NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

Vejledning til arrangør og banelæggere: (besluttet 8.1.2018)

NORDJYSK klub-dag

Skovtilladelser indhentes af arrangørklubben i overensstemmelse med de aftaler, som DOF til enhver tid måtte have indgået med Skovstyrelsen, Hedeselskabet m.fl.. Arrangørklubben skal tilmelde løbets oplysninger til terminslistefører i Nordkredsen.

 

Indbydelse skal offentliggøres på internettet senest 10 uger før den fastsatte tilmeldingsdato. Tilmelding via O-service, hvorfra der også skal være link til Indbydelsen. Det skal fremgå af indbydelsen, hvilke særlige tilbud der er, og hvilke normalt forekommende tilbud der evt. ikke er.

 

Kortnorm i.h.t. DOF`s reglement. Opmærksomheden henledes på, at det med stævnekontrollens godkendelse er muligt at udskrive kort i lavere målestoksforhold – (fx ved terræner med mange detaljer og af hensyn til løbere +50 år).

 

                             KLASSER/BANER: (som til B-løb)

Bane 1

Bane  2

Bane 3

Bane 4

8-9,5 km svær

5,5-7,0 km svær

4,5-5,5 km svær

3,0-4,0 km svær

Bane 5

Bane  6

Bane 7

Bane 8

4,5-5,5 km mellemsvær

3,5-4,5 km mellemsvær

3,0-3,5 km let

2,0-3,0 km begynder

 

Startafgift i 2018:  

·         Grundtakst: 80 kr. fra 21 år. 50 kr. indtil 20 år.

·         Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik: 15 kr.

.

Startafgifter indbetales til arrangørens konto.

 

Tilmelding, eftertilmelding og åbne baner:

Det er op til den arrangerende klub at fastlægge tilmeldingsfrist og om der modtages eftertilmeldinger mod forhøjet gebyr.

Da det er et C-løb står det også klubben frit for, om der skal tilbydes åbne baner.

 

Starten: Klubberne kan starte sine løbere efter egne startlister. Den praktiske afvikling efter egne startlister aftales mellem arrangøren og klubberne. Af indbydelsen skal fremgå, om klubberne selv eller arrangøren tilrettelægger start efter egne startlister.

Løbere fra klubber, som ikke udarbejder egne startlister, vil af arrangøren blive placeret på en samlet startliste.

 

Resultatlister udgives på internettet og skal være tilgængelige på stævnets hjemmeside mindst 1 år efter stævnets afholdelse.

 

Regnskab, afregning af nettoresultat og evt. bilag sendes til Nou`s kasserer senest 4 uger efter løbsdagen.

 

Præmier og uddeling sørger klubberne selv for.

 

Afslutning: Da løbet normalt er årets sidste NOU-arrangement, skal der være lokaler e. lign. til rådighed for madpakkespisning og for overrækkelse af  præmier fra NJ-nat, vandrepræmier fra NJ-dag, samt Leder- og Banelæggerpriser.