NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

 

 

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 12. JANUAR 2004:

 

Deltagelse af ca.20 personer fra Nordvest OK, Vendelboerne OK, Aalborg OK, TRRI, Aalborg Politis O-afd., Rold Skov OK, St. Binderup OK, Mariager OK, Hadsund OK og NOU-forretningsudvalg.

Mødet afholdt i Aalborg OK`s klubhus.

 

Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretninger fra NOU-formand, Friluftsråd m.fl.

3.      Regnskab 2003.

4.      Startafgifter/kursusgebyr og -transportgodtgørelse 2004.

5.      Valg til FU og Friluftsråd (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2004.

8.      Terminsliste år 2005.

9.      Terminsliste år 2006.

10.  C-kursus / begynderarbejde m.v. 1/4-2004 til 31/3-2005.

11.  Aktuel orientering om EMIT-status

12.  Eventuelt.

 

ad 1) Dagsorden

NOU`s formand bød velkommen, og Lars Bjørn valgtes til dirigent med applaus.

 

ad 2) Beretninger:

De udsendte skriftlige beretninger blev kort drøftet.

Jes oplyste, at han også havde indvilget i, at være DOF`s kontaktperson til et amtsmiljøudvalg under DIF.

Der blev bl.a. givet udtryk for, at de ekstra præmier til ungdomsløbere var blevet godt modtaget – modsat diplomerne til de voksne.

Der var også opfordringer til, at give påskønnelser til korttegnerne.

Beretningerne godkendt.

 

ad 3) Regnskab:

Regnskabet viste et kasseoverskud på ca. 5.000 kr. Der mangler dog heri flere indbetalinger - fra bl.a. et natløb og klubmesterskab dag. Resultatet er derfor bedre endnu. Der blev givet tilsagn om, at disse beløb snarest indbetales. Det meste af NOU`s kassebeholdning forventes sammen med sponsorbidrag anvendt til indkøb af EMIT-udstyr i begyndelsen af 2004.

Det blev aftalt, at vi fører til referat: at NOU-arrangementer fortsat er på ”low-budget”. Det indebærer bl.a., at fortæringsudgifter afholdes af klubberne, f.eks. af kioskindtægterne, som også er NOU uvedkommende.

Regnskabet herefter godkendt.

 

ad 4) Startafgifter/kursusgebyr og -transport 2004.

Der forventes igen i år en omlægning af DOF`s finansiering. En genindførelse af løbsafgift anses at være sandsynlig, bl.a. fordi kortadministation og kortsalg decentraliseres.

Vi besluttede derfor en generel forhøjelse af NOU`s startafgifter med 5 kr.

 

Løbs-arangementer 2004:   

·        Startafgifter, grundtakst: 50 kr. fra 21 år. 40 kr indtil 20 år.

·        Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik: 10 kr.

·        Transportudgifter til løbsarrangører refunderes med 1 kr. pr. Km.

·        Opkrævning af startafgifter er lagt ud til arrangørklubben

·        Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt en regnskabsopstilling, opgørelser og bilag.

 

Ungdoms- og begynderarbejde:

Da tilskuddet fra DIF/Nordjyllands Amt er ophørt er der ikke længere grund til, at NOU er økonomisk involveret i disse arrangementer.

Dog kan NOU altid være behjælpelig med evt. lokaletilskud fra Nordjyllands Amt, hvis et arrangement udbydes i NOU-regi. Det er dog begrænset, hvor meget tilskud vi kan forvente, idet Nordjyllands Amt kun giver tilskud i forhold til alle klubbers antal løbere under 25 år.

 

ad 5) Valg

FU:

Forretningsudvalget (navne og adresser i brevhovedet) blev genvalgt.

Som suppleant blev Leif Damborg – ikke til stede men uden modkandidat - genvalgt.

Friluftsråd:

Karl Johan Clemmensen, Smedevej 2, 9520 Skørping.

Der blev ikke fundet nogen suppleant, men det blev aftalt, at klubberne forhører sig, og at formændene indsender navne på villige kandidater til NOU`s sekretær.

Revisor:

Karl ”Ægir” Jensen har lovet  at tage endnu en sæson.

 

 

ad 6) Indkomne forslag

Forretningsudvalget ønsker, jf. referat fra 24/10-2003 at repræsentantskabet behandler følgende:

 

Præmier, diplomer og pokaler

Præmier er i henhold til beslutning på repræsentantskabsmødet afskaffet i år, bortset fra ungdomsklasserne. I stedet skal uddeles diplomer. Da vi har hørt forskellige tilkendegivelser fra løbere ved de afholdte stævner, vil vi meget gerne, at klubberne til næste repræsentantskabsmøde overvejer, om denne ordning skal fortsætte.

 

Pladsen til gravering på flere af vore vandrepokaler er ved at være opbrugt. Vi vil gerne, at pokalerne fortsat er i cirkulation. Det er jo historie, som fremgår af dem. De fleste daterer sig helt tilbage fra 1960èrne og 1970èrne.

Derfor er vores forslag, at der laves nogle fine opsatser til dem, hvor yderligere graverede plader kan sættes på. Vi vil gerne, om der er nogen eller nogen kender nogle, som er meget ferme til at udføre et sådant job med opsatser.

 

Vedtaget efter en del debat:

·        Diplomer afskaffes

·        Gule vindertrøjer afskaffes. FU beslutter anledning og kriterier for uddeling af restoplaget.

·        Præmier til 3 bedste nordjyske ungdomsløbere i hver klasse bibeholdes.

·        Præmier til alle nordjyske mestre i seniorklasserne – under forudsætning af, at der deltager mindst 3 nordjyder i klassen.

·        Præmier må koste ca. 40 kr. pr. stk. Det blev aftalt, at det gerne måtte være et stentøjsprodukt uden angivelse af årstal, men fx med navn/logo påsat.

·        Aftalt, at Jes og Jens Chr. Dalgaard prøver at finde leverandør af et stentøjsprodukt.

·        Trænregimentet tilbyder at sponsere et par nye pokaler til leder- og banelæggerpris. FU bemyndiges til indkøb. Både ny og gammel pokal vil så fremover blive uddelt.

 

Banelængder til NJM-Stafet:

Skovkarlene har fremsendt forslag til ændring af banelængder for klasse D15-18 og D40, som fremover alle skal løbe 4 km svær.

Repræsentantskabet var enige heri.

 

 

ad 7) Terminsliste år 2004

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

7.5.2004

NJM-Lang

Aalborg OK

Rold Vælderskov /Rebild

20.5.2004

NJM-Stafet

Skovkarlene

Tranum Klitplantage

1.9.2004

NJM-Nat 1

Skagen OK /Vendelboerne

Ålbæk Plantage

8.9.2004

NJM-Nat 2

Rold Skov OK

Rold Vælderskov

15.9.2004

NJM-Nat 3

Mariager OK

Uhrehøj, Myrhøj

22.9.2004

KLUB-Nat

Hadsund OK

Linddale

24.10.2004

NJM- Dag

Nordvest OK

Tvorup Øst

7.11.2004

KLUB-Dag

Aalborg Politi O-afd.

Kollerup Klitplantage

 

Alt er på plads til 2004.

Klub-dag bliver endvidere et særligt DM-Lang arrangement for døve. Der er en aftale, som Nou`s sekretær har indgået med Kim Rud, Kolding OK. Der forventes 15-20 deltagere.

Egon Sloth bliver kontaktperson til Kim Rud.

 

Vi er endvidere blevet spurgt om at arrangere et tilsvarende DM-kort for døve lørdag den 6. november 2004 – evt. koblet op på et træningsløb, men med Emit-brikker. Det er aftalt med Rold Skov OK, at de påtager sig opgaven.

Arne Poulsen bliver kontaktperson til Kim Rud.

 

Ole Nielsen giver besked til Kim Rud herom.

 

 

ad 8) Terminsliste år 2005

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

22.4.2005

NJM-Lang

St. Binderup OK

Rold Vælderskov

5.5.2005

NJM-Stafet

Skovkarlene

 

7.9.2005

NJM-Nat 1

Mariager OK

Hou Skov

14.9.2005

NJM-Nat 2

Hadsund OK

Vester Lounkær

21.9.2005

NJM-Nat 3

Nordvest OK

Kollerup Klitplantage

28.9.2005

KLUB-Nat

Aalborg Politi O-afd.

 

16.10.2005

NJM- Dag

Aalborg OK

 

30.10.2005

KLUB-Dag

Vendelboerne OK

 

 

For NJM-nat 3 og NJM-dag er arrangørklubberne ombyttet i forhold til tidligere. Dette kan ændre sig igen, men ovenstående anses p.t. for det mest sandsynlige.

 


 

ad 9) Terminsliste år 2006

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

.2006

NJM-Lang

Rold Skov OK

 

.2006

NJM-Stafet

Skovkarlene

 

.2006

NJM-Nat 1

Mariager OK

Hanehøj, Hadsund

.2006

NJM-Nat 2

Hadsund OK

Ravns Graner

.2006

NJM-Nat 3

Aalborg Politi O-afd.

 

.2006

KLUB-Nat

St. Binderup OK.

Skal-skoven

.2006

NJM- Dag

Nordvest OK

 

.2006

KLUB-Dag

Aalborg OK

 

 

 

 

ad 10) C-kurser/Begynderarbejde 1.4.2004 til 31.3.2005:

Da tilskuddet fra DIF/Nordjyllands Amt er ophørt, blev det besluttet, at NOU ikke længere behøver at være direkte økonomisk involveret i disse arrangementer.

 

 

ad 11) Orientering om EMIT-status

NOU`s sekretær orienterede om det hidtidige forløb, jf. også 2 tidligere udsendte referater fra møder og beslutninger henholdsvis den 27/8-2003 og 17/11-2003.

 

Nu har Kirsten Bobach truffet aftale med Møller Sport om indkøb af materiel dels til NOU og dels til Mariager, St. Binderup, Rold og Vendelboerne.

 

NOU`s indkøb omfatter indtil videre:

 

8 stk. startenheder med diode

100 postenheder  uden diode  

    2 postenheder nr.  100

    1 stk. aflæserenhed med kabel

    1 stk. minitimerecorder komplet                     

  43 stk. brugte brikker  02.28

  57 stk. nye brikker

Hertil kommer køb af poststativer hos Bobach smedeværksted

 

Levering sker ultimo februar/primo marts.

 

Vi har oprettet en særlig EMIT-konto i SparNord.

SparNord Fonden er sammen med TuborgFondet, Skovkarlene og et par kommuner også sponsor til EMIT-investeringen.

 

Det er aftalt med klubberne,

·        hvordan EMIT-udstyret fordeles mellem klubberne.

·        udlejepriser for brikker m.v.

·        at lejeindtægten ubeskåret skal indgå på NOU`s Emit-konto

·        at det altid er NOU`s EMIT-brikker, som først udlejes.

·        At EMIT fremover bruges til alle åbne løb.

 

Walther Rahbek fra Aalborg OK oplyste, at Søren Theilgaard fortsat kan yde råd og vejledning om brug af Emit.

Det blev også oplyst, at der på Kolding OK`s hjemmeside ligger en virkelig god brugervejledning til EMIT, som kan downloades.

 

ad 12) Eventuelt

·        Keld Østergaard opfordrede til øget brug af O-service.

·        Peter Arildsen opfordrede til at alle klubber møder frem til kredsmøde og Dof-repræsentantskabsmøde med henblik på fælles fodslag i aktuelle sager.

·        Walther Rahbek oplyste, at Aalborg ibrugtager et helt nyt skovområde i Drastrup til et åbent træningsløb den 7. februar 2004.

·        Jørn Blom opfordrede til, at NOU`s hjemmeside får link fra DOF´s hjemmeside.

·        Det blev aftalt, at salgspriser for O-kort (med eller uden baner) til fremmede/udenlandske klubber/løbere skal være mindst 35 kr.

·        Næste års repræsentantskabsmøde blev bestemt til den 3. mandag i januar. D.v.s. den 17. januar 2005, hvor Aalborg OK`s klubhus er reserveret til formålet.

 

Herudover almindelig tværgående O-snak og ros til forplejningen.

 

Mødet sluttede kl. ca. 22 i sædvanlig god ro og orden.

 

 

Referent

Ole Nielsen (14. januar 2004)