OK Vendelboerne for deres fine banelægning ved NOU klub-dag arrangementet.

Tversted Klitplantage er en afvekslende skov. Det fik vi rigeligt bevis for denne november 2013, da Vivi og Peter Arildsen sendte os rundt i en relativ lille del af Tversted Klitplantage. Selv den lange svære bane kunne være på en A4 side, så der var i banelægningen også taget stort hensyn til vildt og flora. Banelægningen indeholdt alt de vi orienteringsløbere elsker; korte finorienteringsstræk, længere grovorienteringsstræk, retningsskifter og postplaceringer ved mange forskellige detaljer.

Trods et godt udviklet stinet blev vi alle “holdt til ilden” konstant og hvis man undervurderede postplaceringgerne/delstræk og tabte kortkontakten, så var det “at betale ved kasse et” med pæne tidstab. 

En meget velfortjent banelæggerpris. 

Lederpris 2013:
Årets leder
i nordjysk orientering tilfalder Søren Flytkjær fra Aalborg Orienteringsklub.

Søren har i en årrække været formand for Aalborg OK med alle de udfordringer det giver i en stor orienteringsklub.

Søren er en meget vellidt formand i klubben, hvor han udviser stort engagement og ildhu i bestyrelsesarbejdet.

Søren er ikke bange for selv at tage en tørn, når det kommer til stævner.

Aalborg OK´s største stævner Kvindeløb og Nordjysk 2 dages har således nydt godt af Sørens lederevner. 

En overordentlig velfortjent hæder til Søren.

 6.  Eventuelt

På repræsentantskabsmøderne er løbende besluttet tilpasninger til vore regler, klasseinddelinger og banelængder mv. Det vil også være velkomment med forslag til det kommende møde. FU har foreløbig drøftet følgende:

a)      Natløb: Ændret inddeling af dameklasser: D17-20: 4 km, D21: 5km, D40: 4 km, D55: 3 km, D 65: 3 km. Herved udgår 3,5 km banen, hvilket også vil gælde for H75, som bliver 3 km.

b)      En præcisering af natløbsvejledningen, dels med starttider og dels med, at mestre kun kan kåres, hvis der har været deltagelse i mindst 2 løb.

c)      Opfordring til / krav om kort i målestoksforhold 7.500 i visse tilfælde (både nat og dag). 

Vi skal opfordre klubberne til at indmelde til Nou-formanden, hvilke ønsker og forslag, som man gerne ser behandlet på repræsentantskabsmødet i januar 2014.

 7. Repræsentantskabsmøde 2013

Vil blive afholdt den 2. mandag i januar 2013

Dvs. mandag den 13. januar 2014, kl. 19 i Aalborg OK`s klubhus (BEMÆRK TIDSPUNKT!).

 Ole Nielsen (13.11.2013).

 

Referat: FU-møde hos Jes d. 16. oktober 2012 og minimøde 21.10-2012

 1. Afholdte arrangementer

Alle planlagte arrangementer blev gennemført i år.

Deltagelsen er overordnet set på nogenlunde samme niveau som de seneste år. Udsvingene inden for de enkelte discipliner kan have hver deres forklaring bl.a. grundet i geografisk placering og mulig deltagelse fra klubber uden for NOU-området.

 Vi rykkede natløbene 2 uger i forhold til sidste år som en forsøgsordning. FU anbefaler, at vi bibeholder flytningen. Endvidere opfordrer vi til, at alle arrangører så vidt muligt anvender 3 minutters startinterval pr. bane til natløbene.

 

2. Økonomi, NOU

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning for de fleste løb og faktureringer for udlejning af udstyr. Der forventes dog et regnskabsresultat NOU-arrangementerne, som går i balance – også når præmierne er betalt.

 3. Økonomi, EMIT ordningen

Lejeordningerne med EMIT-udstyr mv. synes vi fortsat er en rigtig stor succes. Vi oparbejder løbende en kapital, så vi har mulighed for at udskifte og forny materiellet, så vi altid har det bedste udstyr til rådighed.

Søren Theilgaard yder også fortsat en rigtig god indsats med at holde styr på materiellet og få sendt regninger ud på lejeaftalerne. Stor tak til Søren!

 

4. Terminslister de kommende år

År 2013 håber vi på er på plads. Vi mangler at få oplyst og bekræftet enkelte skovområder, men det forventes endeligt på plads inden januar.

 År 2014 er OK m.h.t. arrangørklubber. Der må meget gerne komme oplysninger frem om datoer og skovområder. År 2015-arrangementer skal fordeles på januar-mødet 2013.

 

5. Udmærkelser, som uddeles ved KLUB-DAG, 4. november 2012 i Blokhus

 Banelæggerpris 2012: 
Årets
banelæggerpris 2012 går til Leif Hansen og Hermann P. Jensen, Nordvest orienteringsklub, for deres banelægning ved Klitløbet.

Banelæggerne har ikke kunnet prale af at de har haft nymodens og præcist orienteringskort til deres rådighed ved banelægningen, thi løbskortet var fra 1977..

Til gengæld kræver det evner og tålmodighed ud over det sædvanlige at rekognosere for egnede postplaceringer og delstræk.

Dette lykkedes på allerbedste vis til Klitløbet, hvor deltagerne blev kastet ud i både åbne klitter og tæt bjergfyr – helt som man forventer det, når man tilmelder sig denne “manddomsprøve”!

 

En særdeles velfortjent hæder til Leif og Hermann. 

Lederpris 2012:
Årets lederpris 2012
går til Ole Jensen fra Rold Skov orienteringsklub med følgende motivation:

Ole har gennem en menneskealder været aktiv i ledelsen af Rold Skov OK.

Han har haft stor andel i gennemførelsen af adskillige tiltag, bl.a. Rebild Adventure og MTBO i skovene omkring Skørping.

Ole er ofte den afgørende afgørende faktor for, at en idé følges op af handling.

Ole er utrættelig i sit arbejde i klubben og har som oftest en finger med i alle klubbens gøremål, såvel internt som eksternt.

 En særdeles velfortjent hæder til Ole Jensen

 Nat-løbspræmier og Ungdomspokaler 2012:
Medaljer uddeles til ungdomsmestre målt over 3 natløb. Tilsvarende er der vingaver til seniormestre i natløbene.

Endelig uddeles pokaler med indgraverede navne til ungdomsmestre i Nordjysk-Dag, som netop er afholdt 21.10.2012.

 6.  Eventuelt

På repræsentantskabsmødet i januar 2012 blev gennemført en lang række ændringer vedrørende bl.a. Nordjysk Stafet, Nordjysk Lang, Nordjysk Dag, samt ændringer i terminslisten for natløbene. Vi vil gerne, at klubberne melder ind – og senest på det kommende repræsentantskabsmøde giver deres tilbagemeldinger på oplevede fordele/ulemper ved ændringerne.

 Vi skal endelig opfordre klubberne til at indmelde til Nou-formanden, hvilke ønsker og forslag, som man gerne ser behandlet på repræsentantskabsmødet i januar 2012.

 7. Repræsentantskabsmøde 2013

Vil blive afholdt den 2. mandag i januar 2013

Dvs. mandag den 14. januar 2013, kl. 19 i Aalborg OK`s klubhus (BEMÆRK TIDSPUNKT!)

 

Ole Nielsen (21.10.2012)

 

 

Referat: FU-møde hos Ole, 31. oktober 2011 og minimøde 13.11.2011

 1. Afholdte arrangementer

Alle planlagte arrangementer blev gennemført i år.

Deltagelsen har især ved NJM-lang og NJM-stafet i foråret ikke været medet tilfredsstillende antal løbere. Også nat-løbene og især NJM-dag kan fortjene en noget bedre deltagelse.

 Klub-dag opnår i år en pæn deltagelse. Arrangementet er i år henlagt til Jægersborg Skov, som dels ligger centralt for løbere uden for NOU`s område, men som også er interessant i kraft af, at være ret jomfruelig, idet vi ikke har haft tilladelser til åbne løb der de seneste 10 år.

 Deltagelsen i arrangementerne og alderssammensætning gør, at FU vil foreslå flere ændringer i klasser til det kommende repræsentantskabsmøde i januar 2012. 

2. Økonomi, NOU

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning for enkelte løb og faktureringer for udlejning af udstyr. Der forventes dog regnskabsresultat NOU-arrangementerne, som går i balance lidt til den gode side. Så mon ikke vi fortsat kan holde deltagerafgiften på et lavt niveau – det vil slet ikke være noget problem, hvis vi bare kan få deltagelsen op på tidligere tiders niveau!

 3. Økonomi, EMIT ordningen

Årets resultat Lejeordningerne med EMIT-udstyr mv. synes vi er en rigtig stor succes. Vi oparbejder løbende en kapital, så vi altid har mulighed for at udskifte og forny materiellet, så vi har det bedste udstyr til rådighed. Sidste år købte vi med støtte fra Nordjyllands Skovkarleklub et speakeranlæg til en værdi af 40.000 kr. NOU betalte ½-delen = 20.000 kr., og har i de 2 første år haft lejeindtægter for 7.000 kr., så også den investering har et fint forløb, selv om vi kun opkræver leje for specielle arrangementer.

 Søren Theilgaard yder en rigtig god indsats med at holde styr på materiellet og få sendt regninger ud på lejeaftalerne. Det skylder vi ham stor tak for!

 

4. Terminslister de kommende år

År 2012 håber vi på er på plads. Vi mangler at få oplyst og bekræftet enkelte skovområder, men det forventes endeligt på plads inden januar.

 År 2013 er OK m.h.t. arrangørklubber. Der må meget gerne komme oplysninger frem om datoer og skovområder. År 2014-arrangementer skal fordeles på januar-mødet 2012.

 

5. Udmærkelser, som er uddelt ved KLUB-DAG i Jægersborg, søndag den 13. November 2011

 Banelæggerpris: 
Årets banelægger 2011
blev banelæggeren ved klub dag i Jægersborg Skov Mette Møller Nielsen fra Aalborg Kaserners IF med følgende motivation:

Mette har for nylig vundet DOF´s banelæggerkonkurrence, men en ting er teoretisk banelægning – noget helt andet praktisk banelægning.

At hun også besidder de praktiske banelægningsevner, beviste hun så rigeligt ved 2011 udgaven af klub dag.

Et godt og spændende terræn er en god forudsætning for at lave nogle superbaner og det formåede Mette til fulde i Jægersborg Skov.

Årets banelægger har – trods sin relative unge alder – mange års erfaring i banelægning ved mange løb i forskellige regier. Denne erfaring kom tydeligt til udtryk ved klub dag.

Det tekniske udfordrende terræn i Jægersborg blev udnyttet fortrinligt med afvekslende stræk, gode korte krævende finorienteringsstræk og lange udfordrende grovorienteringsstræk.

En overordentlig velfortjent hæder til Mette.

 Lederpris 2011:
Til årets lederpris 2011 faldt valget i år på Per Korsbæk fra St. Binderup OK med følgende motivation:

Per er ansvarlig for St.Binderups klubmateriel ligesom han i en lang årrække har været klubbens kontaktmand til skovejere. Per har i årevis søgt skovtilladelser til alle klubbens løb.

En særlig udfordring er, at der er rigtig mange skovejere i stort set hver eneste af klubbens skove. Dermed skal der være kontakt med mange før et enkelt løb kan gennemføres.

Per er også altid klar til at give en hånd med, hvor der trænges – det gælder både i det lokale miljø, hvor Per har haft andel i utallige træningsløb både som banelægger og hjælper

samt introduktionsdage for byens øvrige befolkning for at få andre med i orienteringssporten.

Per er heller ikke bleg for at hjælpe andre klubber med deres stævner.

Per er blevet brugt masser af gange som kontrollant, overdommer og andre vigtige funktioner, for at et stævne kan gennemføres på tilfredsstillende vis.

Per er altid et godt forbillede for alle andre klubmedlemmer med hans ildsjæl og meget aktive deltagelse i orienteringsløb såvel inden- som udenlands.

En overordentlig velfortjent hæder til Per.

6.  Eventuelt

Foreløbige forslag til ændringer i klasser mv., som forventes at komme til debat og beslutning i januar 2012:

·         Der er fra Kent Lodberg, OK Pan, modtaget forslag om at afholde fælles natløb med det midtjyske område.

·         Vi er bekendt med, at flere synes det bliver meget sent inden man er hjemme igen fra natløbene, hvilket kan have negativ indflydelse på deltagelsen. FU foreslår derfor, at de 3 NJM-natløb fremover afholdes i oktober måned i stedet for i september måned. Det giver mulighed for at fremrykke start- og sluttidspunkt til gavn for både arrangør og deltagere. Klub-nat foreslås fastholdt til den sidste onsdag i september.

·         FU foreslår, at startinterval pr. bane/klasse til nat-løbene bliver 3 minutter, idet det har vist sig alt for let at følge lysene fra de, som er startet tidligere på banen.

·         NJM-nat foreslår Fu udvidet med 2 klasser, H70 og D60 på hver 3,5 km.
Banerne eksisterer i forvejen.

·         NJM-lang vil FU forsøge at gøre mere attraktiv ved dels at foreslå banelængder, som passer bedre til det aktuelle nordjyske niveau, end de nuværende.

o   Således foreslås herre-klasserne i intervallerne mellem H15-20 og H45 og dame-klasserne D15-20 og D21 generelt nedsat med gennemsnitlig 2 km.

o   D35 foreslås nedsat med 1 km til et interval mellem 7 og 9 km.

o   De øvrige eksisterende D- og H-klasser ændres ikke. Ændringen af D35 giver imidlertid den mulighed, at banen til D45 – afhængig af terræn – udmærket kan deles med enten D35 eller D55, som fastholdes på 5-7 km.

o   Endvidere foreslås en ny H75 og en ny D65 klasse på 4-5 km

o   Endelig foreslås en ekstra FRI-klasse på 5-7 km svær bane.

Forslagene til NJM-nat betyder reelt kun en ekstra 4-5 km bane, som der er behov for.

 

·         NJM-Dag foreslår FU udvidet med en H75 og D65 klasse på hver 4 km.
Banerne eksisterer i forvejen.

·         NJM-stafet har Nordjyllands Skovkarleklub besluttet at gøre mere attraktiv ved, at det gøres lettere at stille hold i klasser, hvor det kan være vanskeligt for nogle klubber at stille med et 3–mands hold. Dvs. at 2-mands hold vil blive en mulighed. De nærmere specifikationer  vedr. stafet-klasserne forventes at foreligge til mødet i januar 2012

 Vi skal endelig opfordre klubberne til at indmelde til Nou-formanden, hvilke ønsker og forslag, som man gerne ser behandlet på repræsentantskabsmødet i januar 2012.

 

7. Repræsentantskabsmøde 2011

Bemærk: Vil blive afholdt den 3. mandag i januar 2012

D.v.s. mandag den 16. januar 2012, kl. 19 i Aalborg OK`s klubhus (BEMÆRK TIDSPUNKT!)

 

Ole Nielsen (14.11.2011)

 

 

 

Referat fra FU-møde hos Jens den 24. oktober 2010

 

1. Afholdte arrangementer

Alle planlagte arrangementer blev gennemført i år.

Deltagelsen har samlet set været faldende i forhold til tidligere år. Især NJM-nat oplever i disse år vigende deltagelse. Det er derfor også vigtigt, at vi er meget bevidste om at sikre kvalitet i banerne, så løberne føler, at der virkelig er valuta for pengene, når man bruger sin aften/nat dertil.

 

Generelt er sporten præget af en relativ fast stamme i de lidt ældre årgange med drypvis frafald, mens tilgangen fra de yngre klasser har været til at overskue.

Vi håber, at udviklingen vendes, da især de nordjyske arrangementer er let tilgængelige og sammensat af tilpas mængde konkurrence og social hygge.

 

2. Økonomi

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning for enkelte løb og faktureringer for udlejning af udstyr. Der forventes et tilfredsstillende regnskabsresultat både for NOU-arrangementerne, men også for EMIT-regnskabet. Generelt er økonomien så fornuftig og klubberne så omkostningsbevidste, at vi fra FU vil stille forslag om, at der gives præmier til alle mestre i voksenklasserne – uanset deltagerantal i den enkelte klasse.

 

Alle takster og regler for anvendelse af udstyr fremgår af seneste referat fra NOU-repræsentantskabsmøde.

 

Siden sidst er udstyret øget med et udmærket speakeranlæg til en værdi af 40.000 kr. NOU har ikke betalt det endnu, men har faktureret de første lejebeløb. Endelig lejefastsættelse fremover tages op på repræsentantskabsmøde i januar 2011. Vi håber fortsat på, at en ansøgning om fondsstøtte kan finansiere noget af investeringen. Derudover er der fra Skovkarleklubben tilsagn om, at slå halv skade med NOU om restbeløbet.

 

4. Terminslister de kommende år

År 2011 håber vi på er på plads. Vi mangler at få oplyst og bekræftet nogle skovområder, men det forventes endeligt på plads inden januar.

År 2012 er OK m.h.t. arrangørklubber. Der må meget gerne komme oplysninger frem om datoer og skovområder. År 2013-arrangementer skal fordeles på januar-mødet 2011.

 

5. Udmærkelser, som uddeles til KLUB-DAG i Lundby Bakker, søndag den 7. November 2010

 Banelæggerpris: 
Banelæggere ved JWOC, arrangeret af Aalborg OK.

Årets banelægger er et team af banelæggere, idet det samlede banelæggerteam til JWOC modtager banelæggerprisen 2010.

Lang: Jan Møller og Claus Samsø Pedersen

Mellem: Claus Bobach

Sprint: Rico Heilskov Mogensen og Jan Scheel

Stafet: Nicolai Nielsen og Bjarne Hoffmann

 Begrundelse:

Årets banelæggerpris i Nordjysk Orientering 2010

De har alle over en meget lang periode forberedt banerne til junior VM i de nordjyske skove.

Der har været udfordringer ud over det sædvanlige både med flere tidsfrister, koordination med korttegnere, hensyntagen til presse- og publikumsvenlighed.

Alt gik op i en højere enhed og deltagerne kunne i alle tilfælde vende hjem med de vigtigste minder fra et VM: supergode kort og baner.

En overordentlig velfortjent hæder til banelæggerne fra JWOC.

Lederpris 2010:
Formanden for Nordvest OK Jane Thode Jensen.

 Begrundelse:

Jane har, som formand siden 2005, været en ildsjæl i Nordvest OK.

Ud over at Jane er et rigtigt dejligt menneske, som er enormt rar og venskabelig, så har Jane været primus motor på mange nye projekter i Nordvest OK.

I Janes formandsperoide er der f. eks startet klubweekend op hvert andet år, ungdomstræningen er mere systematisk og flere gode sponsorer er kommet til.

Jane har også formået, at få bestyrelsesmøderne effektiviseret til stor glæde for alle parter i klubben.

En overordentlig velfortjent hæder til Jane.

 6.  Eventuelt

NOU`s hjemmeside har pga. it-problemer hos sekretæren ligget noget underdrejet det seneste års tid og er derfor ikke blevet opdateret. En mere professionel renovering af hjemmesiden er ønskeligt. Der efterlyses derfor en person, som kan bidrage positivt hertil – og meget gerne også en person, som samtidig vil afløse den nuværende sekretær på posten, som selv er blevet lidt forskrækket over, at dette sekretærjob har varet siden 1984. Derfor kan tiden nok være inde til nye øjne og ører og inspiration på den post, som i ( )- bemærket, ikke behøver at slide nogen op.

 

Vi skal endelig opfordre klubberne til at indmelde til Nou-formanden, hvilke ønsker og forslag, som man gerne ser behandlet på repræsentantskabsmødet i januar 2011.

7. Repræsentantskabsmøde 2011

Er tidligere fastsat til den 2. mandag i januar.

D.v.s. mandag den 10. januar 2011, kl. 19 i Aalborg OK`s klubhus (BEMÆRK TIDSPUNKT!)

 

Ole Nielsen (25.10.2010)

 

 

Referat fra FU-møde hos Jes den 4. november 2009

 

1. Afholdte arrangementer

Alle planlagte arrangementer blev gennemført i år.

Deltagelsen har samlet set været bedre end i 2008, men fortsat langt fra niveauet i 2006 og før. En del deltagere uden for NOU-området har pyntet på nogle arrangementer. NJM-stafet trækker dog ikke deltagere udefra, og deltagelsen har i lighed med 2007 været alt for lav. Vi håber, at der rettes op på dette i 2010, da det er et godt arrangement med stort socialt islæt.

 

Igen i år lyder meldingerne, at der generelt ligger et forbedringspotentiale i at højne kvaliteten i natløbene. Vi skal som tidligere anbefale, at man har fokus især på:

ü  Valg af terræn – bør være rimelig m.h.t. gennemløbelighed, sti og kurvebillede

ü  Banelægning – delstræksforløb, samt postplaceringerne, - regulære og lettere end til dagløb

ü  Kvalitet af banekontrol anbefales øget ved at kontrollen udføres, når det er mørkt.

 

I øvrigt har kvaliteten af og oplevelserne været fine ved løbene,

 

 

2. Økonomi

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning enkelte løb. Der forventes et tilfredsstillende regnskabsresultat både for NOU-arrangementerne, men også for EMIT-regnskabet.

 

Alle takster og regler for anvendelse af udstyr fremgår af seneste referat fra NOU-repræsentantskabsmøde. Er også lagt specielt ud på hjemmesiden.

 

 

4. Terminslister de kommende år

År 2010 håber vi på er på plads. Vi mangler vist kun at få oplyst og bekræftet et enkelt skovområde (NJM-Lang i Vester Torup, hvor skovdistriktet desværre er slået ind på en kurs, som orienteringsforbundet nu er gået ind i modargumentation for).

År 2011 er OK m.h.t. arrangørklubber. Der må meget gerne komme oplysninger frem om datoer og skovområder.

År 2012-arrangementer skal fordeles på januar-mødet 2010.

 

 

5. Udmærkelser

Som uddeles til KLUB-DAG i Rold Nørreskov på søndag den 8. November 2009

 

Banelæggerpris:  
Banelægger ved NJM-Stafet i Tved.

Leif Hansen og Henning Olesen fra Nordvest OK

Begrundelse:

går til for deres udmærkede banelægning til NJM stafet i Tved.

Leif og Henning havde her sørget for rigtig fine finurlige stræk, som kunne give enhver orienteringsløber grå hår på hovedet - og så endda i en spændende stafetkonkurrence. Udgangspunktet var en stævneplads mit i skoven, som gjorde banerne udfordrende fra start til slut. En publikumspost placeret ved stævnepladsen gjorde at der var naturlig fin formelding af løberne og alle kunne følge konkurrencen tæt - ligesom det var muligt at heppe på sine egne. Afvekslingen mellem skov (åben og mindre åben) og indlandsklitter var en meget fin cocktail.

 

 

Lederpris:
Egon Sloth, Aalborg Politis Idrætsforening (API)

Begrundelse:

Egon har gennem en meget lang årrække tegnet API udadtil som foreningens udvalgsformand for orienteringsløb.

Egon har været utrættelig i sit arbejde med til stadighed at påtage sig NOU arrangementer, selv om han vidste, at langt hovedparten af stævnets arbejde skulle han selv stå for.

Egon har ud over sit virke i API ydet en fortræffelig indsats i Aalborg OK (AOK), både i klubbens daglige virke og til AOK arrangementer.

 

 

6.  Eventuelt

Vi forventer, at der til repræsentantskabsmødet i januar er en afklaring om adgang til statsskovene i foråret, såvel vedrørende aktuelle ansøgninger som mere generelt fremadrettet. Punktet vil i hvert fald blive taget op.

 

Endelig skal vi opfordre klubberne til at indmelde til Nou-formanden, hvilke ønsker og forslag, som man gerne ser behandlet på repræsentantskabsmødet i januar 2010.

 

 

7. Repræsentantskabsmøde 2010

Er tidligere fastsat til den 2. mandag i januar.

D.v.s. mandag den 11. januar 2009, kl. 19.30 i Aalborg OK`s klubhus.

 

 

 

Ole Nielsen (5.11.2009)

 

 

 

Referat fra FU-møde hos Ole den 28. oktober 2008

 

1. Afholdte arrangementer

Alle arrangementer blev gennemført i år 2008.

Deltagelse har generelt været vigende i forhold til tidligere. Der er for nogle arrangementer formentlig årsager hertil, som kan være begrundet i sted og tid og andre arrangementer i Nordkredsen. Eksempelvis var 1. maj måske ikke det heldigste tidspunkt for årets Kristi Himmelfarts Stafet, men helligdagenes placering kan vi nu ikke lave om på. Alt andet lige må det vel give stof til eftertanke og drøftelse på repræsentantskabsmødet i januar, at de samlede deltagerantal for alle arrangementer er faldet med omkring 25 % inden for de senere år.

 

Der er fortsat forbedringspotentiale i at højne kvaliteten i natløbene. Vi skal som tidligere anbefale, at man har fokus især på følgende:

ü  Valg af terræn – bør være rimelig m.h.t. gennemløbelighed, sti og kurvebillede

ü  Banelægning – delstræksforløb, samt postplaceringerne, - regulære og lettere end dagløb

ü  Kvalitet af banekontrol kan øges, hvis kontrollen udføres, når det er mørkt.

 

Dagløbene NJM-Lang og NJM-Dag er gennemført i krævende terræner med fin banelægning. NJM-stafet blev afviklet i et sjovt lille, men skønt område i Hadsund.

 

Se i øvrigt oplysninger om deltagelse og mestre på NOU`s hjemmeside, som vil blive opdateret, når lejlighed byder sig efter KLUB-dag.

 

 

2. Økonomi

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning enkelte løb. Der forventes et tilfredsstillende regnskabsresultat både for NOU-arrangementerne, men også for EMIT-regnskabet.

 

NOU-regnskabet kunne være blevet en del bedre, hvis ikke deltagelsen havde været lavere end forventet.

 

EMIT-regnskabets indtægter har fuldt ud dækket de investeringer, som blev besluttet på sidste repræsentantskabsmøde samt de geninvesteringer, som Søren Theilgaard har fundet nødvendige.. En stor tak til Søren for administration af depotet og for at skrive regninger ud. Desværre har Søren meddelt, at vi bliver nødt til at finde en afløser for ham.

 

Vi vil derfor bede om hjælp til at finde en god afløser for Søren. Det vil være meget praktisk, hvis der kan findes en person i Aalborg/Nørresundby området, som vil påtage sig jobbet. Udstyret er nu i Nordkredsens depot ved Aalborg OK. Derfor vil det være godt, hvis vi kan finde en, som kan have tilsyn med, at udstyret til enhver tid er komplet.  – Det vil også være fint, hvis vi eventuelt kan finde en, som har ledig plads på bopælen til udstyret, hvilket vil gøre tilsynsopgaven lettere.

 

 

Alle takster og regler for anvendelse af udstyr fremgår af seneste referat fra NOU-repræsentantskabsmøde. Er også lagt specielt ud på hjemmesiden.

 

 

4. Terminslister de kommende år

År 2009 håber vi på er på plads. Vi mangler vist kun at få oplyst og bekræftet et par enkelte skovområder.

År 2010 er OK m.h.t. arrangørklubber. Der må gerne komme oplysninger frem om datoer og skovområder.

År 2011-arrangementer skal fordeles på januar-mødet 2009.

 

 

5. Udmærkelser

Banelæggerpris:  
Banelægger ved NJM-LANG i Rold Nørreskov.

Otto Møller, Rold Skov OK.

Begrundelse:

Valget i 2008 - blandt flere aspiranter - faldt på Otto Møller fra Rold Skov OK, som kreerede banerne til Nordjysk Mesterskab Lang.

Otto Møller kender Rold Nørreskov som sin egen baghave gennem utallige træningsløb - både som løber og banelægger.

Dette kendskab blev til fulde udnyttet d. 18. april 2008 til NJM Ultralang.

En meget velvalgt stævneplads midt i skoven gav gode betingelser for at komme godt rundt i skoven.

Banerne havde mange vejvalgsstræk kombineret med korte fine stræk, hvor finorienteringen skulle være i højsædet.

En særdeles velfortjent hæder til Otto Møller.

 

 

Lederpris:
Mette Møller Nielsen, AKIF

Begrundelse:

Årets Leder 2008 blandt de Nordjyske orienteringsklubber faldt på Mette Møller Nielsen fra Aalborg Kaserners IF (AKIF).

Mette startede tidligt med frivilligt arbejde i orienteringsklub regi. Først i Aalborg OK, som trofast medlem af redaktionen med ansvar for udgivelse af klubbladet Kratluskeren - heraf en længere periode som ansvarshavende redaktør.

Siden blev det den militære orienteringsklub AKIF som nød - og stadig nyder - godt af Mettes evner.

Mette har i en meget lang periode - foreløbig over en periode på de omkring 10 år - stået for løbstilmeldingen ved klubben, ligesom hun er ansvarlig for orienteringsløbsafdelingens økonomiske aspekter i AKIF.

AKIF nyder ligeledes godt af Mettes engagement indenfor stævnegennemførelse, hvor AKIF arrangerer biathlonstævner. Hun har således gjort en uvurderlig indsats som stævnekontrollant, men også beregning har hun været leder af.

En meget velfortjent lederpris til Mette Møller Nielsen fra AKIF.

 

 

6.  Eventuelt

Terminslisten i 2008 blev ændret således, at Klub-dag blev flyttet frem umiddelbart efter NJM-dag. Det medfører - bl.a. at vi også samtidig har måttet entrere med en ny gravør – at det er usikkert om ungdomspokalerne samt leder- og banelæggerpokalerne er færdige til udlevering allerede søndag den 2.11.2008. Vi vil alligevel hylde mestrene, herunder også mestre til natløb ved den afsluttende hygge efter Klub-dag løbet på søndag.

 

Vi vil, som tidligere opfordre til, at alle klubberne også fremover bakker godt op om de nordjyske arrangementer. Der er gode O-oplevelser i skoven og megen hygge på stævneplads mv.

 

Endvidere vil vi meget gerne have respons på vores ansøgning om en ny administrator af EMIT-udstyret.

 

Endelig skal vi opfordre klubberne til at indmelde til Nou-formanden, hvilke ønsker og forslag, som man gerne ser behandlet på repræsentantskabsmødet i januar 2009.

 

 

 

7. Repræsentantskabsmøde år 2009

Er tidligere fastsat til den 2. mandag i januar.

D.v.s. mandag den 12. januar 2009, kl. 19.30 i Aalborg OK`s klubhus.

 

 

 

Ole Nielsen (30.10.2008)

 

 

 

Referat fra FU-møde hos Ole den 29. oktober 2007 

1. Afholdte arrangementer

Alle arrangementer blev gennemført i år 2007.

Deltagelse generelt svigtende ved alle hidtidige arrangementer. Laveste antal inden for de seneste 10 år.

 Kvalitet i natløb har dette år ikke været optimal. Alvorlig kiks i det sidste natløb i Blokhus, hvor en post, som næsten alle baner skulle have, manglede. I stedet for at annullere banerne blev det på stævnedagen accepteret af klubberne, at tiden for delstræk – før og efter den manglende post – ikke indgik i resultatberegningen. Det er naturligvis ikke en rimelig måde at afgøre det nordjyske mesterskab på, men måske det mindste af 2 onder. 

Til natløbene forudsættes, som anført i vores gamle manual, at man har en anderledes og særlig fokus på

ü      Valg af terræn (dette var ikke specielt velvalgt)

ü      Banelægning – delstræksforløb, samt postplaceringerne

ü      Kvalitet af banekontrol kan øges, hvis kontrollen udføres, når det er mørkt.

 Dagløbene NJM-Lang og NJM-Dag er gennemført i krævende terræner med fin banelægning. Også NJM-stafet blev afviklet godt. Desværre gik alt for mange glip af de gode oplevelser. 

Se i øvrigt oplysninger om deltagelse og mestre på NOU`s hjemmeside, som vil blive opdateret, når lejlighed byder sig efter KLUB-dag. 

2. Økonomi

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning fra 1 natløb og fra det kommende Klub-dag arrangement. Der forventes et tilfredsstillende regnskabsresultat både for NOU-arrangementerne, men også for EMIT-regnskabet.  

NOU-regnskabet kunne være blevet en del bedre, hvis ikke deltagelsen havde været lavere end forventet. Udgifterne holdes på et rimeligt niveau, men der er tilsyneladende stadig en smule forskelle omkring anmeldelse af kørselsudlæg. Vi skal ikke have dokumentation i form af benzinboner, men derimod i form af antal km a` 1,50 kr. Forretningsudvalget foreslår til repræsentantskabsmødet i januar at præcisere, at kørselsgodtgørelse ydes for et rimeligt antal kørte kilometre til banelægger, banekontrol og til afhentning af udstyr.  

EMIT-regnskabets indtægter på ca. 15.000 kr. hidtil, har fuldt ud dækket de investeringer, som blev besluttet på sidste repræsentantskabsmøde samt de geninvesteringer, som Søren Theilgaard har fundet nødvendige. I alt er i 2007 investeret ca. 13.000. kr. i nyt udstyr til fælles brug. En stor tak til Søren for at administrere depotet og skrive regninger ud. 

Vi skal også lige huske klubberne på, at man meget gerne må låne NOU`s store fremkaldeur til arrangementerne. Det koster trods alt kun 250 kr. pr. dag til NOU-klubber, herunder Skovkarlene.

Der er lavet en sikker transportkasse hertil, og der medfølger akkumulator, ledninger og ophængsstativ. 

Alle takster og regler for anvendelse af udstyr fremgår af seneste referat fra NOU-repræsentantskabsmøde. Er også lagt specielt ud på hjemmesiden. 

4. Terminslister

År 2008 håber vi på er helt på plads. Vi mangler vist kun at få oplyst og bekræftet et par enkelte skovområder.

År 2009 er OK m.h.t. arrangørklubber. Der må gerne komme oplysninger frem om datoer og skovområder.

År 2010-arrangementer skal fordeles på januar-mødet. 

5. Udmærkelser

Banelæggerpris:  
Banelægger ved NJM-DAG i Råbjerg.

Svend Brøns Petersen, OK Vendelboerne.

Begrundelse:

Svend Brøns fik kreeret nogle rigtig fine baner til Nordjysk Mesterskab, dag.

Terrænet i Råbjerg Plantage blev udnyttet særdeles godt, men Svend Brøns har også indgående kendskab til terrænet, da det er ham selv som har revideret Råbjerg-kortet. De svære baner fik finurlige, men reelle postplaceringer for pengene. Desuden fik alle baner gode blandede korte og lange delstræk med fine retningsskift.

En rigtig fin tur i skoven/klitterne, som der burde have været flere om at opleve. 

Lederpris:
Keld Østergaard, Mariagerfjord OK.

Begrundelse:

Årets Lederpris 2007 går til Keld Østergård, Mariager Fjord OK

Keld Østergård har siden sin indtræden i klubben været kasserer for Mariager Fjord OK og det er mange år. Keld er en meget aktiv indenfor orienteringssporten, både som deltager, som arrangør og beregner. Udover at side tungt på Mariager Fjords pengekasse, er han også løbs tilmelder og kursusleder ved klubbens begynderkurser.

Keld er Mariager Fjords Emit ekspert. Deler gerne sin viden med andre klubber og foreninger. Og gennemfører beregning for store flerdages arrangementer med bravur og med et stort statistik materiale til følge. 

6.  Eventuelt

Vi skal her opfordre til, at alle klubberne generelt bakker godt op om de nordjyske arrangementer. Der er gode O-oplevelser i skoven og megen hygge omkring dem. Specielt stafetten Kristi Himmelfartsdag og Klubmesterskab-dag, som afslutter sæsonen, udmærker sig ved råhygge omkring fælles frokostborde og JGS i madkurvene.  

Træningsløb: Betaling for deltagelse i fremmede klubbers træningsløb blev, jf. NOU referat fra 15. januar 2001, fastsat til max. 20 kr., når der købes kort. Det blev anbefalet, at der ikke opkræves betaling for deltagelse, men kun for materialer. FU vil på januar mødet lægge op til drøftelse af, om beslutningen fra 2001 fortsat skal være gældende. 

Jes vil gerne genopstille til formand i januar mødet, men i fald han vælges, skal klubberne vide, at han skal have orlov fra februar til august 2008, da han udstationeres til Irak. Kasserer og sekretær må derfor i denne periode påtage sig en ekstra arbejdsbyrde. Alternativt indkaldes den valgte suppleant. 

Da EMIT-udstyrets opbevaring, afhentning og tilbagelevering heraf og en sikker administration i øvrigt er af stor betydning for alle vore klubber, vil FU spørge Søren Theilgaard, om han også deltager i repræsentantskabsmødet i januar. 

7. Repræsentantskabsmøde år 2007

Er på mødet i 2007 fastsat til den 2. mandag i januar.

D.v.s. mandag den 14. januar 2007, kl. 19.30 i Aalborg OK`s klubhus.

 

Ole Nielsen (24.11.2007)

 

 

Referat fra FU-møde hos Jes den 25. oktober 2006

 1. Afholdte arrangementer

Alle arrangementer blev gennemført i år 2006. Ingen alvorlige kiks.

Til natløbene forudsættes, som anført i vores gamle manual, at man har en anderledes og særlig fokus på

ü      Valg af terræn (dette var ikke specielt velvalgt i V, Lounkær)

ü      Banelægning - forløb af delstræk samt postplaceringerne

 Vi har fået tilsagn fra Orla Kastrup om at modernisere natløbs-manualen. 

Deltagelsen har for natløbene ligget lidt under normalt niveau. De seneste dagløb – NJM-dag og Klub-dag har imidlertid haft en rigtig god tilslutning – idet også klubber uden for vores område tilsyneladende har fået øjnene op for kvaliteten i disse løb, hvor vi både er i stand til at tilbyde fine terræner og baner. 

Se i øvrigt oplysninger om deltagelse og mestre på NOU`s hjemmeside, som vil blive opdateret når lejlighed byder sig inden jul.

 2. Økonomi

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning fra flere arrangementer. Der forventes et tilfredsstillende regnskabsresultat både for NOU-arrangementerne, men også for EMIT-regnskabet, som begunstiges af udleje til flere store løb.

 Vi har i årets løb investeret i et stort fremkaldeur, som har været i brug ved flere stævner. Der er nu lavet en sikker transportkasse hertil, og der medfølger akkumulator, ledninger og ophængsstativ. Indtil videre har vi fastsat lejebeløbet til 250 kr. pr. stævnedag.

 3. Vandrepokaler mv

TRRI har i 2004 skænket nye vandrepokaler til lederpris og til banelæggerpris.

Alle øvrige pokaler vil inden for en overskuelig tid også være graveret over alt.

 Vi opfordrer derfor igen klubber, sponsorer eller enkeltpersoner til at overveje, om ikke det var en god idè i en god sags tjeneste at donere nye pokaler til samlingen.

 De gamle pokaler beholder vi naturligvis stadig i NOU-regi. De uddeles sammen med de nye, så modtagerne kan se, hvilke korifæer, som har vundet før dem.

 4. Terminslister

År 2007 håber vi på er helt på plads. Vi mangler vist kun at få oplyst og bekræftet et par enkelte skovområder.

År 2008 er OK m.h.t. arrangørklubber. Der må gerne komme oplysninger frem om skovområder.

År 2009-arrangementer skal fordeles på januar-mødet.

 5. Udmærkelser

Banelæggerpris:  
Banelægger ved NJM-DAG i Svinkløv.

Claus Samsø Pedersen, Aalborg OK.

Begrundelse: Såvel fysisk som O-teknisk krævende banelægning for de svære klasser – af eksperter kaldt et DM- værdigt. Placering af start og målområde i en del af skoven, hvor mulighederne for de lette baner var tilgodeset, samt en god stævneplads med relativ kort afstand fra parkering.

 Lederpris:
Walther Rahbek, Aalborg OK.

Walther er en ildsjæl, som gennem de senere år har sat sit tydelige præg på udvikling af Aalborg OK, hvor han har været formand i 4 år. Walther udviser et engagement og nytænkning, som bl.a. har været med til at ændre organiseringen og sikre en mere bred opgavefordelingen i klubben. Derudover tager Walther et stort ansvar ved klubbens større arrangementer, men han er samtidig også altid parat til at tage en ekstra tjans, hvis et træningsløb eller andet pludselig mangler bemanding.

 6.  Eventuelt

Repræsentation til Friluftsrådet sker fremover via de enkelte kredsbestyrelser. Et krav for klubrepræsentanterne er, at de er bosiddende i en af kommunerne i kredsen. Det vil derfor være op til de enkelte klubber, at forsøge at sikre en dækkende bemanding til disse fora.

 7. Repræsentantskabsmøde år 2007

Er på mødet i 2006 fastsat til den 3. mandag i januar.

D.v.s. mandag den 15. januar 2007, kl. 19.30 i Aalborg OK`s klubhus.

 Ole Nielsen (24.11.2006)

    

 

Referat fra FU-møde hos Ole den 16. oktober 2005

 1. Afholdte arrangementer

Alle arrangementer blev gennemført i år 2005. Klub-nat arrangementet var der ingen klubber, som turde binde an med, så det gennemførte NOU`s forretningsudvalg uden nævneværdige problemer med god hjælp af politietaten. Fremover overlader vi gerne dette arrangement til de klubber, som mener at have de nødvendige ressourcer hertil.

 Deltagelsen har for dagløbene indtil nu ligget lidt under normalt niveau. Især ser vi gerne flere deltage i NJM-dag. Der udskrives mange klasser, og det plejer at være et rigtigt godt stævne. Nordvest OK har i de senere år afholdt flere af disse, og de byder altid på udmærkede baner og terræner derovre. Deltagelsen i natløbene har ligget på det normale niveau, og de har alle været begunstiget af det fine efterårsvejr. 

Kvalitetsmæssigt har vi kun grund til at rose klubberne, dels fordi man på trods af vanskelige vilkår efter stormen i januar har formået at få nyrevideret et antal kort, og dels fordi man på andre kort har været gode til at tage højde for vindfælder ved banelægningen.

 Se i øvrigt oplysninger om deltagelse og mestre på NOU`s hjemmeside, som opdateres efter sæsonens sidste NOU-løb.

 2. Økonomi

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der mangler afregning fra flere arrangementer. Der forventes dog et tilfredsstillende regnskabsresultat både for NOU-arrangementerne, men især for EMIT-regnskabet.

 Vi har, som det blev besluttet på repræsentantskabsmødet i januar og på det ekstraordinære EMIT-møde i den 30. maj 2005, investeret i ekstra udstyr. Udlejningen af udstyr er gået over al forventning både til NOU-Klubber og klubber uden for området. Søren Theilgaard udfører et rigtig godt arbejde med administration heraf. Det har ikke altid været problemfrit, men efter mødet den 30. maj 2005 forlyder det, at de aftalte ordninger i det store hele fungerer meget fornuftigt. 

Af hensyn til, at Sinne kan nå at få lavet et rigtigt regnskab, og også kan nå at få julekagerne bagt og julegaverne købt, så skal vi også i år opfordre kraftigt til, at der bliver afregnet for alle arrangementer senest 1. december 2005 !

  

3. Præmier, diplomer og vandrepokaler mv

TRRI har i 2004 skænket nye vandrepokaler til lederpris og til banelæggerpris.

Alle øvrige pokaler vil inden for en overskuelig tid også være graveret over alt.

 Vi opfordrer derfor klubber, sponsorer eller enkeltpersoner til at overveje, om ikke det var en god idè i en god sags tjeneste at donere nye pokaler til samlingen. De gamle pokaler beholder vi naturligvis stadig i NOU-regi. De uddeles sammen med de nye, så modtagerne kan se, hvilke korifæer, som har vundet før dem.

 Vi har så en lidt kedelig statistik med, at folk og klubber glemmer at aflevere vandrepokaler til os for ny indgravering, selv om vi endda har ydet den service at udsende en påmindelse herom ca. 1. oktober. Det er ret vigtigt, at vi får pokalerne, så gravøren også får rimelige arbejdsvilkår.De pokaler, som ikke var afleverede til NOU ved NJM-dag er følgende: 

D 13-14

Mie Møller

Aalborg OK

H 13-14

Kristoffer Sloth

Aalborg OK

H 15-16

Jonas Munthe

MariagerFjord OK

Banelæggerprisen(mgl.  gl. pokal)

Søren Munthe og Morten Thomassen

MariagerFjord OK

 

 

 

Elgtyr for bedste ungdomsklub

Aalborg OK

H 21 Gevir

Palle Korsbæk
Søren Skovrider
Claus Bobach

Aalborg OK

 Vi har efterfølgende hentet de 2 sidstnævnte i Aalborg OK`s klubhus. De resterende, som skal graveres i 2005, skal snarest afleveres til graveringen.

 4. Terminslister

År 2006 håber vi på er helt på plads. Vi mangler vist kun at få oplyst og bekræftet et par enkelte skovområder.

År 2007 er OK m.h.t. arrangørklubber. Der må gerne komme oplysninger frem om skovområder.

År 2008-arrangementer skal fordeles på januar-mødet.

 5. Udmærkelser

Banelæggerpris:  
Banelægger ved PÅSKELØB 1. ETAPE i Kollerup.

Jan Møller, Aalborg OK.

Begrundelse: Et stort flot arrangement med mange gode, reelle baner.

 Lederpris:
Pia Heilskov Mogensen, St. Binderup OK.

Pia er og har altid været med, når St. Binderup OK viser flaget. Ikke kun som dygtig løber, men også i bestyrelsesarbejdet, som funktionsleder på alle niveauer ved store og små stævner, til træningsløb, ungdomsarbejde mv. – Og selv om det ikke har talt med i vores udmåling til prisen, så skal det lige nævnes, at Pia også personligt har sikret, at ungdomsafdelingen er blevet fornyet af løbere med de rette gener.

 6.  Eventuelt

På repræsentantskabsmødet i januar blev der fastsat en enhedspris for printede kort på 10 kr. Det var klubbernes beslutning, da man er enige om, at de enkelte klubber hverken direkte eller indirekte skal tjene penge på NOU-arrangementerne.

Vi er imidlertid blevet opmærksomme på, at Politiets IF ikke har kunnet holde denne kortpris for deres natløb, idet man har været nødt til at købe både kortfil og trykning ved 2 andre klubber. Det er vores opfattelse, at disse klubber ikke, i henhold til det, der er aftalt på repræsentantskabsmødet, samlet må afkræve mere end de 10 kr. pr. kort.

 Kortpriserne kan igen tages op på næste repræsentantskabsmøde i januar 2006.

  

7. Repræsentantskabsmøde år 2006

Er på mødet i 2005 fastsat til den 3. mandag i januar.

D.v.s. mandag den 16. januar 2005, kl. 19.30 i Aalborg OK`s klubhus.

 Ole Nielsen (17.10.2005)

 

 

Referat fra FU-møde hos Jes den 24. oktober 2004

1. Afholdte arrangementer

Alle arrangementer blev gennemført i år 2004. Deltagelse set under èt vurderes at ligge på et normalt niveau. Ingen særlige bemærkninger til kvaliteten i øvrigt, som i det store hele har været meget tilfredsstillende.

 2. Økonomi

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der fortsat mangler afregning fra flere arrangementer. Der er vist endda stadig et hængeparti fra et enkelt arrangement i 2003 !  Enkelte klubber glemmer stadig, at udgifter til forplejning ikke skal i regnskabet til NOU. Det blev drøftet på mødet, om arrangørerne evt. burde have et ens eller ensartet beløb til dækning af bl.a. sådanne udgifter, men da vilkårene er ens for klubberne og midlerne i Nou går til fælles bedste, enedes vi om at parkere spørgsmålet.

 Af hensyn til, at Sinne kan nå at få lavet et rigtigt regnskab, og også kan nå at få julekagerne bagt og julegaverne købt, så skal vi opfordre kraftigt til, at der er afregnet for alle arrangementer senest 1. december 2004 ! Det må kunne lade sig gøre.

 3. Præmier, diplomer og pokaler

Intet møde uden snak om præmier. De gule T-shirts, som nogen hader og andre elsker, er nu alle udleverede. Vi har ikke hørt kritik af præmier i øvrigt.

Til mødet i januar vil FU foreslå, at der uddeles en præmie til alle begyndere.

4. Terminslister

År 2005 håbede vi på var helt på plads. -  Men Hadsund OK har desværre meddelt, at de ikke har mandskab til at kunne påtage sig ”NJM-nat 2” den 14. september 2005. Er der en klub, som er frisk til at påtage sig opgaven !

 År 2006 er næsten OK m.h.t. arrangørklubber, men også her har Hadsund OK måttet melde fra til NJM-2. Derfor skal vi også der have en ny arrangør ! 

År 2007-arrangementer skal fordeles på januar-mødet.

 5. Udmærkelser

Banelæggerpris:  
Banelægger ved MIDGÅRDSORMEN i Kollerup.

Søren Munthe og Morten Thomassen, Mariager OK.

Begrundelse: Et stort arrangement med mange gode baner, som flere har anbefalet til prisen.

 Lederpris:
Vivi Arildsen, OK Vendelboerne.

Vivi udfører et stort arbejde for klubben i bred forstand. Hun har endvidere været klubbens kasserer i en årrække, - og så tager hun sig også godt af Peter.

 6.  Fælles EMIT-udstyr i NOU-regi

Vi har nu anskaffet det udstyr, som vi har haft økonomiske midler til. Det omfatter, efter opgørelse fra Kirsten Bobach, som har taget sig af et omfattende indkøb både til NOU og til flere klubber, følgende NOU ejet udstyr:

8 stk. startenheder med diode

100 postenheder med stativer  uden diode

    2 postenheder nr.  100  med stativer

    1 stk. aflæserenhed med kabel

    1 stk. minitimerecorder komplet            

  43 stk. brugte brikker 

  57 stk. nye brikker   

Postenhederne er udlånt til Rold OK, St. Binderup OK og Mariager OK. Resten af udstyret opbevares i NORD-depotet, og udlånes/ - lejes i.h.t. de af NOU fastsatte takster af Søren Theilgaard. 

NOU`s Emitkonto udviser ca. 8.000 kr. efter Sinnes seneste opgørelse. Der mangler dog en del indbetalinger, især for leje af brikker specielt til efterårets arrangementer. Vi opfordrer til, at de sidste indbetalinger sker senest 1. december 2004 ! 

Ud over at takke vore sponsorer og de, som i startfasen har ydet en stor indsats med at skaffe midler til dette udstyr, vil vi benytte lejligheden til at rette en varm tak til Kirsten Bobach for at have taget slæbet med forhandlinger og koordinering af indkøb hos Møller Sport. Endvidere skal Søren Theilgaard have stor tak for at have påtaget sig den løbende administration. Endelig takkes Mariager OK for at have forsynet alle poststativerne med gode reflekser forud for natløbene. 

7. Repræsentantskabsmøde år 2005

Er på mødet i 2004 fastsat til den 3. mandag i januar.

D.v.s. mandag den 17. januar 2005, kl. 19.30 i Aalborg OK`s klubhus.

 Ole Nielsen (1.11.2004) 

Referat fra FU-møde hos Jes den 24. oktober 2003

 1. Afholdte arrangementer

Alle arrangementer blev gennemført i år 2003. Deltagelse generelt en smule lavere end de seneste år før NJM-dag og KLUB-dag. Ingen særlige bemærkninger til kvaliteten i øvrigt, som i det store hele har været tilfredstillende.

 2. Økonomi

Årets resultat kan ikke opgøres endnu, da der fortsat mangler afregning fra de fleste arrangementer. Positivt, at et arrangement som NJM-Lang hænger økonomisk sammen i år.

 3. Præmier, diplomer og pokaler

Præmier er i henhold til beslutning på repræsentantskabsmødet afskaffet i år, bortset fra ungdomsklasserne. I stedet skal uddeles diplomer. Da vi har hørt forskellige tilkendegivelser fra løbere ved de afholdte stævner, vil vi meget gerne, at klubberne til næste repræsentantskabsmøde overvejer, om denne ordning skal fortsætte.

Pladsen til gravering på flere af vore vandrepokaler er ved at være opbrugt. Vi vil gerne, at pokalerne fortsat er i cirkulation. Det er jo historie, som fremgår af dem. De fleste daterer sig helt tilbage fra 1960èrne og 1970èrne.

Derfor er vores forslag, at der laves nogle fine opsatser til dem, hvor yderligere graverede plader kan sættes på. Vi vil gerne, om der er nogen eller nogen kender nogle, som er meget ferme til at udføre et sådant job med opsatser.

 

4. Terminslister

År 2004 forventer vi er helt på plads - enkelte datoændringer og ændringer i løbsområder kan muligvis dukke op i den endelige terminsliste.

 År 2005 er OK m.h.t. arrangørklubber, og til dels også med hensyn til terræner.

 År 2006-arrangementer skal fordeles på januar-mødet.

 

 5. Udmærkelser

Banelæggerpris:  
Banelægger ved NJM-STAFET i Ålbæk plantage
Kjeld Arildsen og Ole F. Thomsen, OK Vendelboerne.

Begrundelse: God stafet-banelægning, som en hel del har anbefalet til prisen.

 Lederpris:
Susanne og Jørgen Jensen, Skagen OK.
Susanne og Jørgen udfører et stort arbejde for at bevare en orienteringsklub øverst på Jyllands spids. – Det er vores opfattelse, at det har været et arbejde meget ”op ad bakke” for Susanne og Jørgen. Dette arbejde vil vi gerne påskønne, og vi håber, at årets lederpris vil medvirke til at give opmuntring til at fortsætte arbejdet i Danmarks nordligste O-klub.

 

6.  Fælles EMIT-udstyr i NOU-regi

Der ligger nu tilsagn om ca. 100.000 kr. til indkøb af et fælles EMIT-tidtagningsudstyr

 Jf. referat af møde de 27. august 2003, vil der blive indkaldt til et nyt møde med klubrepræsentanterne enten den 17. november 2003 eller den 24. november 2003.

Da ingen af klubberne har reageret på disse forslag til mødedato, må vi gå ud fra, at alle kan begge dage.

Der skal træffes beslutning om iværksættelse af indkøb og pasning/vedligehold af udstyret. Vi skal nødig risikere, at tilsagnene bortfalder.  

 

7. Repræsentantskabsmøde år 2004

Foreslås som sædvanligt til 2. mandag i januar.

D.v.s. mandag den 12. januar 2004, kl. 19.30 i Aalborg OK`s klubhus.

   

Ole Nielsen (2.11.2003)