NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

               

Til
Orienteringsklubberne i
Region Nordjylland
Nordjyllands Skovkarleklub

  2016-mødet: se længere nede ad siden.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 9. JANUAR 2017:  

Deltagere:

Nordvest OK, Aalborg OK, Aalborg PI, AKIF, Mariager Fjord OK, Rold Skov OK, St. Binderup, OK Vendelboerne, Skovkarleklubben og NOU- forretningsudvalg. Mødet blev afholdt i Aalborg OK`s klubhus.

 Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretning fra NOU-formand

3.      Regnskab 2016 for NOU og for Emit-kontoen

4.      Startafgifter, kortpriser, transportgodtgørelse, EMIT-udlejning 2017.

5.      Valg til FU (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2017.

8.      Terminsliste år 2018.

9.      Terminsliste år 2019.

10.  Eventuelt.

 

ad 1) Velkomst, Valg af dirigent, Dagsorden

NOU`s formand bød velkommen, og efter præsentationsrunde valgtes Søren Flytkjær til dirigent med applaus. Han kunne konstatere mødet lovligt indkaldt, og dagsordenen hermed godkendt.

 ad 2) Beretning:

Udsendt med indkaldelsen. Jes Mose havde ikke yderligere at tilføje. Forsamlingen ytrede tilfredshed med indholdet. Nordvest OK var særlig glad for formandens ros omkring deres afvikling af NJ-lang, som blev nødvendig at afholde sammen med Klitløbet.Beretningen godkendt.

ad 3) Regnskab:

Regnskaber for NOU og for EMIT-kontoen var tidligere udarbejdet af kassereren og af sekretæren udsendt til klubberne. 

Af såvel EMIT- som NOU-konto kunne man aflæse en sund økonomi. På de 2 konti rådes pr. 31.12.2016 over henholdsvis knap 60.000 kr. og godt 50.000 kr., i alt ca. 110.00 kr. i likvide midler.Der var ikke den store spørgelyst til regnskaberne, som herefter blev godkendt. 

ad 4) Startafgifter, Transportgodtgørelse, Udleje og Adfærd 2017. 

Det meste af punktet blev udsat og behandlet under punkt 6, Indkomne Forslag, hvor der er uddybende referat. 

Det samlede regelsæt for 2017 blev herefter nedfældet således:

Løb i 2017:

Startafgift, der er lagt ud til arrangørklubben

80 kr. fra 21 år. 50 kr. indtil 20 år

Tillægsgebyr for løbere uden egen EMIT-brik

15 kr.

Kørsel for BL, BK, SL, SK udmålt fra klubadresse til SP.

Kørsel for ledere og hjælpere på stævnedagen kan ikke medregnes. Antallet af km mellem 0-20 er dækket af et grundbeløb

Standardtakst på 32 kr. pr. km *) den ene vej, udover en afstand på mere end 20 km

Kørsel for evt. at hente/bringe Toiletvogn

Statens takst 1,93 kr. i 2017

Kørsel for evt. at hente/bringe materiel fra Norddepot (max 2 ture i alt)

Statens takst 1,93 kr. i 2017

Grundbeløb fra NOU til klubben for hvert gennemført løbsarrangement

1.000 kr.

Refusion af kortudgift: Opgøres med en sats pr. løber, som tæller med i afregningen til DOF.

Det forudsættes, at klubberne fortsat har fokus på høj kortkvalitet. Herunder målestok 1:7500 for +50 år, hvis muligt.

20 kr. for NJ-Lang
18 kr. for NJ-Dag
15 kr. øvrige arrangementer

Herudover kan klubberne afregne følgende med NOU`s kasserer:

 

Løbsafgift til DOF (fast takst pr. løber, som DOF har besluttet)

Faktisk udgift (uændret)

Leje af EMIT-udstyr mv.

Faktisk udgift (uændret)

Leje af toiletvogn

Faktisk udgift (uændret)

Ekstraordinær post -Kun efter særlig aftale med NOU`s-formand/FU. En indtægt kan fx forekomme i tilfælde af, at en klub - af forskellige årsager - ikke ønsker at beholde det fulde overskud fra et arrangement.

Faktisk udgift el. indtægt

 FU-administration 2017:   

·         Dokumenterede udgifter refunderes efter regning.

·         Transportudgift til FU-møder refunderes med statens laveste kilometertakst, som er 1,93 kr. 

EMIT-udlejning 2017 (uændret fra 2016):   

ØKONOMI:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.

v  Stort Fremkaldeur:

o   Det store fremkaldeur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve ”markedspris”.) 

v  Emit-Startur:

o   Emit-startur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 100 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 100 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve en ”markedspris”.) 

v  Højtaler-anlæg:

o   Højtaleranlægget er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt.

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit. 

v  Investeringsbehov:

·         Skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Egon Sloth vurderer løbende behovet. (Egon har generelt tilladelse til at foretage udskiftninger)

v  Indkøb:

§  Egon Sloth har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg. Pt. mangler 13 funktionsdygtige brikker.

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret af Aalborg OK. Søren Flytkær sikrer, at forsikringsdækningen altid er opdateret.

ADFÆRD:

v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  Det INDSKÆRPES, at de enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september) 

v  Bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Egon Sloth kontaktes.

§  Han bestiller nyt og fakturerer klubben for udgiften.
 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Alle stativer og brikker skal være tydeligt mærket med navnet: NOU. 

v  Talent-centret (TC-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TC-Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TC-Nord skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne.

ad 5) Valg

Alle i forretningsudvalget (jf. dokumenthovedet) blev valgt.

Søren Beukel Bak, Aalborg OK, genvalgtes som suppleant.

Som revisor blev Keld Østergaard, Mariager Fjord OK, også genvalgt.

 ad 6) Indkomne forslag 

Efter vore regler skal indmeldelse af forslag og ønsker ske til NOU-formanden med en frist på senest 1 uge før mødet i januar. At der er forslag afspejler også, at der er en levende interesse for vore nordjyske aktiviteter. 

Til repræsentantskabsmødet i 2017 var modtaget skriftlige forslag, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Forslagene bestod af: 

1.      Rold Skov OK ønsker bane 1 ved NJ-Dag (H21 klassen) tilpasset længden for bane 1 ved divisionsmatcherne.
Efter NOU-vejledning må banen være 12 km. De seneste 2 år har den været ca. 11 km. Antal tilmeldte løbere har udgjort henholdsvis 18 og 14.

2.      Rold Skov OK stiller et forslag om ændret organisering af NOU-løbene.

3.      NOU`s forretningsudvalg stiller forslag om ny og forenklet administration, indeholdende økonomiske incitamenter for klubber, som afvikler Nordjyske mesterskaber og de fælles klubmesterskaber fra 2017.

Punkterne 2 og 3 indeholder elementer, som i nogen grad har samme sigte, men med en lidt forskellig tilgang. Begge forslag kan naturligvis forkastes, men det er kun muligt at vedtage det ene forslag.

 Forslag 1: Nordjysk Dag-mesterskab:

Der var en lang debat om forslaget, som af flere blev anfægtet for at være stillet mere af hensyn til banelægger og afvikling i mindre terræner end af hensyn til løbernes ønsker. I 2015 og 2016 havde kun klassen H60 en større deltagelse.

Vindertiden for 11 km i 2016 var kun 74 minutter, hvilket er relativt lavt i.f.t. øvrige mesterskaber i DK.  Derfor kom drøftelserne bl.a. ind på også at fokusere på tidsforbruget ud fra terrænets beskaffenhed og banens sværhedsgrad. En tanke om også at lave en H21AK bane blev luftet, men ikke behandlet.  

Konklusionen blev et kompromis for H21, som herefter skal have en minimumslængde på 10 km og en maksimumslængde på 12 km. Således vil der være rig mulighed for - med skyldig hensyntagen til den forventede løbstid - at fastlægge en fornuftig banelængde ved det enkelte stævne. 

Forslag 2 og 3: Administration, Afregning og økonomiske incitamenter i.f.m. afvikling af NOU-løb:

Debatten blev præget af, at forslagsstillerne argumenterede stærkt for egne forslag. Det endte med en afstemning, hvor Rold Skov OK stemte for eget forslag, mens de øvrige klubber stemte for det af NOU fremsendte forslag. Som begrundelse gav flere af klubrepræsentanterne udtryk for, at solidariteten mellem klubberne også fremover er et meget væsentligt element i det nordjyske samarbejde. 

Det vedtagne forslag indebærer bl.a.:

·         At administration og afregning mellem klubberne og NOU for løbsarrangementer gøres lettere for ALLE involverede parter. Samtidig øges gennemsigtigheden i de aflagte regnskaber. I forvejen opereres med fælles aftalte startafgifter. Dette bibeholdes, men nu indføres også standardtakster for:

ü  At gennemføre arrangementet (et grundbeløb på 1.000 kr. til klubben pr. arrangement).

ü  Kørsel, som er nødvendig for banelægger, banekontrol, stævneleder og stævnekontrol udover 20 km.

ü  Kortforbrug beregnet ud fra antal afregnede løbere til DOF.

·         At egen klubs økonomi vil få direkte gavn af de gratis tjenester, som medlemmerne ofte yder i forbindelse med de nordjyske arrangementer. De har – alt andet lige - hidtil indirekte kun begunstiget det fælles NOU-regnskab.

·         At der vil være helt selvstændige incitamenter til at holde fokus på trimning af økonomien såvel i planlægning som i afvikling af det enkelte arrangement. En begrænsning af omkostningerne vil fremover også gavne klubbernes egen kasse. Det faste grundbeløb dækker kørsel indtil 20 km samt diverse småomkostninger. Klubber, der vælger at afholde stævner i nærområdet (mindre end 20 km fra hjemstedet) kan således opnå en relativ pæn gevinst ved ordningen – forudsat at man har en god styring af omkostninger til kørsels- og kortforbrug. Endelig understøtter modellen, at klubber, som har tilbudt at afholde stævner, hvor der er risiko for lave deltagertal, alligevel kan opnå en rimelig økonomi ved at påtage sig opgaven.

·         At NOU`s kassebeholdning ikke kan fastholdes med de hidtil gældende lave startafgifter. Imidlertid var der – efter vedtagelse af dette forslag - stemning for at hæve startafgifterne for seniorer. Forhøjelserne er dog (jf. pkt. 4) sket til et niveau, som stadig ligger i den lave ende set i forhold til andre kvalitets-arrangementer. En større løbsindtægt vil med den vedtagne model komme vort fællesskab i Nordjylland til gode, hvilket i sidste ende er til gavn for de enkelte klubber.

Der sker ingen ændringer med hensyn til administration og økonomi vedrørende vores Emit-udstyr. Ordningen har hidtil fungeret godt med en lejeindtægt, dels fra egne og dels fra fremmede aktører. Det har sikret midler til både vedligehold og nyanskaffelser. 

DE NYE AFREGNINGS-REGLER SAT OP I SKEMA:

Startafgifter, herunder salg af åbne baner og udleje af Emit-brikker

Faktisk indtægt (uændret)

Grundbeløb fra NOU til klubben for hvert løbsarrangement

1.000 kr.

Løbsafgift til DOF (fast takst pr. løber, som DOF har besluttet)

Faktisk udgift (uændret)

Leje af EMIT-udstyr mv.

Faktisk udgift (uændret)

A-Kørsel: -Fra klubadresse til stævneplads. Består af en èngangs km-refusion efter en Standardtakst på 32 kr. pr. km *) den ene vej, udover en afstand mere end:

20 km fra klubben

*) A-kørsel: Standardtaksten er udarbejdet ud fra en vurdering og beregning af, at i alt 8 ture til og fra skoven må være fuldt tilstrækkelig. De ansvarlige kan også i nogen udstrækning lave samkørsel. Kørsel for ledere og hjælpere på stævnedagen kan ikke medregnes. Antallet af km mellem 0-20 er dækket af grundbeløbet, som også går til fx..eks. saft, bægre mv.

B-Kørsel: -Toiletvogn hente/bringe, samt max 2 ture til Norddepot efter statens takst

Faktisk udgift (uændret)

Leje af toiletvogn

Faktisk udgift (uændret)

Ekstraordinær post (Kun efter særlig aftale med NOU`s-formand/FU)

Faktisk udgift el. indtægt

Kortudgift, der beregnes efter det antal løbere, som indgår i afregningen til DOF:

20 kr. for NJ-Lang
18 kr. for NJ-Dag
15 kr. øvrige arrangementer

 Den praktiske indførelse af ny afregningsmodel vil ske ved, at NOU udsender et regneark til hver af klubberne. Klubkassereren/Løbsadministratoren skal blot udfylde og returnere arket til NOU`s kasserer. Det vil automatisk fremgå heraf, hvor stort et beløb der skal afregnes til eller fra NOU.  

Det vil være så enkelt, at man i flere tilfælde kan nøjes med ganske få indberetninger i de GRØNT markerede celler. Efter særlig aftale med NOU kan et par RØDLIGE celler også benyttes. Derudover vil formlerne i arket være låst. 

ad 7) Terminsliste år 2017

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

12-5.2017

Nordjysk-Lang

OK Vendelboerne

Tornby Klitplantage

25-5.2017

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Aalborg PI /Aalborg OK

 

Rold Vælderskov

20.9.2017

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Låenhus

27.9.2017

Nordjysk -Nat 2

St. Binderup OK

Uhrehøje Myrhøj

4.10.2017

Nordjysk -Nat 3

AaPI/AOK

Hammer Bakker, Syd

11.10.2017

Nordjysk -Nat 4

OK Vendelboerne

Bøgsted Plantage

29.10.2017

Nordjysk - Dag

Rold Skov OK

Rold Nørreskov

05-11.2017

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

Drastrup

 

ad 8) Terminsliste år 2018

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

27-4.2018

Nordjysk-Lang

Aalborg OK

Kollerup Klitplantage

10-5.2018

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Rold Skov OK

 

Rold Vælderskov

12-9.2018

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Alstrup Krat

19-.9.2018

Nordjysk -Nat 2

St. Binderup OK

Vesterris Plantage

26-9.2018

Nordjysk -Nat 3

Tilbuddet åbent

 

3-10.2018

Nordjysk -Nat 4

OK Vendelboerne

?

21-10.2018

Nordjysk - Dag

Nordvest OK

Tvorup Klitplantage

4-11.2018

Nordjysk KLUB-Dag

Rold Skov OK

Hesselholt Nord

 

ad 9) Terminsliste år 2019

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

17-5.2019

Nordjysk-Lang

Nordvest OK overvejer

 

30-5.2019

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
St. Binderup OK

 

11-9.2019

Nordjysk -Nat 1

OK Vendelboerne

 

18-.9.2019

Nordjysk -Nat 2

Mariager Fjord OK

 

25-9.2019

Nordjysk -Nat 3

St. Binderup OK

 

3-10.2019

Nordjysk -Nat 4

Tilbuddet åbent

 

27-10.2019

Nordjysk - Dag

OK Vendelboerne

 

10-11.2019

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

.

 ad 10) Eventuelt 

EMIT contra Sport Ident

Der blev rejst et spørgsmål fra Rold Skov OK, om der var overvejelser i gang m.h.t. et muligt skifte fra EMIT til Sport-Ident systemet. Mariager Fjord OK overvejer efter at have læst en rapport fra Sydkredsen. Link til rapporten: 

OK Vendelboerne og Aalborg OK oplyste, at EMIT der fungerer efter hensigten, og at det specielt af hensyn til afviklingen af Nordjysk 2 dages med en hovedpart af norske deltagere ikke er særligt aktuelt for dem at skifte EMIT ud.

Aftalt, at spørgsmål på et senere tidspunkt kan/bør behandles grundigt i en fælles faglig/økonomisk arbejdsgruppe og med debat i klubberne. Meld gerne løbende ind til NOU om ønsker/planer hertil. 

Arrangementer

Det kniber tilsyneladende med, at få alle løbsarrangementer besat i 2018 og 2019. Det må give anledning til overvejelser i klubbestyrelserne. Har man for mange ”jern i ilden” i forvejen? For få aktive medlemmer til opgaverne? ”Metaltræthed” i klubberne? Har vi i NOU et for højt ambitionsniveau med antallet af arrangementer i forhold til antallet af klubber? Eller…?

– Meld jeres bud ind til NOU. Så må vi tage handling på udfordringerne senest ved det næste repræsentantskabsmøde.  

Øvrigt:

Aftalt, at NOU`s sekretær sender vore terminslister til Nordkredsens formand, Claus Poulsen, claus.m.poulsen@gmail.com så snart der er noget bindende udfyldt. Helge Søgaard appellerede endvidere til, at klubberne så hurtigt som muligt foretog valg af terræner af hensyn til den samlede planlægning.  

Lidt snak på kryds og tværs, men ellers var meget vendt undervejs. Bollerne fra Jens fik ros, og kaffen holdt alle lysvågne – forhåbentlig også nok til hele hjemturen.

Det officielle møde sluttede kl. 21.40 i god ro og orden med tak til fremmødet, debatten og ordstyreren.  

Referent

Ole Nielsen

(referat udsendt 15. januar 2017)

 BILAG: NOU-løbsafregningsark for 2017 (er testet, jf. eksemplet under 2. faneblad)

Løbsafregning mellem NOU og    Dato: Terræn:
       
  Sats Antal   UDGIFT INDTÆGT
Indbetalt for Startafgifter og Brikleje          
Salg af Åbne baner og leje af brikker hertil          
Udgift afholdt til DOF-løbsafgift          
Udgift afholdt til EMIT-udstyr          
Udgift afholdt til leje af toilet          
Standardsats for kørsel fra klubadresse til SP, >20km. 32        
Faktisk afstand fra klub til Stævneplads (km 1 vej):       0,00
Kørsel for evt. at hente/bringe Toiletvogn (km i alt) 1,93     0,00  
Evt. kørsel fra Norddepot til egen Klubadresse (km i alt) 1,93     0,00  
Grundbeløb fra NOU til arrangementet:       1.000,00  
Godtgørelse for kort i.f.t. antal DOF-afregnede løbere:  18 0 Sæt X ud for løb:    
NJ- Lang: 20     0,00  
NJ- Dag: 18     0,00  
NJ- Nat: 15     0,00  
KLUB-Dag: 15     0,00  
Særlig post (aftalt med NOU)    
Summer 1.000,00 0,00
Afregning fra klubben til NOU`s bank   9280 4568985287 0,00  
jenssc@youmail.dk   Jens Christensen    
Afregning fra NOU til klubbens bank         1.000,00
         

                                                                            

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 11. JANUAR 2016:

Deltagere:

Nordvest OK, Aalborg OK, Aalborg PI, AKIF, Mariager Fjord OK, Rold Skov OK, St. Binderup OK, Skovkarleklubben og NOU- forretningsudvalg. OK Vendelboerne mødte ikke frem.

Mødet blev afholdt i Aalborg OK`s klubhus.

 Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretning fra NOU-formand

3.      Regnskab 2015 for NOU og for Emit-kontoen

4.      Startafgifter, kortpriser, transportgodtgørelse, EMIT-udlejning 2016.

5.      Valg til FU (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2016.

8.      Terminsliste år 2017.

9.      Terminsliste år 2018.

10.  Eventuelt.

 ad 1) Velkomst, Valg af dirigent, Dagsorden, samt indlæg fra TC-NORD.

NOU`s formand bød velkommen, og efter præsentationsrunde valgtes Søren Flytkær til dirigent med applaus. Han kunne konstatere mødet lovligt indkaldt, og dagsordenen godkendt.

Inden gennemgang af beretningen blev der budt velkommen til Renè Korsgard, som repræsenterer TC-NORD. Han havde anmodet om, at få lejlighed til at levere et kort indlæg til klubberne om fremtidsudsigterne for TC-NORD.

Renè oplyste, at TC-NORD træner og udvikler løbere i aldersgruppen 15-18 år, som også har ambitioner om udtagelse til udvalgte hold. Det foregår i samme geografiske område, som NOU`s. Den aktuelle udfordring er, også i fremtiden, at sikre et tilstrækkeligt antal løbere i denne kategori. Ellers er der stor risiko for, at DOF lukker ned for finansieringen. I øjeblikket er kun 5 tilknyttet mod 12 løbere i 2013. Mulighederne for fortsættelse af DOF-støtte evalueres hvert år, hvor man særligt er opmærksom på det fremtidige rekrutteringsgrundlag. – Det betyder, at der også vil være spot på potentiale i løbere i de lidt lavere aldersklasser.

Renè opfordrede derfor klubberne til, at være aktive på alle muligheder for at tiltrække flere ungdomsløbere. F.eks. indebærer den nye skolereform, at eleverne skal have mere motion med inddragelse af instruktører fra foreningslivet. Det åbner muligheder for at vi - via skole-orientering - kan tiltrække nye medlemmer.

 ad 2) Beretning:

Udsendt med indkaldelsen. Jes Mose havde ikke yderligere at tilføje, og forsamlingen ytrede tilfredshed med indholdet. 

Beretningen godkendt. 

ad 3) Regnskab:

Regnskaber for NOU og for EMIT-kontoen var medbragt af kassereren og blev uddelt. 

EMIT-kontoen udviste et likviditetsunderskud på 7.840 kr., hvor årsagen alene var, at vores postenheder, efter mange års brug, var blevet opgraderet med nye batterier. Søren Theilgaard havde foretaget udskiftningerne. Det har kostet ca. 22.000 kr., men i forhold til udskiftning med nye postenheder har NOU sparet et anseeligt beløb. Egon Sloth har i året administreret materieldepotet med udlejning af brikker, stativer, ure og lyd på en forbilledlig måde, hvilket har givet indtægter på ca. 14.000 kr. i alt. 

Vi har stadig en kapital på næsten 47.000 kr. til løbende udskiftninger af elektronisk udstyr på Emit-kontoen. Der blev udtrykt stor tilfredshed med den løbende administration, samt en stor TAK til Søren Theilgaard for udskiftningerne. 

NOU`s status udviste en kapital knap 48.000 kr. Årets drift - inklusive reguleringer – viste et overskud på 3.700 kr. Årsag til overskuddet var primært, at man ved en del arrangementer har været heldige med stævnepladser, hvor leje af toiletvogne ikke har været nødvendig.

Gennemgang af de enkelte arrangementer gav dog anledning til drøftelser. Dels med et oplæg fra revisoren og dels fra forsamlingen i øvrigt. Her blev spørgsmål bl.a. om toiletfaciliteter, nødvendig kortforbrug og fornøden kørselsbehov berørt. 

Regnskaberne blev herefter godkendt. 

ad 4) Startafgifter, Transportgodtgørelse, Udleje og Adfærd 2016.

Det hidtidige regelsæt blev godkendt videreført. Ole Jensen, Rold Skov OK, argumenterede dog for højere startafgifter. Det vandt ikke tilslutning fra nogen af de øvrige klubber. 

Det samlede regelsæt for 2016 blev herefter nedfældet således:

Løbs-arangementer 2016:   

·         Startafgifter: 60 kr. fra 21 år. 50 kr. indtil 20 år.

·         Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik:   15 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A4 format:   10 kr.

·         Enhedsprisen for et printet kort  i A3 format:   15 kr.

·         Transportudgifter til løbsarrangører ved bilkørsel refunderes med statens laveste kilometertakst. Taksten er 1,99 kr. i 2016. Det omfatter Banelægger og Banekontrol, samt Stævneleder og Stævnekontrol og kørsel til evt. afhentning og levering af udstyr i depot. Der ydes ikke godtgørelse til hjælpere på stævnedagen.
Vi henstiller, at man ikke anmelder refusion for unødig mange kørselsture !

·         Opkrævning af startafgifter er lagt ud til arrangørklubben.

·         Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt en regnskabsopstilling, opgørelser og bilag.

VI OPFORDRER KRAFTIGT KLUBBESTYRELSERNE TIL, AT DERES MEDLEMMER MOTIVERES TIL AT BAKKE OP OM DE NORDJYSKE ARRANGEMENTER.

 FU-administration 2016:   

·         Dokumenterede udgifter refunderes efter regning.

·         Transportudgift til FU-møder refunderes med statens laveste kilometertakst, som er 1,99 kr.

 

EMIT-udlejning 2016 (uændret fra 2015):   

ØKONOMI:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.

v  Stort Fremkaldeur:

o   Det store fremkaldeur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve ”markedspris”.) 

v  Emit-Startur:

o   Emit-startur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 100 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 100 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve en ”markedspris”.) 

v  Højtaler-anlæg:

o   Højtaleranlægget er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt.

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit. 

v  Investeringsbehov:

·         Skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Egon Sloth vurderer løbende behovet. (se herom kommentarer under regnskab)

v  Indkøb:

§  Egon Sloth har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.
 

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret af Aalborg OK. Søren Flytkær sikrer, at forsikringsdækningen altid er opdateret.

 

ADFÆRD:

v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  De enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september) 

v  Bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Egon Sloth kontaktes.

§  Han bestiller nyt og fakturerer klubben for udgiften.
 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Alle stativer og brikker skal være tydeligt mærket med navnet: NOU. 

v  Talent-centret (TC-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TC-Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TC-Nord skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne. 

ad 5) Valg

Alle i forretningsudvalget (jf. dokumenthovedet) blev valgt.

Søren Beukel Bak, Aalborg OK, genvalgtes som suppleant.

Som revisor blev Keld Østergaard, Mariager Fjord OK, også genvalgt. 

ad 6) Indkomne forslag

Til repræsentantskabsmødet i 2016 var indkommet en hel buket af nye forslag og forslag til ændringer. En del af forslagene, som indebærer markante ændringer, var udarbejdet efter grundig research og med omfattende argumentationer. Alt dette var udsendt til medlemsklubberne i et særskilt bilag.

 Ændringsforslagene kan kategoriseres i:

A.    Klasseinddelinger alle mesterskabsløb

B.     Natløb

C.     Øvrige

 A) Klasseinddelinger, mesterskabsløb

Vedtaget, Nordjysk-Lang:

MESTERSKABS-KLASSER

 

Herre-klasser

Banelængder

Dame-klasser

Banelængder

Startafgift 2016

 

H 15-20

10-12 km svær

D 15-20

  6-8 km svær

50 kr.

 

H 21

18-20 km svær

D 21

10-12 km svær

60 kr.

 

H 40

12-14 km svær

D 40

  7-9 km svær

60 kr.

 

H 50

10-12 km svær

D 50

  6-8 km svær

60 kr.

 

H 60

  7-9 km svær

D 60

5-6 km svær

60 kr.

 

H 70

  5-6 km svær

D 70

4-5 km svær

60 kr.

 

H 80

  4-5 km svær

 

 

60 kr.

 

FRI-KLASSER

FRI 1

FRI 2

FRI 3

FRI 4

Startafgift 2016  u/21 år

Startafgift 2016 fra 21 år

8-10 km svær

5-7 km svær

ca. 5 km mellemsvær

ca. 3 km. let

50 kr.

60 kr.

                     

 Nordjysk Stafet: Indstillet og efterfølgende tiltrådt af Skovrådet og Skovkarleklubben:

MESTERSKABS-KLASSER a` 3 baner

Herre-klasser

Banelængder, svær

Dame-klasser

Banelængder, svær

H 17-49

ca. 5-5-5 km svær

D 17-49

ca. 3,5-3,5-3,5 km svær

 

 

 

 

Kombi-klasser

Banelængder

Sværhedsgrader

H/D -12

ca. 2,5-2,0-2,5 km

Let – Begynder - Let

H/D 13-14 *)

ca. 2,5-2,5-2,5 km

Mellemsvær – Let - Mellemsvær

H/D 15-16

ca. 2,5-2,5-2,5 km

Mellemsvær – Svær - Mellemsvær

H 50 / Damer

ca. 3,5-3,5-3,5 km

Svær

H 70 / D 50

ca. 2,5-2,5-2,5

Svær

FRI / ÅBEN

ca. 2,5-2,5-4 km

Let - Mellemsvær – Mellemsvær

*) Klassen er oprettet i forventning om stigende deltagelse i aldersgruppen. Skal evalueres inden næste sæson.

Ingen farsta på H/D -12 og på lette baner !!!

 Vedtaget, Nordjyske Nat-mesterskaber:

MESTERSKABS-KLASSER

Herre-klasser

Banelængder

Dame-klasser

Banelængder

Startafgift 2016

H -14

3 km let

D -14

3 km let

50 kr.

H  15-16

4 km mellemsvær

D  15-16

4 km mellemsvær

50 kr.

H  17-20

6 km svær

D 17-20

4 km svær

50 kr.

H  21

8 km svær

D 21

6 km svær

60 kr.

H 40

6 km svær

D 40      

5 km svær

60 kr.

H 50

5 km svær

D 50      

4 km svær

60 kr.

H 60

4 km svær

D 60

3 km svær

60 kr.

H 70

3 km svær

D70

3 km svær

60 kr.

H 80

3 km svær

 

 

 

FRI-KLASSER

FRI 1

FRI 2

FRI 3

Startafgift 2016  u/21 år

Startafgift 2016 fra 21 år

4 km svær

4 km mellemsvær

3 km let

50 kr.

60 kr.

                 

Vedtaget, Nordjysk Dag-mesterskab:

MESTERSKABS-KLASSER (sværhedsgrader i.h.t. DOF-normer)

 

Herre-klasser

Banelængder (ca.)

Dame-klasser

Banelængder (ca.)

Startafgift 2016

 

H -12

3 km

D -12

3 km

50 kr.

 

H  13-14

5 km

D  13-14

4 km

50 kr.

 

H  15-16

6 km

D  15-16

5 km

50 kr.

 

H  17-20

8 km

D  17-20

6 km

50 kr.

 

H  21

12 km

D  21

8 km

60 kr.

 

H 40

8 km

D 40

6 km

60 kr.

 

H 50

6 km

D 50

5 km

60 kr.

 

H 60

5 km

D 60

4 km

60 kr.

 

H 70

4 km

D 70

3 km

60 kr.

 

H 80

3 km

 

 

60 kr.

 

Begynder-14

3 km

Begynder 15

3  km

50 kr.

 

FRI KLASSER:

Startafgift 2016:

Børnebane

FRI 1

5 km svær

60 kr.

Ingen startafgift

FRI 2

4 km mellemsvær.

60 kr.

1,5-2,5 km

                 

 

Forslagene om yderligere klasser fra OK Vendelboerne og fra Rold Skov OK er i nogen grad imødekommet.

 

B) Natløb

Vedtaget, at:

ü  Udbyde natløbene som “Åbne Nordjyske Nat-mesterskaber” over 4 etaper. – Dvs, at alle deltagere har mulighed for at blive nordjysk nat-mester. Evalueres ved næste møde 2017.

ü  Løbernes resultater for de 3 bedste løb medregnes.

ü  Nordjysk mester skal minimum deltage i 2 løb.

ü  Klub-nat udgår til fordel for den 4. Etape.

 Ikke vedtaget forslaget om, at fremrykke natløbene 2 uger. Dog har vi i terminslisten for 2018 rykket 1 uge frem, da vi er gjort bekendt med at DM-nat placeres lørdag i uge nummer 41.

 

C) Øvrige forslag

ü  Ikke vedtaget forslaget om gratis træningsløb for alle. Dvs., at vi fortsætter med den ordning, at deltagere fra fremmede klubber betaler 20 kr.

ü  Vedtaget udfasning af vandrepræmier til ungdomsklasser ved Nordjysk Dag. Dvs., at de inddrages i 2016 og ikke bliver uddelt igen.

ü  Udstilling af vandrepræmier godkendt. Aalborg OK afgør, om de vil have dem ophængt i eget klublokale, hvor vi mødes hvert år. NOU betaler for udstillingsmontre.

  

ad 7) Terminsliste år 2016

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

19.6.2016

Nordjysk-Lang

Nordvest OK

Bøgsted Rende

5.5.2016

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
OK Vendelboerne

Børglum Klosterskov

21.9.2016

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Hou Skov

28.9.2016

Nordjysk -Nat 2

JGKI / Aalborg OK

Hvorup Plantage

5.10.2016

Nordjysk -Nat 3

OK Vendelboerne

?

12.10.2016

Nordjysk -Nat 4

St. Binderup OK

Søttrup/Jenle

6.11.2016

Nordjysk - Dag

Rold Skov OK

Rold Nørreskov

13.11.2016

Nordjysk KLUB-Dag

 Aalborg OK

?

            

ad 8) Terminsliste år 2017

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

12-5.2017

Nordjysk-Lang

OK Vendelboerne

?

25-5.2017

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Aalborg PI /Aalborg OK

Rebild-Rold skovområdet

20.9.2017

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Hanehøj

27.9.2017

Nordjysk -Nat 2

St. Binderup OK

Uhrehøje Myrhøj

4.10.2017

Nordjysk -Nat 3

AaPI/AOK

?

11.10.2017

Nordjysk -Nat 4

OK Vendelboerne

?

29.10.2017

Nordjysk - Dag

Rold Skov OK

Hesselholt

5-11.2017

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

Drastrup

 

ad 9) Terminsliste år 2018

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

27-4.2018

Nordjysk-Lang

Aalborg OK

 

10-5.2018

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Rold Skov OK

 

12-9.2018

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

 

19-.9.2018

Nordjysk -Nat 2

St. Binderup OK

 

26-10.2018

Nordjysk -Nat 3

?

 

3-10.2018

Nordjysk -Nat 4

OK Vendelboerne

 

21-10.2018

Nordjysk - Dag

Nordvest OK

 

4-11.2018

Nordjysk KLUB-Dag

Rold Skov OK

Nørreskov/Theilgaard

ad 10) Eventuelt

 Lidt snak på kryds og tværs, men ellers var meget vendt undervejs.

 Det officielle møde sluttede kl. 21.30 i god ro og orden med tak til fremmødeet, debatten og ordstyreren.

  

Referent

Ole Nielsen

(referat udsendt 21. januar 2016)