AMTSUDVALGET FOR NORDJYLLAND - Dansk Orienteringsforbund

NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 13. JANUAR 2003:

Deltagelse af ca.20 personer fra Skagen OK, Nordvest OK, Vendelboerne OK, Aalborg OK, TRRI, Aalborg Politis O-afd., Rold Skov OK, St. Binderup OK, Mariager OK, Hadsund OK, Amtsrepræsentant i Friluftsrådet og NOU-forretningsudvalg.

Mødet afholdt i Aalborg OK`s klubhus.  

Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretninger fra NOU-formand, Friluftsråd m.fl.

3.      Regnskab 2002.

4.      Startafgifter/kursusgebyr og -transport 2003.

5.      Valg til FU og Friluftsråd (+suppleanter).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2003.

8.      Terminsliste år 2004.

9.      Terminsliste år 2005.

10.  C-kursus / begynderarbejde m.v. 1/4-2003 til 31/3-2004.

11.  Eventuelt.

 ad 1) Dagsorden

 NOU`s formand bød velkommen, og Lars Bjørn valgtes til dirigent med applaus.

Det blev fra både formand og dirigent noteret med stor tilfredshed, at alle områdets O-klubber var repræsenteret.

 ad 2) Beretninger:

 De udsendte skriftlige beretninger blev kort drøftet

Beretningerne godkendt.

 ad 3) Regnskab:

Regnskabet viste et kasseoverskud på ca. 6.000 kr. Det er reelt ca. 3.500 kr for højt, idet Nordvest OK mangler endelig opgørelse og refusion vedrørende udgifter til NJM-dag.

Efter afklaring af enkelte spørgsmål blev regnskabet godkendt. 

 

ad 4) Startafgifter/kursusgebyr, -transport og opkrævning m.v. 2003.

 Godkendt følgende vedrørende løbs-arangementer:   

·        Startafgifter, grundtakst: 45 kr. fra 21 år. 35 kr indtil 20 år.

·        Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik: 10 kr.

·        Transportudgifter til løbsarrangører refunderes med 1 kr. pr. Km.

·        Opkrævning af startafgifter lægges ud til arrangørklubben

·        Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt regnskabsopstilling, opgørelser og bilag.

 Godkendt vedrørende ungdoms- og begynderarbejde:

·        Gebyr til C-kurser nu: 70 kr.

·        Transportudgifter til C-kurser refunderes kun til deltagere inden for NOU.

 

ad 5) Valg

FU:

Forretningsudvalget (navne og adresser i brevhovedet) blev genvalgt.

Som suppleant blev Leif Damborg – ikke til stede men uden modkandidat - genvalgt.

Friluftsråd:

Karl Johan Clemmensen, Smedevej 2, 9520 Skørping. Hjalmar Kristoffersen, Aggersundvej 47, 9600 Aars valgtes som suppleant.

 

ad 6) Indkomne forslag

 Der var følgende forslag til behandling: 

Forretningsudvalget har indstillet:

·        at der fra 2003 ikke er NOU-præmier til Klubmesterskab-nat. Herefter er kun de Nordjyske Mesterskabsklasser præmieberettiget.

·        At nummereringen i FRI-klasser gøres ensartet.
Nummerrækken vil fra 2003 altid starte med laveste ciffer til de sværeste og længste baner. 

Forslagene blev vedtaget.

Samtidig opfordrede repræsentantskabet alle klubberne til at bruge Klub-Nat til mesterskabet og til hver især at købe og uddele præmier til klubvinderne.

 Forslag modtaget fra Jørn Blom, Nordjyllands Skovkarleklub

Skovkarleklubben har udarbejdet en ny klasseinddeling til Nordjysk Stafet 2003.

Antallet af mesterskabsklasser er ikke ændret hverken på herre-, dame-, kombi-, eller øvrige klasser. Ændringerne vedrører aldersinddeling og banelængder.

Forslaget var udsendt med indkaldelsen. 

Forslaget gav anledning til en hel del debat, herunder også en afstemning, som endte i stemmelighed. Forslaget kunne derfor ikke vedtages

Der var nogenlunde enighed om ændringerne i aldersklasserne, men uenighed om nedsættelse af visse banelængder.  

Da der ikke var nogen repræsentant for Skovkarlene til stede, kunne der ikke nærmere redegøres for ”Skovrådets” bevæggrunde til at foreslå ændringerne. Beslutningen blev herefter, at forslaget sendes retur til Skovkarleklubben for revurdering. Endvidere besluttedes, at Skovkarlene efter denne revurdering kan fastlægge  klasseinddeling og banelængder for 2003. 

Forslag modtaget fra Vendelboerne OK om Nordjysk Dag og om Præmier

Det foreslås, at mesterskabet afvikles med baneinddeling som ved C-løb, jf. reglement for orienteringsstævner § 19, og at deltagerne på de enkelte baner indrangeres i klas-
ser, som nævnt i § 11.8.4 med tilføjelse, at på bane 4 deltager endvidere  klasserne D55A, D60A, D65A og videre fortsat med 5 års interval samt H70A, H75A, H80A og videre fortsat med 5 års interval.
Det foreslås endvidere, at der kun gives præmier til vinderne i børne- og ungdomsklas-
serne, mens der gives et diplom til vinderne i øvrige klasser.

Argumentet for det foreslåede er, at der bør være en relevant konkurrencemulighed for alle aldersklasser, hvilket ikke er tilfældet i de ældre dame- og hereklasser med den nuværende klasseinddeling, hvor spredningen i aldersfordelingen er meget stor i de æld-
ste klasser. Det vil iøvrigt give en fordel for arrangørerne, at man bruger en bane- og klasseinddeling, der i forvejen er kendt fra reglementet.
Der er ikke grund til at have præmier til andre klasser end børne- og ungdomsklasser-
ne. Et diplom vil være tilstrækkeligt i de andre klasser sammen med bevidstheden om, at "æren er det fejreste træ i skoven". En udvidelse af klasseantallet vil med det fo-
reslåede hverken belaste banelægningen eller præmiebudgettet. 

·        Forslaget om opbygning som C-løb blev udsat for en del indvendinger. F.eks. ville de længste herrebaner blive væsentligt forkortet, og endelig forekom en kombination af bane- og klasseresultater ikke at være lettere for arrangøren.
Beslutningen blev, at den nuværende opbygning bibeholdes dog med den tilføjelse, at der ved NJM-Dag indføres følgende nye klasser, som anvender en allerede eksisterende bane:
D55 og D60 (4 km svær) H65 og H70 (4 km svær)

·        Forslaget om præmier blev positivt modtaget. Følgende besluttet for alle NJM-løb:

Præmier erstattes af diplomer for seniorerne i mesterskabsklasserne.

Vandrepræmier bibeholdes.

I ungdomsklasserne uddeles præmier til de 3 højest placerede løbere.

I begynderklasserne uddeles præmie til vinderen uanset alder.

 

Forslag til fælles EMIT-udstyr i NOU-regi

En arbejdsgruppe under ledelse af Walther Rahbek har siden sidste repræsentantskabsmøde udarbejdet et forslag til anskaffelse og drift af et fælles EMIT-tidtagningsudstyr. Forslaget er sendt ud til klubberne til drøftelse og stillingtagen.

Vi har i NOU modtaget enkelte tilbagemeldinger fra klubberne. Disse var overvejende positive, men generelt afgivet under forudsætning af, at alle klubber deltager.

Som vi umiddelbart ser det:

·        Kan forslaget – evt. med nogle justeringer – gennemføres, hvis alle vil være med.
Derfor skal alle klubber have gjort deres stilling klar til mødet !!!!

·        Alternativer: - Hvis ikke alle klubber vil deltage ?

§         kan/skal projektet så alligevel gennemføres?

§         kan/skal projektet køre i NOU-regi ?

§         kan/vil f.eks. 3-4 klubber i fællesskab forestå ejerskab og drift ?

Klubberne bør også have gjort deres stilling op til en eventuel beslutning om alternative muligheder.

Emit-gruppens forslag udsendt før mødet. Under mødet redegjorde Walther Rahbek nærmere for aktuel status. 

Forslaget blev overvejende positivt modtaget af klubberne. Flere, især de mindre klubber, var dog forbeholdne m.h.t. at kunne skaffe superbrugere til systemet og også i nogen udstrækning m.h.t. den økonomiske formåen.  

Fra Walther Rahbek blev der herefter fremsat forslag om, at Aalborg OK stiller know how samt delvist materiel til rådighed mod en rimelig leje for NOU-klubbernes åbne løbsarrangementer i 2003. Klubberne finder interesserede folk til oplæring.2003 vil derfor blive et år til at høste nogle erfaringer før endelig beslutning i 2004. 

Hjalmar Kristoffersen, som også har stor erfaring med at søge støtte hos relevante fonde m.fl. tilbød sin assistance med at hjemsøge støttemidler til projektet. Det blev der taget godt imod. 

Under forudsætning af, at Aalborg OK`s bestyrelse godkender førnævnte forslag fra WR, blev det vedtaget, at alle åbne løb i 2003 skal afholdes med brug af Emit-udstyr. 

ad 7) Terminsliste år 2003

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

16.5.2003

NJM-Lang

Nordvest

Vilsbøl Plantage

29.5.2003

NJM-Stafet

Skovkarlene

Ålbæk Klitplantage

3.9.2003

NJM-Nat 1

Mariager OK

Trinderup Krat

10.9.2003

NJM-Nat 2

Aalborg P.I.

Blokhus Klitplantage

17.9.2003

NJM-Nat 3

Vendelboerne OK

Lilleheden

24.9.2003

KLUB-Nat

Hadsund OK

Ravns Graner

26.10.2003

NJM- Dag

St. Binderup OK

Rold Øster/Vælderskov

2.11.2003

KLUB-Dag

Aalborg OK

Poulstrup Sø

 

ad 8) Terminsliste år 2004

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

7.5.2004

NJM-Lang

Aalborg OK

Rold Vælderskov

20.5.2004

NJM-Stafet

Skovkarlene

 

1.9.2004

NJM-Nat 1

Skagen OK /Vendelboerne

Ålbæk

8.9.2004

NJM-Nat 2

Rold Skov OK

Vælderskov

15.9.2004

NJM-Nat 3

Mariager OK

Uhrehøj, Myrhøj

22.9.2004

KLUB-Nat

Hadsund OK

Linddale

24.10.2004

NJM- Dag

Nordvest OK

 

7.11.2004

KLUB-Dag

Aalborg Politi O-afd.

Kollerup Klitplantage

 

ad 9) Terminsliste år 2005

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

.2005

NJM-Lang

St. Binderup OK

 

.2005

NJM-Stafet

Skovkarlene

 

7.9.2005

NJM-Nat 1

Mariager OK

 

14.9.2005

NJM-Nat 2

Hadsund OK

 

21.9.2005

NJM-Nat 3

Aalborg OK

 

28.9.2005

KLUB-Nat

Aalborg Politi O-afd.

 

.2005

NJM- Dag

Nordvest OK

 

.2005

KLUB-Dag

Vendelboerne OK

 

 ad 10) C-kurser/Begynderarbejde 1.4.2003 til 31.3.2004:

Indtil videre fortsætter vi med at dække udgifterne til fælles C-kurser og begynderarbejde. Husk blot at indbydelserne skal indeholde oplysning om amtstilskud, og at de sendes til NOU-kasserer.

 ad 11) Eventuelt:

Det blev fra alle klubber udtrykt beklagelse over, at lederne af TALENT-KRAFTCENTER NORDJYLLAND havde opsagt deres stillinger, idet man var meget tilfredse med det arbejde, som er udført.

 Herudover almindelig tværgående O-snak og ros til Sinnes boller og kringler.

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 22.40.

 Referent  Ole Nielsen (januar 2003)