NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

Til                                              

Klubberne og UU-kontakter i Nordjyllands Amt,   Mariager OK og Nordvest OK, Nordkredsens skovkontakt, terminslisteansvarlig og C-kontakt person, Amtsudvalgets formand og kasserer, Friluftsrådet i Nordjyllands Amt, Nordjyllands Skovkarleklub.                                  

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 14. JANUAR 2002:

Deltagelse af  ca.15 personer fra Aalborg OK, Vendelboerne OK, TRRI, Aalborg Politis O-afd., Rold Skov OK, St. Binderup OK, Mariager OK, Hadsund OK og NOU-forretningsudvalg.

Mødet afholdt i Aalborg OK`s klubhus. Dagsorden:

           1. Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

           2. Beretninger fra NOU-formand, Friluftsråd m.fl. (i skriftlig form)

           3. Regnskab 2001.
           4. Budget for startafgifter/kursusgebyr og -transport 2002.

           5. Valg til FU og Friluftsråd (+suppleanter).

           6. Indkomne forslag  - (til formanden 1 uge før).

           7. Terminsliste 2002.

           8. Terminsliste år 2003.

           9. Terminsliste år 2004.

          10. C-kursus m.v. 1/4-2002 til 31/3-2003.

          11. Eventuelt.    

ad1) Velkomst

Nou`s hidtidige formand, Gro Glans, bød velkommen og Lars Bjørn valgtes til dirigent med applaus. 

ad2) Beretninger

De skriftlige beretninger blev drøftet.

Herunder blev natløbene igen i år genstand for både ris og ros. Ris, fordi der ikke altid tænkes på, at det ikke må være samme sværheder, som om dagen, og ros for den meget gode stemning. NOU`s formand kunne til beretningen tilføje, at vi kort før jul 2001 havde fået afslag fra Amtet på en ansøgning om tilskud til anskaffelse af et fælles elektronisk tidtagningssystem til de nordjyske klubber.

Beretningerne godkendt. 

ad 3) Regnskab:

Regnskabet viste et kasseoverskud på 969 kr. Det skyldes måske nok, at vi har været lidt heldige med udgifterne til nogle løb, bl.a. ved billige kort og lavt kørselsforbrug. Det gav anledning til en del snak om, hvor lidt der reelt skal til for at vælte løbs økonomien, herunder bl.a. om betydningen af elektronisk tidtagning (EKT).

Godkendt regnskabet for 2001. 

Ad 4) Budget år 2002:

Startafgifterne fremover blev drøftet, bl.a. i lyset af DOF`s forventede nye finansieringsstruktur, som fjerner diverse løbs- og puljeafgifter. Endvidere indgik overvejelser om finansiering og vedligeholdelse af EKT i overvejelserne.

Godkendt uændrede startafgifter, som i år 2002 er: 45kr fra 21 år. 35kr indtil 20 år.

Endvidere godkendt uændret:

-Gebyr til C-kurser o.lign.: 70 kr.

-Transportudgifter refunderes kun til deltagere inden for NOU.

-Transportudgifter til nødvendig kørsel for løbs-arrangører: 1 kr. pr. km.

 

ad 5) Valg til FU og Friluftsråd:

FU:

Gro Glans havde meddelt, at hun stopper. Derfor valgt ny formand: Jess Mose Jensen. Kasserer Sinne Udholm og sekretær Ole Nielsen genvalgt. til forretningsudvalget. Som suppleant blev som hidtil valgt Leif Damborg.

Friluftsråd:

Karl Johan Clemmensen, Smedevej 2, 9520 Skørping. Hjalmar Kristoffersen, Aggersundvej 47, 9600 Aars valgtes som suppleant.

Hjalmar Kristoffersen ønskede at blive aflastet som DIF/DOF`s repræsentant i skovenes brugerråd for Han Herreds Skovdistrikt. Efterfølgende har Jørgen Nielsen, Aalborg OK indvilget heri.

 

ad 6) Indkomne forslag:

Der var 2 forslag fra Mariager OK til behandling: 

1.      NJM-stafet: ny kombiklasse, 5 km svær (samme bane som H35)
Forslaget var stillet som følge af, at flere klubber havde vanskeligt ved at stille H21-stafet hold, dels på grund af for få i denne aldersklasse og dels på grund af, at de ikke ville være i stand til at stille et konkurrencedygtigt hold i H21.
Forslaget blev drøftet en del.
Der blev opnået enighed om, at prøve en sådan kombineret klasse, som hedder:
H/D 90-, 5 km svær.

2.      Hjemmeside for NOU
Forretningsudvalget havde også tidligere drøftet emnet, og der var fra alle sider en positiv interesse i at få diverse vejledninger, resultater mv. lagt ud.
Keld Østergaard fra Mariager var villig til at yde support til etableringen af hjemmesiden.

ad 7) Terminsliste år 2002

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

26.4.2002

NJM-Lang

Mariager OK

Svinkløv *)

9.5.2002

NJM-Stafet

Skovkarlene

Rold Nørreskov

4.9.2002

NJM-Nat 1

Skagen OK

Sæbygaard

11.9.2002

NJM-Nat 2

Aalborg PI

Hammer Bakker

18.9.2002

NJM-Nat 3

Rold Skov OK

Rold Nørreskov

25.9.2002

KLUB-Nat

Hadsund OK

Linddale (1:5000)

27.10.2002

NJM- Dag

Nordvest OK

Tved Klitplantage

3.11.2002

KLUB-Dag

Aalborg OK

Tranum

*) Der er sket fejl i DOF`s terminslisteplanlægning, idet Svinkløv ifølge O-posten fra december 2001 tilsyneladende er lukket for løbere, som vil deltage i DM-kort i 2004. Denne oplysning kommer imidlertid frem på så sent et tidspunkt, at det ikke er muligt at skaffe andet terræn. Arrangementet gennemføres derfor som planlagt. 

ad 8) Terminsliste år 2003

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

16.5.2003

NJM-Lang

Nordvest

?

29.5.2003

NJM-Stafet

Skovkarlene

?

3.9.2003

NJM-Nat 1

Mariager OK

Trinderup Krat

10.9.2003

NJM-Nat 2

Aalborg P.I.

?

17.9.2003

NJM-Nat 3

Vendelboerne OK

Lilleheden

24.9.2003

KLUB-Nat

Hadsund OK

Ravns Graner

26.10.2003

NJM- Dag

St. Binderup OK

Rold Vælderskov

2.11.2003

KLUB-Dag

Aalborg OK

Hammer Bakker

ad 9) Terminsliste år 2004

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

.2004

NJM-Lang

Aalborg OK

 

.2004

NJM-Stafet

Skovkarlene

 

.2004

NJM-Nat 1

Skagen OK /Vendelboerne

 

.2004

NJM-Nat 2

St. Binderup OK

Uhrehøj, Myrhøj

.2004

NJM-Nat 3

Aalborg P:I. O-afd

 

.2004

KLUB-Nat

Hadsund OK

 

.2004

NJM- Dag

Nordvest OK

 

.2004

KLUB-Dag

Mariager OK

Kollerup

 ad 10) C-kurser 1.4.2002 til 31.3.2003: 

Klubberne må melde sig på banen, når man vil afholde C-kursus o.lign., hvor man gerne vil opnå støtte fra midler, som Nordjyllands Amt  har stillet til rådighed gennem DIF`s Amtsudvalg og NOU.  

Det er en betingelse, at det er klubber i Nordjyllands Amt, som står som arrangør, og at arrangementet også forgår inden for amtet. Det er også en betingelse, at der tydeligt gøres opmærksom på i indbydelse m.v., at Amtet yder tilskud. Disse betingelser er tidligere udsendt, ligesom et eksempel på en indbydelse er sendt ud.

 ad 11) Eventuelt:

Der blev vanen tro snakket en del om mange ting over kaffen.  

Elektronisk tidtagningsudstyr (EKT).

Drøftelserne om EKT blev fortsat, og man enedes om, at vi vil forsøge at opstille en model for, hvordan NOU-klubberne i fællesskab kan investere i og vedligeholde et fælles EKT-system til alle åbne løb.  

Der nedsættes derfor et udvalg, hvori Aalborg OK er primus motor. Dette udvalg skal afslutte sit arbejde inden 1. april 2002, hvorefter forslag sendes ud til klubbernes bestyrelse. Ca. 1. juni 2002 afholdes ekstraordinært møde i NOU, hvor klubberne indkaldes med repræsentanter, som på klubbens vegne har mandat til at træffe økonomiske beslutninger om EKT.

 Resultater m.v. på internettet.

Kaj Ø. Laursen efterlyste stillingtagen til, hvad der skal stå i det nye reglement om krav til resultatlister på internettet, når det forudsættes, at de ikke længere udsendes på papir. Der er forslag om krav til klubvis og klassevis udprintning, samt en kort tidsfrist for offentliggørelse.

 Andet

P. Arildsen efterlyste, at forslag til behandling indsendes så tidligt, at NOU kan nå at videresende dem til klubberne sammen med indbydelsen

Mariager OK påtænker at arrangere Jysk 3-dages i 2005 i Lild og Vester Thorup Plantager.

Endelig takkede Jørn Blom Gro på forsamlingens vegne for indsatsen for NOU.

Mødet herefter hævet kl. ca. 22.30 i ro og orden.

 BILAG:

w            Vejledninger til arrangører og banelæggere. 

Referent Ole Nielsen, januar 2002