NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

               

Til
Orienteringsklubberne i
Region Nordjylland
Nordjyllands Skovkarleklub

  2018-mødet: se længere nede ad siden.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 14. JANUAR 2019:

 Deltagere:
OK Vendelboerne, Nordvest OK, AKIF, Aalborg Politi, Aalborg OK, St. Binderup OK, Mariager Fjord Ok, Nordjyllands Skovkarleklub samt NOU`s forretningsudvalg.
Rold Skov OK var ikke mødt, men ved en senere kontakt til klubbens formand, Ole Jensen, blev der oplyst en årsag til hans forhindring.

 Mødet blev afholdt med start kl.19.00 i Aalborg OK`s klubhus, Stolpedalsvej 4, 9000 Aalborg. 

Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretning fra NOU-formand

3.      Regnskab 2018 for NOU og for EMIT-kontoen

4.      Startafgifter 2019

5.      Godtgørelse for omkostninger mv. 2019

6.      EMIT-udlejning i 2019

7.      Arrangementer: evaluering med forslag til indhold.

8.      Terminsliste 2019.

9.      Terminsliste år 2020.

10.  Terminsliste år 2021.

11.  Adfærd mv. i 2019.

12.  Indkomne forslag i øvrigt.

13.  Valg til FU (med suppleant) samt valg af revisor.

14.  Eventuelt 

ad 1) Velkomst og valg af dirigent mv:

NOU`s formand bød velkommen, og anbefalede Jørn Blom, der også repræsenterede Skovkarleklubben, som dirigent, hvilket så skete med applaus.
Dirigenten kunne konstatere mødet lovligt og dagsordenen hermed godkendt.
 

ad 2) Beretning:

Udsendt sammen med indkaldelsen. Der blev udtrykt tilfredshed med den skriftlige beretning. Ingen tilføjelser nødvendige.

Beretningen herefter godkendt. 

ad 3) Regnskab:

Revideret regnskab med specifikationer uddelt for NOU og for EMIT-kontiene.

NOU`s regnskab udviste et underskud på knapt 7.400 kr. De 7 løbsarrangementer hang under èt økonomisk fint sammen, når der ses bort fra udgift til præmier og til toiletvogne ved et par løb. Udgiften til præmier var øget ud over normalt niveau, da der er blevet investeret i flotte nye medaljer til ungdomsløberne. Vi forventer således, at have medaljer til et par år ind i næste årti. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2018 på godt 50.000 kr.

Såvel Nou`s kasserer som klubrepræsentanterne gav udtryk for tilfredshed med det enkle afregningssystem, som i forhold til tidligere har medført hurtigere afregninger og økonomi i arrangementerne for klubberne. Bl.a. er der en pæn overdækning i afregningen af kortforbrug, hvilket også gav anledning til, at Keld Østergaard fra Mariager Fjord OK opfordrede til, at alle bør have fokus på god papir og printkvalitet. 

Emit-kontoen udviste et overskud på knap 11.000 kr., hvilket giver en samlet saldo på ca. 76.000 kr. ved udgangen af 2018. Der har i 2018 været beskedne udgifter til udskiftninger og reparationer. Problemer med højtaleranlægget synes at have været, at der i nogle tilfælde har været tilkoblet flere end de 4 højtalere, som anlægget oprindeligt var dimensioneret til. Der var enighed om, at man derfor ikke pt. har behov for ombygning af anlægget, da 4 højtalere anses tilstrækkeligt til at dække normalt forekommende behov.

 Begge regnskaber godkendt.

 ad 4) Startafgifter, 2019. 

KLUBBERNE SKAL AFLEVERE TIL NOU`S KASSE:

2018

Forslag 2019

 

Startafgifter, der er indbetalt til arrangørklubben

80 kr. fra 21 år.

50 kr. indtil 20 år

Uændret

Uændret

Tillægsgebyr for løbere uden egen EMIT-brik

15 kr.

Uændret

 ad 5) Godtgørelse for omkostninger mv., 2019. 

KLUBBERNE FÅR REFUSION FRA NOU`S KASSE:

2018

Forslag 2019

Løbsafgift til DOF (fast takst pr. løber, som DOF har besluttet)

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Leje af EMIT-udstyr mv.

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Leje af toiletvogn

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Kørsel for evt. at hente/bringe Toiletvogn

1,94 kr./km

1,98 kr./km

Kørsel for evt. materiel i Norddepot til klubadresse (max 2 ture)

1,94 kr./km

1,98 kr./km

Grundbeløb fra NOU til klubben for hvert gennemført løbsarrangement

2.000 kr.

Uændret

Km-Standardsats for kørsel udover de første 20 km fra klubadresse til stævneplads. Dækker al kørsel for BL, BK, SL, SK.

Antallet af km mellem 0-20 er dækket af grundbeløbet.

32 kr.

(Km for 1 vej)

Uændret

Refusion af kortudgift: Opgøres med en sats pr. løber, som er talt med i afregningen til DOF. Taksten fastsat, så der er rigelig dækning også til kort, som ikke udleveres til løberne.

25 kr. for NJ-Lang
20 kr. for øvrige løb

Uændret

Herudover kan klubberne afregne følgende med NOU`s kasserer:

Ekstraordinær post - Kun efter særlig aftale med NOU`s-formand/FU. En indtægt kan fx forekomme, hvis en klub - af forskellige årsager - ikke ønsker at beholde et overskud.

Faktisk udgift el. indtægt

Faktisk indtægt eller udgift

FU-administration:

Dokumenterede udgifter

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Transportudgift til FU-møderne

1,94 kr./km

1,98 kr./km

VEDTAGET. 

ad 6) Emit-udlejning i 2019.

ØKONOMI:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.

v  Stort Fremkaldeur:

o   Det store fremkaldeur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve ”markedspris”.)

v  Emit-Startur:

o   Emit-startur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 100 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 100 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve en ”markedspris”.)

v  Højtaler-anlæg:

o   Højtaleranlægget er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt.

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit.

v  Investeringsbehov:

·         Skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Egon Sloth vurderer løbende behovet. (Egon har generelt tilladelse til at foretage udskiftninger)

v  Indkøb:

§  Egon Sloth har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret af Aalborg OK. AOK`s bestyrelse sikrer, at forsikringsdækningen altid er opdateret. 

ALT VEDTAGET. 

ad 7) Arrangementer med forslag til indhold:
Aktivitet, Mestre, Udmærkelser mv. er udsendt tidligere, er nu også på NOU-hjemmeside: http://web.gvdnet.dk/GVD001395/NOU.html 

·         OK Vendelboerne har sendt forslag om afkortning af baner til Natløb for D70 og H80 med en fremtidig længde på 2,3 km.

·         Mariager Fjord OK foreslår, at op til 3 arrangører til åbne Nat-mesterskaber kan tillægges point, så de også har mulighed for at gøre sig gældende i det samlede resultat.

·         FU foreslår, at der fremover oprettes en mellemsvær D-14 og H-14 bane på 5 km til NJ-Lang.  

ALLE FORSLAG VEDTAGET. Nat-arrangører (max 3 personer) kan hver tildeles 90 point. 

Ad 8) Terminsliste, aftalt for år 2019

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

17-5.2019

Nordjysk-Lang

Nordvest OK

Bøgsted Rende

30-5.2019

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
St. Binderup OK

Vesterris

11-9.2019

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Alstrup Krat

18-.9.2019

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

Søheden

25-9.2019

Nordjysk -Nat 3

St. Binderup OK

Søttrup, Jenle

3-10.2019

Nordjysk -Nat 4

Aalborg OK

En nærskov

27-10.2019

Nordjysk - Dag

OK Vendelboerne

Tversted

10-11.2019

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

Tranum Nord

 

Ad 9) Terminsliste, aftalt for år 2020

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

8-5.2020

Nordjysk-Lang

OK Vendelboerne

 

21-5.2020

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Nordvest OK

 

16-9.2020

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

 

23-9.2020

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

 

30-9.2020

Nordjysk -Nat 3

St. Binderup OK

 

7-10.2020

Nordjysk -Nat 4

Aalborg OK

 

.2020

Nordjysk - Dag

OK Vendelboerne

 

.2020

Nordjysk KLUB-Dag

Rold Skov OK

.

  

Ad 10) Terminsliste, for år 2021 til udfyldning senest på januar mødet

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

30.4.2021

Nordjysk-Lang

OK Vendelboerne

 

13.5.2021

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Mariager Fjord OK

 

15.9.2021

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

 

22.9.2021

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

 

29.9.2021

Nordjysk -Nat 3

St. Binderup OK

 

6.10.2021

Nordjysk -Nat 4

Aalborg OK

 

.2021

Nordjysk - Dag

Rold Skov OK

 

.2021

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

.

 

 ad 11) Adfærd, 2019. – for reservation, afhentning og anvendelse af udstyr 

v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  Det INDSKÆRPES, at de enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september)

§  Hvis man vil køre helt ind til depotet, skal bommen lukkes op med nøglen, der hænger i Norddepotet. Husk at lukke/låse bommen igen, når I kører ud! 

v  O-skærme tilhørende Nordkredsen:

§  Kai Ø. Laursen opbevarer og vedligeholder skærmene. Kai bør kontaktes af arrangør for aftale min. 14 dage før løbsarrangementet.

§  Telefon: 3095 2981 el. 9884 2090. Mail: kaiolaursen38@gmail.com
 

v  Kontakt om aftale om udstyr i øvrigt, herunder bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Egon Sloth: Telefon: 9152 1201. Mail: egon.sloth.56@gmail.com

§  Lav aftale min. 14 dage før løbsarrangement.

§  Egon bestiller nyt og fakturerer klubben, hvis den er ansvarlig for bortkomst mv.
 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Alle stativer og brikker skal være tydeligt mærket med navnet: NOU.

 

v  Talent-centret / Talent O-løbs Projekt Nordjylland (TC-Nord) / (TOP-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang sådanne ungdoms-projekter har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og lånerne skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne.

 ALT VEDTAGET.

Med hensyn til at smidiggøre Egons eget arbejde og forbedre klubbernes tilbagemelding om anvendt udstyr, vil han udarbejde et skema til fremtidig brug.
 

ad 12) Indkomne forslag i øvrigt

Rold Skov OK`s ansøgning:

Til repræsentantskabsmødet i 2019 har vi ud over de allerede oplistede forslag om økonomi og arrangementer, som er med under punkt 5 og 7, modtaget en ansøgning fra Rold Skov OK om et tilskud fra NOU på 5.000 kr. til et nyt Talent O-løbs Projekt Nordjylland, også kaldet Top-Nord.  

Ansøgningen blev grundigt behandlet og debatteret på mødet:

Repræsentantskabet er grundlæggende af den opfattelse, at øget tilgang til O-sporten og udvikling af ungdomsløbere er positivt, og at initiativer i den retning må hilses velkomment. 

Det kom frem på mødet, at 3 klubber ud over Rold Skov OK indgår i en nu nedsat styregruppe. Fra flere sider udtryktes dog nogen usikkerhed om aftaler vedr. styregruppens funktion, beslutninger og den fremtidige økonomi. Imidlertid blev der fra de 3 styregruppe-klubber lagt vægt på, at man vil fastholde intentionen om et ligeværdigt samarbejde mellem de deltagende klubber til fremme af ungdomsarbejdet i Nordjylland, og tilgang til O-sporten. 

VEDTAGET, at de nordjyske klubber fra NOU`s kassebeholdning yder et etableringstilskud på 5.000 kr. til det fælles ungdomsprojekt. NOU`s repræsentantskab forudsætter, at styregruppen sikrer, at det fælles projekt vil fungere i egne rammer med separat økonomi.
For udbetaling af det bevilgede tilskud til projektets bankkonto, må kontakt ske til NOU`s kasserer. 

ad 13) Valg

Alle i forretningsudvalget (jf. dokumenthovedet) er på valg hvert år. Derudover vælges en suppleant. Søren Beukel Bak er nuværende suppleant.  Keld Østergaard, Mariager Fjord OK blev valgt som revisor for Nordjysk Orienteringsudvalg.

Godkendt genvalg af alle. 

ad 14) Eventuelt

Drøftelser på kryds og tværs. Heraf kan nævnes

·         At AKIF pt. ikke selvstændigt kan påtage sig løbsopgaver, men at man er klar til at bidrage, hvis andre tilbyder at løse opgaver i relation til O-service og beregning.

·         At en form for fælles træningsløbskalender gerne ønskes genindført. Kjeld fra Vendelboerne, Keld fra Mariager Fjord OK og Tina fra Aalborg OK vil prøve at samarbejde om en løsning via nettet, hvor alle klubber kan bidrage og alle medlemmer kan tilgå informationerne.

·         Tina arbejder med IT-koordination inden for DGI. Det vil formentlig muliggøre, at NOU også kan indgå i et ”slags idrætsmæssigt landsbyforum” med hjemmeside og info i øvrigt. Det kan blive til hjælp for NOU`s sekretær, som heller ikke i al evighed kan fortsætte med vedligeholdelsen af hjemmesiden.

·         Flere klubber var mødt med krav om bankgebyrer/negative renter. Læs eventuelt også denne artikel .

·         Tina havde endvidere følgende link: GDPR-vejledning til foreninger fra Justitsministeriet, som nogle måske kan få gavn af.

·         Aalborg OK holder i 2020 DM-sprint på tidligere Eternitgrund. Derfor må O-kortet ikke bruges før.

  

Mødet sluttede kl. 21.40 i god ro og orden med tak for fremmødet, god debat og til ordstyreren. 

Referent

Ole Nielsen

(referat udsendt d 18.januar 2019)

 

 

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 8. JANUAR 2018:  

Deltagere

Nordvest Ok, Aalborg OK, Aalborg PI, AKIF, Mariager Fjord OK, Rold Skov OK, St. Binderup OK, Vendelboerne, Skovkarleklubben samt NOU`s-forretningsudvalg.

Mødet blev afholdt med start kl. 19.00 i Aalborg OK`s klubhus, Stolpedalsvej 4, 9000 Aalborg.

 Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretning fra NOU-formand

3.      Regnskab 2017 for NOU og for EMIT-kontoen

4.      Startafgifter 2018

5.      Godtgørelse for omkostninger 2018

6.      EMIT-udlejning 2018

7.      Adfærd mv i 2018.

8.      Valg til FU (med suppleant) samt valg af revisor.

9.      Indkomne forslag 

10.  Terminsliste 2018.

11.  Terminsliste år 2019.

12.  Terminsliste år 2020.

13.  Eventuelt

 ad 1) Velkomst og valg af dirigent mv:

NOU`s formand bød velkommen og anbefalede at vælge Søren Bak som dirigent, hvilket skete med applaus.

Dirigenten konstaterede mødet lovligt og dagsordenen herved godkendt.

 ad 2) Beretning:

Udsendt sammen med indkaldelsen. Formanden havde ikke yderligere bortset fra endnu en gang at rose den store indsats, som kontinuerligt blev ydet i klubberne og i de fora, hvor man er repræsenteret. Enkelte kommentarer var der til afholdte arrangementer samt lidt bekymring for alderssammensætning generelt i klubberne.

Rold Skov OK ved Helge Søgaard mente, at banelæggerprisen burde være gået til hele klubbens DM-arrangement, som også omfattede sprint-disciplin. Ingen klubber kommenterede dette. FU, som uddeler denne årlige pris, fandt heller ikke anledning til at forsvare sin beslutning på mødet, men blev nok lidt overrasket over kritikken.

 Beretningen herefter godkendt.

 ad 3) Regnskab:

Revideret regnskab med specifikationer blev uddelt for NOU og for EMIT-administrationen.

Alle NOU`s arrangementer havde givet overskud, i alt ca. 12.000 kr. før udgiften til præmier. Det kan tilskrives takstforhøjelsen og det nye afregningssystem, som blev besluttet i 2017. Ingen klubber havde negative kommentarer til den nye afregningsmodel. Flere gav udtryk for, at ud over overskuddet i NOU´s kasse, så havde klubkasserne også haft overskud. Der var ganske få udgifter i NOU-regnskabet, hvoraf den væsentligste var et særtilskud på 4.000 kr., som FU bevilgede til Rold Skov OK`s jubilæumsbog. NOU`s bankbeholdning udgjorde pr. 31.12.2017 godt 58.000 kr.

 Emit-regnskabet udviste et netto overskud på godt 6.000 kr. Fin udlejning især til Nj-2dages og Påskeløb, men desværre kostede dette også investering i et nyt start-ur til næsten 18.000 kr., hvoraf Påskeløbet måtte betale ½-delen. Det kasserede start-ur kan dog anvendes til fremkald eller andet formål. Uret kan blot ikke afgive lyd. Emit-bankbeholdning udgjorde pr. 31.12.2017 godt 66.000 kr.

 ad 4) Startafgifter, 2018. 

KLUBBERNE SKAL AFLEVERE TIL NOU`S KASSE:

2017

Forslag 2018

 

Startafgifter, der er indbetalt til arrangørklubben

80 kr. fra 21 år.

50 kr. indtil 20 år

Uændret
Uændret

Tillægsgebyr for løbere uden egen EMIT-brik

15 kr.

Uændret

 VEDTAGET.

 ad 5) Godtgørelse for omkostninger, 2018. 

KLUBBERNE FÅR REFUSION FRA NOU`S KASSE:

2017

Forslag 2018

Løbsafgift til DOF (fast takst pr. løber, som DOF har besluttet)

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Leje af EMIT-udstyr mv.

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Leje af toiletvogn

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Kørsel for evt. at hente/bringe Toiletvogn

1,93 kr./km

1,94 kr./km

Kørsel for evt. materiel i Norddepot til klubadresse (max 2 ture)

1,93 kr./km

1,94 kr./km

Grundbeløb fra NOU til klubben for hvert gennemført løbsarrangement

1.000 kr.

2.000 kr.

Km-Standardsats for kørsel udover de første 20 km fra klubadresse til stævneplads. Dækker al kørsel for BL, BK, SL, SK.

Antallet af km mellem 0-20 er dækket af grundbeløbet.

32 kr.

(Km for 1 vej)

32 kr.

(Km for 1 vej)

Refusion af kortudgift: Opgøres med en sats pr. løber, som er talt med i afregningen til DOF. Taksten fastsat, så der er rigelig dækning også til kort, som ikke udleveres til løberne.

20 kr. for NJ-Lang
18 kr. for NJ-Dag
15 kr. øvrige løb

25 kr. for NJ-Lang
20 kr. for de øvrige løb

Herudover kan klubberne afregne følgende med NOU`s kasserer:

Ekstraordinær post - Kun efter særlig aftale med NOU`s-formand/FU. En indtægt kan fx forekomme, hvis en klub - af forskellige årsager - ikke ønsker at beholde et overskud.

Faktisk udgift el. indtægt

Faktisk udgift el. indtægt

FU-administration:

Dokumenterede udgifter

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Transportudgift til FU-møderne

1,93 kr./km

1,94 kr./km

 

Argumenter for at hæve omkostningsgodtgørelserne:

·         NOU har ikke til formål puge penge sammen. Kassebeholdningen skal derfor kun ligge på et niveau, hvor der er nødvendig buffer til imødegåelse af uforudsete udgifter.

·         Det væsentligste forslag er, at hæve grundbeløbet pr. arrangement med 1.000 kr. til 2.000 kr. fra 2018. Herved lægges der fortsat vægt på solidaritet mellem klubberne, således at det – også økonomisk - er ligeså værdifuldt at påtage sig et mindre arrangement, som et løb, der forventes at blive mere velbesøgt.

·         Godtgørelsen for kort i.h.t. antal DOF-afregnede løbere foreslås forhøjet til kun 2 forskellige standardsatser, som altid vil give en meget fin udgiftsdækning, også for de ekstra kort, der bruges til banelægning, og som i øvrigt produceres ekstra til f.eks. et tilbud om vakante/åbne baner.

 VEDTAGET.


ad 6) Emit-udlejning 2018.    

ØKONOMI:

v  Brikleje:

§  Markedspris ved udleje til fremmede klubber.

§  NOU-klubberne afregner 5 kr. til NOU`s Emit-konto pr. udlejet brik for samtlige løb (dog max. de første 100 stk.) – uanset om NOU-brikker anvendes, eller hvis der evt. af praktiske årsager er brugt andre brikker.
 

v  Postenheder:

Takst pr. stævnedag:

§  10 kr. pr. enhed.

§  NOU-klubbers terminslisteløb:

·         250 kr. for hele sættet, når der deltager under 100 løbere.

·         500 kr. for hele sættet, når der deltager mindst 100 løbere.
 

v  Stort Fremkaldeur:

o   Det store fremkaldeur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve ”markedspris”.)

 v  Emit-Startur:

o   Emit-startur er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 100 kr. pr. ur pr. stævnedag, når udlejning sker til følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 100 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner.

(Egon Sloth er dog altid bemyndiget til at opkræve en ”markedspris”.)

 v  Højtaler-anlæg:

o   Højtaleranlægget er normalt gratis for NOU-klubbers O-aktiviteter.

o   Dog opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved følgende O-arrangementer:

§          Stævner i IOF-regi og A-stævner i øvrigt.

§          Flerdagsstævner

§          Stævner uden for NOU`s område

o   Endvidere opkræves 500 kr. pr. stævnedag i leje ved andre aktiviteter, som ikke har karakter af O-stævner. Formålet må ikke være kommercielt, religiøst eller i øvrigt kan bringe NOU eller Nordjyllands Skovkarleklub i miskredit.

  

v  Investeringsbehov:

·         Skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen tages op på NOU`s repræsentantskabsmøde hvert år i januar. Egon Sloth vurderer løbende behovet. (Egon har generelt tilladelse til at foretage udskiftninger)

 

v  Indkøb:

§  Egon Sloth har tilladelse til at indkøbe udstyr, som repræsentantskabet har besluttet, samt til køb af udstyr, for at dække et opstået behov, som kan bevilges af NOU`s formand eller NOU`s forretningsudvalg.

v  Forsikring:

§  Nord-depotet er forsikret af Aalborg OK. AOK`s bestyrelse sikrer, at forsikringsdækningen altid er opdateret.

VEDTAGET.

 

ad 7) Adfærd, 2018. – for reservation, afhentning og anvendelse af udstyr

 v  Hovedregel for afhentning og levering af udstyr:

§  Til rådighed i Nord-depotet senest kl. 17.00, 3 dage før løbet

§  Tilbage i Nord-depotet senest 2. dagen efter løbet.

§  Det INDSKÆRPES, at de enkelte klubber er ansvarlige for at videreformidle disse regler til deres arrangører, da overholdelse er afgørende for, at ordningen kan fungere, - specielt på tidspunkter, hvor der sker meget inden for kort tid ! (september)

§  Hvis man vil køre helt ind til depotet, skal bommen lukkes op med nøglen, der hænger i Norddepotet. Husk at lukke/låse bommen igen, når I kører ud!

v  O-skærme tilhørende Nordkredsen:

§  Kai Ø. Laursen opbevarer og vedligeholder skærmene. Kai bør kontaktes af arrangør for aftale min. 14 dage før løbsarrangementet.

§  Telefon: 3095 2981 el. 9884 2090. Mail: kaiolaursen38@gmail.com

 

v  Kontakt om aftale om udstyr i øvrigt, herunder bortkommen eller beskadiget udstyr:

§  Egon Sloth: Telefon: 7258 1201. Mail: egon.sloth@gmail.com

§  Lav aftale min. 14 dage før løbsarrangement.

§  Egon bestiller nyt og fakturerer klubben, hvis den er ansvarlig for bortkomst mv.

 

v  Mærkning af postenheder og stativer:

§  Alle stativer og brikker skal være tydeligt mærket med navnet: NOU.

 

v  Talent-centret (TC-Nord)

§  NOU`s udstyr stilles vederlagsfrit til rådighed i det omfang TC-Nord har behov herfor. Retten til lån af udstyr viger for terminslisteløb, og TC-Nord skal i øvrigt efterleve adfærdsreglerne.

 VEDTAGET

 ad 8) Valg

Alle i forretningsudvalget (jf. dokumenthovedet) blev valgt. Søren Beukel Bak genvalgtes som suppleant.  Som revisor for Nordjysk Orienteringsudvalg blev Keld Østergaard, Mariager Fjord OK også genvalgt.

 

ad 9) Indkomne forslag

Efter vore regler skal indmeldelse af forslag og ønsker ske til NOU-formanden med en frist på senest 1 uge før mødet i januar.  

Til repræsentantskabsmødet i 2018 var der udover forslag vedrørende taksterne, punkterne 4 og 5, et forslag fra FU, som går ud på, at der gerne må bruges ekstra midler på uddelte præmier.

 Dette blev godkendt! 

Herudover var skriftlige forslag fra Rold Skov OK at indskrive generelle hensigtserklæringer vedrørende adfærd på kort-området. Om baggrunden for de stillede forslag var henvist til et par konkrete episoder i forbindelse med kortproduktion i foråret 2017. I forhold til DOF`s kortreglement var der imidlertid ikke foregået ulovligheder. Alt har som oftest sine årsager og forhistorier, hvilket også kom frem i løbet af drøftelserne, - bl.a. havde ønsker om udlån af relevante O-cadfiler ikke altid fungeret gnidningsfrit. Ifølge Rold Skov OK, er disse barrierer ikke længere eksisterende.  

FU`s sekretær mente derfor ikke, at det på nuværende tidspunkt ville være særligt relevant og rimeligt at bruge tid på at udforme et adfærdskodeks på grundlag af en historik, som der formentlig ikke er udsigt til at ville gentage sig i fremtiden.

 De fremmødte klubber, bortset fra Rold Skov OK, stemte derfor for, at se tiden an med håbet om, at kortproduktion og brug af terræner fremover vil forløbe i et gnidningsfrit og ligeværdigt samarbejde, da der også var enighed om, at ekstra- eller dobbeltarbejder bør undgås i de sammenhænge, hvor dette er muligt. Hvis det viser sig, at forventningerne ikke bliver indfriet, kan spørgsmålet om adfærd naturligvis blive taget op igen senere.

 

Ad 10) Terminsliste, aftalt for år 2018

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

27-4.2018

Nordjysk-Lang

Aalborg OK

Kollerup Klitplantage

10-5.2018

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Rold Skov OK

 

Rold Nørreskov, Syd

12-9.2018

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

Hou Skov

19-.9.2018

Nordjysk -Nat 2

St. Binderup OK

Uhrehøje Myrhøj Plantage

26-9.2018

Nordjysk -Nat 3

Aalborg PI/ AKIF

Vester Aslund ??

3-10.2018

Nordjysk -Nat 4

OK Vendelboerne

Tversted?

21-10.2018

Nordjysk - Dag

Nordvest OK

Tvorup Klitplantage

4-11.2018

Nordjysk KLUB-Dag

Rold Skov OK

Rold Skov, Mosskov

  

Ad 11) Terminsliste, aftalt for år 2019

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

17-5.2019

Nordjysk-Lang

Nordvest OK

Bøgsted Rende

30-5.2019

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
St. Binderup OK

?

11-9.2019

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

?

18-.9.2019

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

Bøgsted?

25-9.2019

Nordjysk -Nat 3

St. Binderup OK

?

3-10.2019

Nordjysk -Nat 4

Aalborg OK overvejer

?

27-10.2019

Nordjysk - Dag

OK Vendelboerne

?

10-11.2019

Nordjysk KLUB-Dag

Aalborg OK

Tranum?

  

Ad 12) Terminsliste, aftalt for år 2020

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

8-5.2020

Nordjysk-Lang

Tilbuddet åbent

 

21-5.2020

Nordjysk -Stafet

Skovkarleklubben/
Nordvest OK

 

16-9.2020

Nordjysk -Nat 1

Mariager Fjord OK

 

23-9.2020

Nordjysk -Nat 2

OK Vendelboerne

 

30-9.2020

Nordjysk -Nat 3

St. Binderup OK

 

7-10.2020

Nordjysk -Nat 4

Aalborg OK

 

.2020

Nordjysk - Dag

Tilbuddet åbent

 

.2020

Nordjysk KLUB-Dag

OK Vendelboerne

.

 Kommentar fra FU:

Medlemstallet for hver af de klubber, som på den ene eller anden måde indgår i NOU-samarbejdet, viser iflg. vore senest kendte oplysninger, at spænde fra ganske få til næsten 200, jf. indsat tabel nedenfor. 

Aalborg Politi O-afd.

 

AKIF

St. Binderup OK

Nordvest OK

Mariager Fjord OK

Nordjyllands Skovkarleklub

OK Vendelboerne

Rold Skov OK

 

Aalborg OK

3

25

26

81

82

92

121

154

198

I FU har vi en naturlig forventning om, at alle klubber byder ind og er med til at løfte i flok efter evne og muligheder. Det må være forudsætningen, hvis der fortsat skal være mening i fællesskab og samarbejde i den nordjyske region. Det er sådan, at alle arrangementer reelt har en størrelse, at de kan håndteres af ganske få personer til bemanding af alle funktioner. Vi ser derfor frem til, at der inden for de nærmeste måneder bliver indmeldt accept af tilbud til sekretæren, således at terminslisterne kan blive fuldstændige.

 ad 13) Eventuelt

 EMIT contra Sport Ident

Mariager Fjord OK har med sponsorbistand anskaffet et Sport-Identsystemet, som man agter at tage i brug til bl.a. natløb. Klubben har dog også stadig Emit. 

OK Vendelboerne og Aalborg OK er generelt tilfredse med EMIT, som specielt af hensyn til afviklingen af Nordjysk 2 dages er nyttig af hensyn til en meget stor deltagelse fra Norge. 

Helge Søgaard rejste spørgsmål om NOU`s afregningssystem i relation til Sport Ident. NOU har købt og administrerer et antal fælles poststativer og brikker vedrørende Emit-systemet, hvilket er årsagen til, at dette indgår i de økonomiske mellemregninger vedrørende afholdte stævner. Der ses ikke umiddelbart at være udsigt til, at NOU også skal indkøbe og varetage en tilsvarende administration omkring Sport Ident, medmindre det måtte fremkomme som et forslag/ønske fra et bredt udsnit af de nordjyske klubber. 

Arrangementer

”Det kniber tilsyneladende med, at få alle løbsarrangementer besat. Det bør give anledning til overvejelser i klubbestyrelserne. Har man for mange ”jern i ilden” i forvejen? For få aktive medlemmer til opgaverne? ”Metaltræthed” i klubberne? Har vi i NOU et for højt ambitionsniveau med antallet af arrangementer set i forhold til antallet af klubber? Eller…? – Meld jeres bud ind til NOU. Så må vi tage handling på udfordringerne senest ved det næste repræsentantskabsmøde”. -Ja dette er reelt en gentagelse af referatet fra 2017. Opfordringen fra dengang gav imidlertid ikke udslag i èt eneste løsningsforslag fra de nordjyske klubber.

 På mødet kom Helge Søgaard på banen med at ”gentænke NOU-arrangementerne” med baggrund i den statistik, som viser et samlet fald i deltagelsen i forhold til medio 1990èrne. Med marginale udsving har det samlede deltagertal dog ligget nogenlunde stabilt inden for de seneste 10 år.  

-          Kan vi, og hvordan får vi deltagerantallet til at vokse igen mod 1990èrnes niveau?

-          Er det så enkelt blot at bruge nogle nye navne til løb og klasser?

-          Evt. mulighed for samløbs-klasser, fx til natløbene?

-          Flere eller færre klasser i forhold til den justering, som blev foretaget for kun 2 år siden?

-          Er årtiers udvikling i NOU-løbene procentuelt ringere end for de øvrige normale o-løb i Nordjylland?

-          Kan det gøres noget ekstra attraktivt og håndterbart for at få flere unge til at deltage?

-          Har de unge i forvejen rigeligt med tilbud,- også med kurser, udflugter og lejre inden for o-sporten?

-          Har klubberne i det hele taget en stor gruppe, som ikke deltager, men gerne vil, hvis de får muligheden?

-          Eller er det rekrutteringen i klubberne, som ikke er tilstrækkelig til at erstatte de gamle, som efterhånden må fade ud?

-          Hvad kan/bør der gøres for at øge antallet af aktive løbere i klubberne?

 Man kan stille uendelig mange spørgsmål, også flere end de nævnte. Man kan naturligvis bede NOU`s forretningsudvalg om at tage affære. Vi vil naturligvis gerne være katalysator for, at klubberne samarbejder herom, men det forudsætter også, at alle selv skal være givende og komme med konstruktive input, og samtidig være parat til at tage ansvar for at skabe fremdrift i en mulig arbejdsgruppe om emnet. 

Øvrigt:

Lidt snak på kryds og tværs, men ellers var meget vendt undervejs. Det officielle møde sluttede ca. kl. 21.20 i god ro og orden med tak til fremmødet, til debatten og til ordstyreren.

 Referent

Ole Nielsen

(referatet udsendt 11. januar 2018)