NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

 Startafgifter/kursusgebyr og -transport.

 På mødet i januar 2018 blev følgende godkendt:

 ad 4) Startafgifter, 2018. 

KLUBBERNE SKAL AFLEVERE TIL NOU`S KASSE:

2017

Forslag 2018

 

Startafgifter, der er indbetalt til arrangørklubben

80 kr. fra 21 år.

50 kr. indtil 20 år

Uændret
Uændret

Tillægsgebyr for løbere uden egen EMIT-brik

15 kr.

Uændret

 VEDTAGET.

 ad 5) Godtgørelse for omkostninger, 2018. 

KLUBBERNE FÅR REFUSION FRA NOU`S KASSE:

2017

Forslag 2018

Løbsafgift til DOF (fast takst pr. løber, som DOF har besluttet)

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Leje af EMIT-udstyr mv.

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Leje af toiletvogn

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Kørsel for evt. at hente/bringe Toiletvogn

1,93 kr./km

1,94 kr./km

Kørsel for evt. materiel i Norddepot til klubadresse (max 2 ture)

1,93 kr./km

1,94 kr./km

Grundbeløb fra NOU til klubben for hvert gennemført løbsarrangement

1.000 kr.

2.000 kr.

Km-Standardsats for kørsel udover de første 20 km fra klubadresse til stævneplads. Dækker al kørsel for BL, BK, SL, SK.

Antallet af km mellem 0-20 er dækket af grundbeløbet.

32 kr.

(Km for 1 vej)

32 kr.

(Km for 1 vej)

Refusion af kortudgift: Opgøres med en sats pr. løber, som er talt med i afregningen til DOF. Taksten fastsat, så der er rigelig dækning også til kort, som ikke udleveres til løberne.

20 kr. for NJ-Lang
18 kr. for NJ-Dag
15 kr. øvrige løb

25 kr. for NJ-Lang
20 kr. for de øvrige løb

Herudover kan klubberne afregne følgende med NOU`s kasserer:

Ekstraordinær post - Kun efter særlig aftale med NOU`s-formand/FU. En indtægt kan fx forekomme, hvis en klub - af forskellige årsager - ikke ønsker at beholde et overskud.

Faktisk udgift el. indtægt

Faktisk udgift el. indtægt

FU-administration:

Dokumenterede udgifter

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Transportudgift til FU-møderne

1,93 kr./km

1,94 kr./km

 Til brug for afregning af indtægter og udgifter er udarbejdet et XLS-ark, som NOU`sekretær har sendt ud til klubberne.

EMIT-udlejning 2018 (uændret fra tidligere år):   

ØKONOMI:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.

 

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.

 

v  Stort Fremkaldeur:

o   Det store fremkaldeur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve ”markedspris”.)

 

v  Emit-Startur:

o   Emit-startur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 100 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 100 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve en ”markedspris”.)

 

v  Højtaler-anlæg:

o   Højtaleranlægget er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt.

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit.

 

 

  

v  Investeringsbehov:

·         Skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Egon Sloth vurderer løbende behovet. (Egon har generelt tilladelse til at foretage udskiftninger)

 

v  Indkøb:

§  Egon Sloth har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret af Aalborg OK. AOK`s bestyrelse sikrer, at forsikringsdækningen altid er opdateret.

VEDTAGET.

 

ad 7) Adfærd, 2018. – for reservation, afhentning og anvendelse af udstyr

 v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  Det INDSKÆRPES, at de enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september)

§  Hvis man vil køre helt ind til depotet, skal bommen lukkes op med nøglen, der hænger i Norddepotet. Husk at lukke/låse bommen igen, når I kører ud!

v  O-skærme tilhørende Nordkredsen:

§  Kai Ø. Laursen opbevarer og vedligeholder skærmene. Kai bør kontaktes af arrangør for aftale min. 14 dage før løbsarrangementet.

§  Telefon: 3095 2981 el. 9884 2090. Mail: kaiolaursen38@gmail.com

 

v  Kontakt om aftale om udstyr i øvrigt, herunder bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Egon Sloth: Telefon: 7258 1201. Mail: egon.sloth@gmail.com

§  Lav aftale min. 14 dage før løbsarrangement.

§  Egon bestiller nyt og fakturerer klubben, hvis den er ansvarlig for bortkomst mv.

 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Alle stativer og brikker skal være tydeligt mærket med navnet: NOU.

 

v  Talent-centret (TC-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TC-Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TC-Nord skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne.

 VEDTAGET