NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

 

 Startafgifter/kursusgebyr og -transport.

 På mødet i januar 2017 blev følgende godkendt:

Følgende blev godkendt:

 

 

Løb i 2017:

Startafgift, der er lagt ud til arrangørklubben

80 kr. fra 21 år. 50 kr. indtil 20 år

Tillægsgebyr for løbere uden egen EMIT-brik

15 kr.

Kørsel for BL, BK, SL, SK udmålt fra klubadresse til SP.

Kørsel for ledere og hjælpere på stævnedagen kan ikke medregnes. Antallet af km mellem 0-20 er dækket af et grundbeløb

Standardtakst på 32 kr. pr. km *) den ene vej, udover en afstand på mere end 20 km

Kørsel for evt. at hente/bringe Toiletvogn

Statens takst 1,93 kr. i 2017

Kørsel for evt. at hente/bringe materiel fra Norddepot (max 2 ture i alt)

Statens takst 1,93 kr. i 2017

Grundbeløb fra NOU til klubben for hvert gennemført løbsarrangement

1.000 kr.

Refusion af kortudgift: Opgøres med en sats pr. løber, som tæller med i afregningen til DOF.

Det forudsættes, at klubberne fortsat har fokus på høj kortkvalitet. Herunder målestok 1:7500 for +50 år, hvis muligt.

20 kr. for NJ-Lang
18 kr. for NJ-Dag
15 kr. øvrige arrangementer

Herudover kan klubberne afregne følgende med NOU`s kasserer:

 

Løbsafgift til DOF (fast takst pr. løber, som DOF har besluttet)

Faktisk udgift (uændret)

Leje af EMIT-udstyr mv.

Faktisk udgift (uændret)

Leje af toiletvogn

Faktisk udgift (uændret)

Ekstraordinær post -Kun efter særlig aftale med NOU`s-formand/FU. En indtægt kan fx forekomme i tilfælde af, at en klub - af forskellige årsager - ikke ønsker at beholde det fulde overskud fra et arrangement.

Faktisk udgift el. indtægt

 

FU-administration 2017:   

·         Dokumenterede udgifter refunderes efter regning.

·         Transportudgift til FU-møder refunderes med statens laveste kilometertakst, som er 1,93 kr.

 

EMIT-udlejning 2017 (uændret fra 2016):   

ØKONOMI:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.

 

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.

 

v  Stort Fremkaldeur:

o   Det store fremkaldeur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve ”markedspris”.)

 

v  Emit-Startur:

o   Emit-startur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 100 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 100 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve en ”markedspris”.)

 

v  Højtaler-anlæg:

o   Højtaleranlægget er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt.

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit.

 

 

v  Investeringsbehov:

·         Skal tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Egon Sloth vurderer løbende behovet.
(se herom kommentarer under regnskab)

v  Indkøb:

§  Egon Sloth har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.

 

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret af Aalborg OK. Søren Flytkær sikrer, at forsikringsdækningen altid er opdateret.

 

ADFÆRD:

v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  Det INDSKÆRPES, at de enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september)

 

v  Bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Egon Sloth kontaktes.

§  Han bestiller nyt og fakturerer klubben for udgiften.

 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Alle stativer og brikker skal være tydeligt mærket med navnet: NOU.

 

v  Talent-centret (TC-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TC-Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TC-Nord skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne.