NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

 

 

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. JANUAR 2006:

Deltagelse af ca. 20 personer fra Nordvest OK, Vendelboerne OK, Aalborg OK, TRRI, Rold Skov OK, St. Binderup OK, Mariager Fjord OK og NOU-forretningsudvalg.

Mødet afholdt i Aalborg OK`s klubhus. Afbud fra Aalborg PI`s O-afdeling, men de havde sendt tilsagn som løbsarrangør.

 Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretninger fra NOU-formand, Friluftsråd m.fl.

3.      Regnskab 2005.

4.      Startafgifter, kortpriser og transportgodtgørelse 2006.

5.      Valg til FU og Friluftsråd (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2006.

8.      Terminsliste år 2007.

9.      Terminsliste år 2008.

10.  Eventuelt.

 ad 1) Dagsorden

NOU`s formand bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for hinanden.

Lars Bjørn valgtes til dirigent med applaus. Han kunne konstatere mødet lovligt indkaldt, og dagsordenen godkendt.

 ad 2) Beretninger:

Der var udsendt skriftlig beretning fra NOU`formand. Der var ingen særskilt beretning vedrørende Friluftsrådet for 2005. 

Jes supplerede med henvisning til sin mail om behov for tilmelding af repræsentanter til Friluftsråd for hver af de nye sammenlægningskommuner. Repræsentanterne skal være bosiddende i disse kommuner.

 Beretningen blev godkendt uden megen debat. 

ad 3) Regnskab:

NOU-regnskabet viste et kasseoverskud på knap 5.000 kr., hvilket svarede til overførsel til Emit-konto til støtte for køb af ekstra udstyr. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Arbejdskapitalen udgør ca. 18.000 kr. Der manglede dog afregning for 1 natløb, som også giver et overskud.

For EMIT-udstyret er der ført en særlig konto, dels for anskaffelser og dels for udleje af brikker og poststativer m.v. Indtægterne ved udleje har udgjort næsten 20.000 kr. Der er anskaffet udstyr for ca. 23.000 kr., og den til rådighed værende kapital efter overførsel af 5.000 kr. fra NOU udgør ca. 13.000 kr. Forløbet i 2005 vurderes som tilfredsstillende.

 Regnskaberne godkendt hver for sig.

ad 4) Startafgifter, kortpriser transport 2006.

På mødet blev følgende aftalt og godkendt:

 Løbs-arangementer 2006:   

·        Startafgifter, grundtakst: 50 kr. fra 21 år. 40 kr indtil 20 år.

·        Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik:     10 kr.

·        Enhedsprisen for et printet kort  i A4 format:            10 kr. (jf. også pkt. 6)

·        Enhedsprisen for et printet kort  i A3 format:            15 kr. (jf. også pkt. 6)

·        Transportudgifter til løbsarrangører refunderes med 1,50 kr. pr. km

·        Opkrævning af startafgifter er lagt ud til arrangørklubben.

·        Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt en regnskabsopstilling, opgørelser og bilag.

 EMIT-udlejning 2006:   

ØKONOMI:

v     Brikleje:

§         5 kr. pr. brik ved udleje til fremmede klubber.

§         NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik (dog max. de første 99 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.

v     Postenheder:

§         10 kr. pr. enhed, når udlejning sker til klubber uden for NOU-området.

§         NOU-klubbers terminslisteløb:

·        250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·        500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.

v     Investeringsbehov:

§         Skal tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Søren Theilgaard vurderer sammen med Kirsten Bobach løbende behovet.
Intet stort behov i 2006.

v     Indkøb:

§         Søren Theilgaard har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.

v     Forsikring:

§         Det var den almindelige opfattelse, at Nord-depotet er forsikret. Aalborg OK, ved Søren Flytkær, undersøger og sikrer, at det er tilfældet, og at dækningen er tilstrækkelig.

ADFÆRD:

v     Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§         Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§         Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

v     Bortkommen udstyr:

§         Søren Theilgaard kontaktes. Han bestiller nyt og fakturerer klubben for udgiften.

v     Mærkning af postenheder og stativer:

§         Per Korsbæk mærker alle stativer tydeligt med navnet: NOU.

  ad 5) Valg

FU:

Forretningsudvalget (navne og adresser i brevhovedet) blev genvalgt.

Som suppleant blev Leif Damborg – ikke til stede, men ganske uden modkandidat - genvalgt.

 Revisor:

Karl ”Ægir” Jensen har lovet  at tage endnu en sæson. 

Friluftsråd:

Ny kommunerepræsentanter til nye Kredsbestyrelser i Friluftsrådet:

 Foreløbig forventes følgende på plads til deltagelse i de første møder i 2006:

29. marts: Peter Arildsen (OK Vendelboerne), Kai Ø. Laursen (Aalborg OK).
Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev-Dronninglund, Læsø

30. marts: Bo L. Andersen (Aalborg OK), Ole Jensen (Rold Skov OK), Lars Bjørn (St.Binderup OK) og Jørn Blom (Mariager Fjord OK).
Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Mariager Fjord.

4. april: Per Korsbæk (St.Binderup OK), Jens Roelsgaard (Nordvest OK) og Henning Olesen (Nordvest OK)
Jammerbugt, Thisted, Morsø.
 

ad 6) Indkomne forslag

Indsendes til formanden - senest 1 uge før mødet.

Til behandling, jf. FU-referat af 16-10-2005

På repræsentantskabsmødet i januar blev der fastsat en enhedspris for printede kort på 10 kr. Det var klubbernes beslutning, da man er enige om, at de enkelte klubber hverken direkte eller indirekte skal tjene penge på NOU-arrangementerne.

 

Vi er imidlertid blevet opmærksomme på, at Politiets IF ikke har kunnet holde denne kortpris for deres natløb, idet man har været nødt til at købe både kortfil og trykning ved 2 andre klubber. Det er vores opfattelse, at disse klubber ikke, i henhold til det, der er aftalt på repræsentantskabsmødet, samlet må afkræve mere end de 10 kr. pr. kort. Kortpriserne kan igen tages op på næste repræsentantskabsmøde i januar 2006.

 VEDTAGELSE:

Efter en længere drøftelse om udgifter ved kortfremstilling og mangfoldiggørelse kom forsamlingen frem til, at følgende er fuldt ud dækker alle omkostninger:

Enhedsprisen for et printet kort  i A4 format:  10 kr.

Enhedsprisen for et printet kort  i A3 format:  15 kr.

 Det er aftalt, at den klub, som har kortfilen, også kan levere til disse priser. En arrangørklub, som ikke selv har kortfil og printer, bør derfor aftale hele leverancen med ejeren af kortfilen.

 Forslag til klasser og banelængder til NJM-stafet ( fra fam. Bobach, AOK)

Efter nogen debat blev følgende VEDTAGET:

Dameklasser:

D 15-18                               3  -  3  -  3  km.                       Svær

D 19-39                               4  -  3  -  4  km                      Svær

D  40                                   3  -  3  -  3  km                      Svær

 Herreklasser:

H  15-18                              5  -  4  -  5  km                      Svær

H  19 -39                             6,5  -  5  -  6,5 km                      Svær

H  40                                   5  -  4  -  5  km                      Svær

 Kombiklasser:

H/D -12                               2  -  2  -  2  km                      Begynder – let - begynder

H/D max. 43                        3  -  2  -  3  km                      Mellemsvær – begynder – mellemsvær

H55/D35                             4  -  3  -  4  km                      Svær

H65/D50                             3  -  3  -  3                      km                      Svær

FRI                                      3  -  2  -  3  km                      Mellemsvær – let - mellemsvær

 Ingen ”Farsta” på lette og begynderbaner.

I H/D klasserne er kun alderen en begrænsning, ingen andre bindinger. Dette for at gøre holdsætningen lettere.

H/D 90 er afskaffet.

Forslag til baneændring og klassefordeling NJM-Dag (Nordvest OK)

Grundet dalende antal deltagere i NJM-dag, med få eller slet ingen løbere på nogle af banerne

foreslås visse ændringer. Med denne fordeling ændres der ikke ved point beregnings system ved NJM-dag.

 følgende VEDTAGET:

Banen ” Fri 1:   8 km. mellemsvær” udgår ingen løbere i hverken 2004 eller 2005. 

Det er op til arrangørklubben at beslutte:

v     om der skal være eftertilmelding

v     om der skal være tilbud om åbne baner

Det skal fremgå af indbydelsen, hvilke tilbud der er, eller ikke er.                   

                                       


Ny bane og klassefordeling NJM-dag, herefter

 

Svær

Mellemsvær

Let

Begynder

Bane 6: 4 km

H60, H65, H70, D50, D55, D60

Bane 8: 4 km

 

D13-14, Fri 2

Bane 9: 3 km

 

H12, D12

Bane 10: 3 km

Begynder – 14

Begynder 15

Bane 5: 5 km

D15-16, H55, D45,

 Fri 1

Bane 7: 5 km

 

H13-14,

 

 

Bane 4: 6 km:

H15-16, H50, D35, D17-20

 

 

 

Bane 3: 7 km

H45

 

 

 

Bane 2: 8 km

H17-20, H35, H40, D21

 

 

 

Bane 1: 12 km

H21

 

 

 

ad 7) Terminsliste år 2006 (iflg. Dof)

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

12.5.2006

NJM-Lang

Rold Skov OK

Rold Vælderskov

25.5.2006

NJM-Stafet

Skovkarlene

Hobro Østerskov

6.9.2006

NJM-Nat 1

Mariager Fjord OK

Vester Lounkær

13.9.2006

NJM-Nat 2

OK Vendelboerne

Lilleheden

20.9.2006

NJM-Nat 3

Aalborg Politi O-afd.

Rold Nørreskov

27.9.2006

KLUB-Nat

St. Binderup OK.

Skal-skoven

29.10.2006

NJM- Dag

Aalborg OK

Svinkløv Klitplantage

12.11.2006

KLUB-Dag

Aalborg OK

Lundby Bakker

 

ad 8) Terminsliste år 2007

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

4.5.2007

NJM-Lang

Nordvest OK

Stenbjerg Klitplantage

17.5.2007

NJM-Stafet

Skovkarlene

 

5.9.2007

NJM-Nat 1

Mariager Fjord OK

Alstrup Krat

12.9.2007

NJM-Nat 2

Aalborg Politi O-afd

 

19.9.2007

NJM-Nat 3

Aalborg OK

Blokhus/Krylle Klit

26.9.2007

KLUB-Nat

St. Binderup OK.

Vegger

.2007

NJM- Dag

OK Vendelboerne

 

11.11.2007

KLUB-Dag

Rold Skov OK

Rold Nørreskov

  

ad 9) Terminsliste år 2008

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

.2008

NJM-Lang

Rold Skov OK

 

.2008

NJM-Stafet

Skovkarle / Mariager Fj.

Linddale

.2008

NJM-Nat 1

Mariager Fjord OK

 

.2008

NJM-Nat 2

OK Vendelboerne

 

.2008

NJM-Nat 3

Aalborg Politi O-afd.

 

.2008

KLUB-Nat

St. Binderup OK

 

.2008

NJM- Dag

Nordvest OK

 

.2008

KLUB-Dag

Aalborg OK

 

 

ad 10) Eventuelt

Peter Arildsen efterlyser flere deltagere til KLUB-DAG, som for NOU-klubberne gerne skulle være den hyggelige samlede afslutning på året. 

Der var lidt debat om priser for kort til udenlandske løbere affødt af eksempel på, at en dansk klub angiveligt havde været stråmand og købt billige kort til nogle udlændinge. Peter Arildsen oplyste, at 35 kr. pr. kort var en kredsbeslutning, som man bør fastholde. Så kan man i tvivlstilfælde spørge køberklubben om kortene er til eget brug.

 Jes oplyste, at TRRI i 2007 arrangerer Europamesterskab i O-løb for firmahold i sidste uge af juni. Så hvis der kan dannes sådanne, ligger der en oplevelse der.

 Afslutning

Formand Jes takkede til højre og venstre for aftenens gode forløb. Mødet sluttede kl. ca. 22.15.

 referent

Ole Nielsen

 Referatet udsendt den 25. januar 2006